Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, 14200

Filip Kolář

tel.: 608377035

e-mail: info@iora.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-008430 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 19.03.2018   20:55
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ vypracovanou společností GEOtest, a.s. (duben 2017), včetně Dodatku (srpen 2017).

Stará ekologická zátěž má svůj původ v prostoru někdejšího areálu bývalé firmy SIGMA Lutín, a.s., kde byla v minulosti používána odmašťovadla na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků. Ve společnosti SIGMA Lutín a.s. byla prováděna sanace v rámci procesu odstraňování SEZ vzniklých před privatizací, a to až do doby zániku společnosti.
Vzhledem ke komplikované hydrogeologické situaci, resp. poloze kontaminantu u dna kolektoru v hloubce cca 30 m p.t. a relativně intenzivnímu proudění vod v tomto intenzivně využívaném kolektoru byla současně s projektovou dokumentací vypracována i Studie proveditelnosti sanačního zásahu (GEOtest, a.s., 2016).
Provedená analýza rizik doprůzkumem ověřila rozsah kontaminace a současně ověřila využitelnost několika sanačních metod. Jako jednoznačně nejvýhodnější byla vyhodnocena metoda BRD (biologická reduktivní dechlorace) v kombinaci s metodou ISCR (aplikace nZVI), resp. nulamocným železem. Vzhledem ke komplikované hydrogeologii lokality Studie proveditelnosti poukazuje na významnou ddobu sanačního zásahu, resp. nutnost etapizace řešení, před dosažením Analýzou rizik navržených cílových limitů.

V následujícím přehledu jsou uvedeny práce I. etapy sanačního zásahu, financované z OPŽP:
- Projektová příprava
- Vypracování realizačního projektu
- Zřízení staveniště
- Vrtné práce
- MIP průzkum (Membrane Interface Probe)
- Vybudování reaktivních bariér nZVI (metoda direct push)
- Geodetické práce
- Krátkodobé hydrodynamické zkoušky
- Karotážní měření
- Vybudování dočasných účelových komunikací
- Sanační zásah
- Monitorovací práce (plošný monitoring)
- Transportní model
- Vyhodnocovací práce
- Záznam výsledků sanace do databáze SEKM

II.etapa prací, která není předmětem této veřejné zakázky, bude pokračovat v sanačním zásahu stejným způsobem jako v I.etapě po dosažení sanačních limitů vycházejících z Analýzy rizika. Celková sanace území je odhadována na 22 let. I.etapa prací, která bude trvat do roku 2023, má za úkol především vybudování reaktivních bariér, nastavení procesu BRD za podpory nZVI aplikovaného do horninového prostředí a navození podmínek v saturované zóně. Úkolem je omezení migrace kontaminačního mraku včasným zahájením sanace saturované zóny.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně specifikován v Projektové dokumentaci sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova vypracované společností GEOtest, a.s. (duben 2017).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV kódy:
45255500-4 Vrtné a průzkumné práce
45111200-0 Příprava staveniště a odklizovací práce
90711300-7 Analýza jiných ekologických ukazatelů než u stavby
90730000-3 Sledování, monitorování znečištění a obnova
90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
Lhůta pro podání nabídek: 16.08.2018 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Usnesení - zrušení veřejné zakázky PDF 0,59 MB 22.08.2018  14:31 
2. Oznameni o zrušení PDF 0,13 MB 22.08.2018  14:31 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,60 MB 19.03.2018  20:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,65 MB 19.03.2018  20:55 
2. PD PDF 65,94 MB 19.03.2018  20:55 
3. Dodatek k PD PDF 2,82 MB 19.03.2018  20:55 
4. Závazné stanovisko OEREŠ MŽP PDF 0,20 MB 19.03.2018  20:55 
5. Výkaz výměr XLSX 0,03 MB 19.03.2018  20:55 
6. Smlouva o dílo DOCX 0,07 MB 19.03.2018  20:55 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Přílohy KD DOC 0,26 MB 19.03.2018  20:55 
2. Přílohy ZD DOC 0,24 MB 19.03.2018  20:55 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o změně ZP a Dodatečná informace č. 1 PDF 0,35 MB 28.03.2018  18:03 
2. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,15 MB 11.04.2018  17:31 
3. Rozhodnutí o změně ZP a Dodatečná informace č. 3 PDF 0,21 MB 06.08.2018  17:21 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ PDF 0,31 MB 10.09.2018  13:57 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
19.03.2018 20:55:33 Zakázka zveřejněna  
28.03.2018 18:03:46 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o změně ZP a Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
28.03.2018 18:04:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.03.2018 20:55:32" na "19.03.2018 20:55:33" Milan Elfmark
11.04.2018 17:31:45 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
06.08.2018 17:21:54 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o změně ZP a Dodatečná informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.08.2018 14:31:03 Přidání dokumentu "Usnesení - zrušení veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
22.08.2018 14:31:40 Přidání dokumentu "Oznameni o zrušení", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
10.09.2018 13:57:01 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
10.09.2018 13:58:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Milan Elfmark
10.09.2018 13:58:10 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "16.04.2018 11:00:00" na "nezadáno" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora