Město Horní Jiřetín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Horní Jiřetín

Potoční 15, Horní Jiřetín, 43543

IČO: 00265942

Telefon: 476 734 283

E-mail: podatelna@hornijiretin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hornijiretin.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Ing. Jiří Dostál

tel.: 474651665

e-mail: dostal@ak-ds.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Hasičská zbrojnice Horní Jiřetín
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.05.2017   14:53
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o podlimitní VZ na stavební práce v rámci projektu „Hasičská zbrojnice Horní Jiřetín“, přičemž je možno, že tato bude v případě přiznání požadované dotace spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místí rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, reg. číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004448.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace, které jsou její součástí (tedy v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu včetně výkazů výměr, Smlouvě o dílo) a rozumí se jím zejména novostavba objektu Hasičské zbrojnice, jehož součástí jsou i přípojky na všechny dostupné inženýrské sítě - vody, kanalizace splašková a dešťová a NN.
Dvoupodlažní navrhovaná stavba je členěna na zvýšenou hmotu trojgaráže hasičských vozidel, přecházející v hlavní objekt zázemí hasičů (šatny, soc. zařízení, sklad), ustupujícího patra a dominantní věže sušárny hadic v návaznosti na jižní fasádu. Za hlavním vstupem v severní fasádě je ze vstupní chodby přístupný nejen sklad nalevo, schodiště do 2.np., klubovna v jihovýchodním objektu, ale i hlavní chodba přízemí v cca středu dispozice, navazující dveřmi do prostoru garáže. Mezi touto chodbou a čelní fasádou jsou umístěny soc. zařízení M+Ž spolu s úklidovou komorou a navazující dílnou. Na protilehlé straně jsou navrženy jednotlivé místnosti šaten žen i mužů s navazujícími místnostmi umýváren se sprchami a malou místností prádelny. Provozním napojením na garáž je ze snížené úrovně této plochy přístupná dílna a z oddělené garáže i tubus věže na sušení hadic. Výškový rozdíl 525 mm mezi chodbou a garáží bude vyrovnávat schodiště v chodbě za dveřmi šaten žen.
V druhém patře objektu, jehož hmota uskakuje čelní fasádě je vedle zasedací místnosti s kuchyňským koutem umístěno WC, technická místnost zbrojnice a kancelář. Na protilehlé straně směrem ke garážím na plochu zasedačky navazují dvě samostatné místnosti dvojice skladů. Toto podlaží je dispozičně navrženo jako samostatná část oddělena od provozu přízemí tříramenným monolitickým schodištěm se dveřmi ze společné vstupní chodby. V technické místnosti v 2. n.p. Bude umístěna vnitřní jednotka tepelného splitového čerpadla společně s nepřímo ohřívaným zásobníkem TV. Venkovní jednotka TČ bude umístěna na střeše 2.np. v místě navazující věže sušárny hadic. Teplá voda v soc. zařízeních (mimo sprchy – umývárny) bude zajištěna z el. ohřívače vody o objemu 50l nad výlevkou v úklidové místnosti. Všechny místnosti jsou přímo osvětleny a větrány okenními výplněmi v jednotlivých fasádách budovy a veškeré soc. zařízení jsou dále odvětrávány nuceně ventilátory.
Součástí stavby jsou dále zpevněné plochy pro příjezd a parkování vozidel, chodníky a plocha pro kontejnery a navázání na okolní zpevněné plochy komunikací.
Dále se jedná o venkovní úpravy, provedení terénních úprav, mobiliář a dále se provede výsadba zeleně, osázení stromy a keři i případné kácení vzrostlých stromů.
Předpokládaná hodnota: 14 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2017 14:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 10 667 955,19 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 12 908 225,78 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace PDF 0,34 MB 26.05.2017  14:53 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,45 MB 26.05.2017  14:53 
2. Příloha č. 1 ZD - Krycí list DOC 0,05 MB 26.05.2017  14:53 
3. Příloha č. 2 ZD - Smlouva o dílo DOCX 0,06 MB 26.05.2017  14:53 
4. Příloha č. 3 ZD - Projektová dokumentace ZIP 44,82 MB 26.05.2017  14:53 
5. Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet včetně výkazu výměr ZIP 0,52 MB 26.05.2017  14:53 
6. Příloha č. 4 SoD - Přehled závazných termínů realizace stavby XLSX 0,01 MB 26.05.2017  14:53 
7. Příloha č. 7 SoD - Vzor bankovní záruky DOC 0,03 MB 26.05.2017  14:53 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace PDF 1,72 MB 07.06.2017  17:53 
2. Příloha č. 1 k vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,06 MB 07.06.2017  17:54 
3. Příloha č. 2 k vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,32 MB 07.06.2017  17:55 
4. Příloha č. 3 k vysvětlení zadávací dokumentace PDF 0,03 MB 07.06.2017  17:55 
5. Příloha č. 4 k vysvětlení zadávací dokumentace - Výkaz výměr stavba vč. přípojek XLSX 0,49 MB 07.06.2017  17:56 
6. Příloha č. 4 k vysvětlení zadávací dokumentace - Výkaz výměr okolní úpravy XLSX 0,08 MB 07.06.2017  17:57 
7. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 1,39 MB 09.06.2017  21:08 
8. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 1,25 MB 21.06.2017  11:10 
9. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek PDF 1,94 MB 26.06.2017  17:24 
10. Příloha č. 1 k Vsvětlení zadávací dokumentace č. 4 XLSX 0,49 MB 26.06.2017  17:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. oznámení o výběru dodavatele PDF 0,39 MB 28.07.2017  12:41 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,53 MB 01.09.2017  08:50 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 125,86 MB 30.08.2017  12:54 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   METALL QUATRO spol. s r. o.   61538213 CZ NE 14 393 674,33 CZK 17 416 345,94 CZK  
2.   HERKUL a.s.   25004638 CZ NE 10 667 955,19 CZK 12 908 225,78 CZK ANO
3.   Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.   25014111 CZ NE 11 596 856,99 CZK 14 032 196,95 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Kontrol KOVO s.r.o. 28683064    Česká republika
ASPRA Europe, s.r.o. 27344649    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26. 5. 2017 14:53:48 Zakázka zveřejněna  
26. 5. 2017 14:54:09 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.05.2017 14:53:47" na "26.05.2017 14:53:48" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:53:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:54:34 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:55:02 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:55:26 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 k vysvětlení zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:56:57 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 k vysvětlení zadávací dokumentace - Výkaz výměr stavba vč. přípojek", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:57:42 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 k vysvětlení zadávací dokumentace - Výkaz výměr okolní úpravy", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
7. 6. 2017 17:58:19 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.06.2017 14:00:00" na "27.06.2017 14:00:00" Vladimír Buřt
9. 6. 2017 21:08:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
21. 6. 2017 11:10:34 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
26. 6. 2017 17:24:51 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
26. 6. 2017 17:25:29 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k Vsvětlení zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
27. 6. 2017 9:05:54 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.06.2017 14:00:00" na "10.07.2017 14:00:00" Vladimír Buřt
28. 7. 2017 12:41:14 Přidání dokumentu "oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
30. 8. 2017 12:54:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 8:50:54 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 8:57:12 Přidán nový účastník "IČ="61538213 " Název:"METALL QUATRO spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 8:58:42 Přidán nový účastník "IČ="25004638 " Název:"HERKUL a.s." Vítěz="Ano"" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 9:00:03 Přidán nový účastník "IČ="25014111 " Název:"Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 9:02:28 Přidán nový účastník "IČ="28683064 " Název:"Kontrol KOVO s.r.o." Vítěz="Ne"" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 9:02:54 Přidán nový účastník "IČ="27344649 " Název:"ASPRA Europe, s.r.o." Vítěz="Ne"" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 9:03:27 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "10667955.19" Vladimír Buřt
1. 9. 2017 9:03:27 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "12908225.78" Vladimír Buřt

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora