Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

   Úvodní strana

77/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008
o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

ve znění 474/2009 Sb., 276/2011 Sb., 447/2011 Sb., 386/2012 Sb., 456/2013 Sb. a 393/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona:

§ 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a stanoví

 • a) finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb,
 • b) seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu,
 • c) přepočty finančních částek, které jsou stanoveny zákonem v eurech, na českou měnu.

§ 2
Finanční limity

(1) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí

 • a) 3 686 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku - Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení,
 • b) 5 706 000 Kč pro
  • 1. zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,
  • 2. zadavatele uvedené v § 2 odst. 3 zákona,
  • 3. Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení,
 • c) 11 413 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.

(2) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí

 • a) 3 686 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona, nejde-li o veřejné zakázky na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3,
 • b) 5 706 000 Kč pro zadavatele uvedené v
  • 1. § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,
  • 2. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovídá referenčním číslům CPC3) 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8,
  • 3. § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu,
  • 4. § 2 odst. 3 zákona,
 • c) 11 413 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.

(3) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 142 668 000 Kč.

(4) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 nebo 6 zákona v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí

 • a) na dodávky a služby 11 413 000 Kč,
 • b) na stavební práce 142 668 000 Kč.

§ 3
Přepočty finančních částek na českou měnu

Přepočet finanční částky

 • a) 750 000 EUR stanovené v § 87 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 20 478 000 Kč,
 • b) 80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 2 184 000 Kč,
 • c) 1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 27 305 000 Kč.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.