Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Dotazy k z��konu 137/2006 Sb.

Otzky a odpovdi

RTS, a.s. se dlouhodob zabv zadvnm veejnch zakzek. Pi tto innosti se setkvme s adou dotaz. Na tto stran naleznete nejastj otzky, se ktermi jste se na ns obrtili za innosti zkona . 137/2006 Sb.

 

Dotazy podle kategori

 

10 nejnovjch dotaz

Posouzen hodinov mzdy |  22.04.2016  | Oblast: Nabdky (podn, posouzen a hodnocen)

V nabdce v rmci polokovho rozpotu uchaze nabz hodinovou ztovac sazbu 60 K za pomocn -dokonovac zahradnick prce. Je povinnost zadavatele se touto cenou zabvat a je mono ji akceptovat ( vzhledem k minimln mzd), pop. jakm zpsobem ji lze vysvtlit?

Jednou z povinnost hodnotc komise je posoudit, zda dodavatel nepodal nepijatelnou nabdku, co je mimo jin i nabdka, kter je v rozporu s platnmi prvnmi pedpisy (viz 22 odstavec 1 psmeno d) zkona). Hodinov sazba ve vi 60 K za hodinu prce vzbuzuje relnou pochybnost, e jej hodnota je ni, ne minimln mzda. Zadavatel by ml takovho dodavatele vyzvat, aby mu prokzal skladbu navren hodinov sazby, kter se mus skldat z pm mzdy pracovnka, odvod dodavatele na sociln a zdravotn pojitn a mla by obsahovat i nklady na reie a pimenou vi zisku. Vi pmch mezd pak zadavatel, poppad hodnotc komise posoud ve vztahu k aktuln vi minimln mzdy a bude-li nabdka obsahovat hodnotu ni, ne je minimln mzda, pak mus bt dodavatel vylouen.

Doruen nabdky ped prodlouen lhty pro podn nabdek |  24.09.2015  | Oblast: Nabdky (podn, posouzen a hodnocen)

U zjednoduenho podlimitnho zen jsme obdreli dotazy .., na ty jsme dle pravidel zkona o veejnch zakzkch odpovdli a prodlouili lhtu pro podn nabdek (byla pozmnna projektov dokumentace a polokov rozpoet). Ovem nastala tu situace, e bhem toho u dola nabdka, kde je patrn, e je nacenna podle patnho (starho) rozpotu. Firma si volala jestli nabdka dola, a my jim sdlili, e se situace zmnila a je nov rozpoet. Oni, e nabdku vystav a polou znovu. Otzka zn: Jak naloit s prvn nabdkou, kterou jsme ji obdreli a je nacenna podle starho polokovho rozpotu?

Pokud v dsledku dodatench informac k zadvacm podmnkm dolo ke zmn soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb je nutn, aby zadavatel umonil dodavatelm v dostaten pimen lht vypracovat novou cenovou nabdku. Pokud nkter dodavatel ji v prbhu lhty pro podn nabdek svoji nabdku podal a nemohl mt v t dob k dispozici nov soupis stavebnch prac, dodvek a slueb, mus mt monost vzt svoji nabdku zpt, opravit ji a optovn podat. Je tedy vhodn dve podanou nabdku protokolrn (s psemnm zznamem konu) dodavateli vrtit, poskytnout mu, stejn jako vem ostatnm, dostatek asu na jej opravu a pot znovu podat.

Zadvn staveb bez provdcho projektu |  04.11.2014  | Oblast: Obecn ustanoven, zkladn pojmy

Zvaujeme zadn veejn zakzky na stavebn prce za vyuit 44 odst. 5 ZVZ, tedy formou design & build. Z dostupnch zdroj jsme zjistili, e zadvn veejnch zakzek tmto zpsobem je v esk republice dosud velice ojedinlou zleitost a tud se nm ani nepodailo nikde zskat podrobnj informace nebo metodiku obsahujc njak nvod, jak v tomto ppad postupovat. Hledali jsme i na strnkch stavebn on-line, MMR, a nic, co by nm pomohlo jsme nenali. Dokonce jsme zskali pochybnost o tom, zda je mon veejn zakzky v R tmto zpsobem zadvat, a to zejmna s ohledem na platnou vyhlku . 230/2012 Mte prosm Vs zkuenost se zadvnm VZ tmto zpsobem. Meme Vs poprosit o V nzor na zadvn veejnch zakzek zpsobem design & build a zrove i informaci, zda je za stvajcch prvnch podmnek vbec mon veejn zakzky na stavebn prce touto formou zadvat??? Nevte, zda existuje njak metodick pruka?? Chceme se v procesu zadvacho zen a nsledn pi realizaci veejn zakzky vyvarovat zbytench chyb. Tak je nam clem, aby nm tento zpsob realizace pinesl vemi oekvan uitek.

Zkon v oblasti veejnch zakzek na stavebn prce, kter zadavatel zadv vetn zpracovn projektov dokumentace, nem mnoho jasnch a konkrtnch ustanoven. Na jedn stran stoj povinnost zadavatele jednoznan vymezit pedmt veejn zakzky a umonit dodavatelm podat obsahov shodn nabdky a stran druh monost zadavatele pedvat pro zpracovn nabdky pouze omezen podklady.

V ppad, e zadavatel poskytuje dodavatelm projektovou dokumentaci pro proveden stavby, vetn soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb, m zarueno, e podan nabdky budou obsahov shodn a porovnateln.
V ppad, kdy je pedvn pro zpracovn nabdky popis vkonu a funkce, neexistuje dn prvn pedpis (obdoba vyhlky 230/2012 Sb., kterou se stanov podrobnosti vymezen pedmtu veejn zakzky na stavebn prce a rozsah soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr), kter by uroval obsah a formu takovho popisu. Je pak na dodavateli, aby zpracoval nabdku podle svch odbornch zkuenost. To me bt problm i pro budouc ppadn vceprce. Vzhledem k ve popsanm rizikm a minimlnm praktickm zkuenostem s touto formou zadvn, pouit tohoto postupu zejmna u vznamnch veejnch zakzek na stavebn prce nedoporuujeme.

Zvr:
Z hlediska zkona 137/2012 Sb. nen pochyb o tom, e je mon stavebn prce zadvat:
a) Podle 44 odst. 4, tedy na zklad PD pro provdn stavby a soupisu prac s vkazem vmr, nebo
b) podle 44 odst. 5, tedy vetn projektov dokumentace formou stanoven poadavk na funkci nebo vkon.
Pro variantu a) se pouvaj popisy podle Cenov soustavy (nap. CS RTS), kter se obvykle pouvaj pro sestaven soupisu prac
Pro variantu b) nejsou dn podmnky, krom jedn zsadn, e tmto mus bt pedmt zakzky vymezen v podrobnostech nezbytnch pro zpracovn nabdky.

Lhta pro vyzvednut zadvac dokumentace |  17.06.2014  | Oblast: Zadvac dokumentace a technick podmnky

Chtla bych se Vs zeptat, jestli nevte jak je to s lhtou pro vyzvednut zadvac dokumentace. Nkde jsem slyela, e je to 3 dny. Dkuji za odpov.

Zkon problematiku vyzvednut zadvac dokumentace nee. Pokud zadavatel postupuje podle 48 odstavec 2 zkona, tedy ty sti, kter nebyly uveejnny na profilu zadavatele, ped i odele zadavatel dodavateli v otevenm zen nejpozdji do 3 pracovnch dn a ve zjednoduenm podlimitnm zen nejpozdji do 2 pracovnch dn ode dne doruen psemn dosti dodavatele. Tato lhta, tedy lhta do 3 pracovnch dn ode dne dosti dodavatele, je stanovena jako povinnost zadavatele, pro ppady, kdy by zadavatel z nedostatku asu nebo nedbalosti zdroval pedn zadvac dokumentace. Povinnost dodavatele, vyzvednout si v urit lht vydanou dokumentaci v zkon uvedena nen. Protoe jde o kon, kter le na vli dodavatele a zdrenm v pevzet zadvac dokumentace se dodavatel sm pipravuje o as, potebn pro zpracovn nabdky, je jeho vc (vc dodavatele), kdy si vydanou dokumentaci vyzvedne. Vydn zadvac dokumentace je uritm druhem objednvky, jej potvrzen nastoluje vztah mezi zadavatelem a dodavatelem, take vydn dokumentace nastoluje povinnost dokumentaci odebrat, ale kdy je na vli dodavatele.

Zpsob oceovn jednotlivch poloek |  23.05.2014  | Oblast: Nabdky (podn, posouzen a hodnocen)

Jedn se o problematiku, kdy uchazei o veejnou zakzku nerespektuj pi zpracovn cenov nabdky pedevm silnoproudu, ppadn ppojky NN, pravidla pro oceovn pro cenky M21. Jedn se pedevm o PPV 6%, kter maj bt dle nzvu poloky z materilu a monte. Pmo je to takto stanoveno v nzvu poloky (by to stejn je stanoveno tak v pravidlech). Vtina uchaze nerozdlila jednotliv poloky dle zvyklost na materil a mont, tm pdem jsou vchoz ceny za poloky v tomto ohledu pro ns nerozklovateln a dochz tak k rozporu vpotu pirek s pravidly a se zpracovanm rozpotem. Nabdky uchaze jsou v tomto ohledu o nkolik a destek tisc vy, ale i ni, ne kdyby byl nklady potny dle pravidel. Obdobn jde tak o poloky mimostavenitn doprava, podrun materil uren soupisem prac v % z dodvky, kter asto uchazei oceuj bez vazby na vi nklad na dodvku. Pokud nkter uchaze % urenou poloku zmn na jednotku komplet, nen to zmna zadvacch podmnek?

V zadvac dokumentaci nemme uvedeno, jakm konkrtnm zpsobem se maj takovto % stanoven poloky oceovat, ani odkaz na pravidla. Jak se domnvte, e bychom mli dle postupovat? Mme uchazee podat o vysvtlen? Je tento nedostatek ve vpotech mon povaovat za chybu majc vliv na cenovou nabdku, na zklad kter je uchazee mon vylouit z dalho hodnocen? Dle pokud jsou v rozpotech poloky ocenny hodnotou 1,- ppadn 0,-, jak byste nm doporuil postup? Mme podat uchazee o vysvtlen? A jakou formou? Prostednictvm ji pouvanho kalkulanho vzorce?

Podle ustanoven 44 odstavec 3 psmeno f) zkona je povinnost zadavatele, aby v zadvac dokumentaci stanovil poadavek na zpsob zpracovn nabdkov ceny. U veejnch zakzek na stavebn prce je zpracovn nabdkov ceny pomrn sloit zpsob a o to pesnj i podrobnj mus tento poadavek zadavatele bt. Pro stanoven pedpokldan hodnoty veejn zakzky zpracovv vtinou zpracovatel projektov dokumentace polokov rozpoet, pi jeho sestavovn a nslednm vpotu pedpokldan hodnoty se ve vtin ppad dr pravidel a podmnek nkter ze znmch cenovch soustav, kter pro stanoven ceny stavebnch prac vyuvaj rzn dopoty (PPV, mimostavenitn dopravu) a kter pro sloitost vpotu jsou do ceny zahrnuty procentickm podlem podle statistik a zkuenost minulho obdob. Pokud tedy nsledn zpracovatel projektov dokumentace z tohoto polokovho rozpotu vytvo soupis stavebnch prac ve smyslu vyhlky . 230/2012 Sb., mus zadavatel v poadavcch na zpsob zpracovn nabdkov ceny stanovit, jak maj dodavatel pi sestaven ceny postupovat, tedy stanovit pro vechny shodn, jak maj pistupovat k polokm, kter maj mrnou jednotku procento, jak je zkladna pro jejich vpoet, je-li ppustn zmna tohoto procenta podle podmnek dodavatele apod. V minimlnm ppad posta, pokud zadavatel v zadvac dokumentaci odke na systm a princip vpotu v jedn urit cenov soustav, kter tyto otzky obecn e. Je vak vhodnj, pokud to zadavatel jasn vymez ve svm poadavku na zpsob zpracovn nabdkov ceny. Neobsahuje-li zadvac dokumentace dnou obdobnou informaci, nelze povaovat za poruen zadvacch podmnek stav, kdy dodavatel soupisem stanoven procento zmn podle svch individulnch podmnek. Tot plat pi stanoven ceny nkterch montnch prac oceovanch podle pravidel M, kde u nkterch poloek dochz z dvod sprvnosti vpotu pedpokldan hodnoty k rozdlen ceny za poloku na mont a dodvku. Nestanov-li zadavatel povinnost (opt posta odkazem na cenovou soustavu) stanovit cenu za dodvku a mont zvl᚝, pak uveden jedn ceny za celou poloku neme bt vnmno jako poruen podmnek, by navazujc dopotov poloky s takovm rozdlenm potaj. Jin situace je, pokud dodavatel uvede ve svm polokovm rozpotu u nkter poloky 0,- K. V takovm ppad to povauji za nesplnn zadvacch podmnek, protoe z logiky vci ml dodavatel ocenit pedloen soupis a to neuinil, kdy nkterou poloku soupisu necenil. Takov dodavatel by ml bt vylouen z dal asti v zadvacm zen. Pro prvn jistotu zadavatele je ale lep, pokud i tuto otzku pope v podmnkch pro stanoven nabdkov ceny, tedy dn poloka nesm mt hodnotu 0 K nebo zstat neocenna. . Cena 1,- K je sice cenou, ale neodpovd ekonomicky nutnm nkladm na proveden prac popsanch pslunou polokou a takov dodavatel by ml bt vyzvn k vyjasnn nabdky postupem podle 76 odstavec 3 zkona. Kad takov nepesn stav by ml najt odpov na een v zadvac dokumentaci. Nenalezneli dodavatel odpov v zadvacch podmnkch a postupuje dle sv vlastn vahy, mm za to, e jej nelze vylouit z dal asti v zadvacm zen.

Zmna subdovavatele, kter prokazoval kvalifikaci |  14.05.2014  | Oblast: Kvalifikace dodavatel

Pi prokazovn kvalifikace na geodetick prce jsme uvedli naeho geodeta, kter nm pokrv jako oprvnn osoba ivnost na geodetick prce. Ped realizac jsme pedloili dle SOD seznam subdodavatel podlejc se na zakzce a v nm uvedli, e geodetick prce chceme zadat jin osob. Zadavatel se odkzal na ustanoven SOD, kter zn
Zhotovitel je oprvnn zmnit subdodavatele, ktermi prokazoval kvalifikaci v zadvacm zen veejn zakzky pouze ze zvanch dvod, piem mus bt novmi subdodavateli splnny pvodn poadavky na takovho subdodavatele. Tato zmna subdodavatele me bt provedena pouze s pedchozm psemnm souhlasem objednatele.
Mj dodat zn, zda je mon ponechat v kvalifikaci naeho geodeta (vzanho na mandtn smlouvu) a realizaci zadat jinmu geodetovi? i musm, paklie bychom chtli vyut externho geodeta postupovat dle SOD bod. 18 (viz ve)?

Pokud dodavatel prokzal st sv kvalifikace prostednictvm subdodavatele a m s nm uzavenu smlouvu na budouc plnn veejn zakzky, pak mus pi jeho zmn postupovat podle podmnek, kter stanovil zadavatel podle ustanoven 5 vyhlky 231/2012 Sb. Mus tedy podle citace obchodnch podmnek konkrtn dotazovan veejn zakzky prokzat zvan dvod vedouc k takov zmn a nov subdodavatel by ml ped zahjenm prac prokzat vechny skutenosti poadovan v zadvacch podmnkch. Pot bude objednatel podn o psemn souhlas s takovouto zmnou, a pokud jej vyd, nic zmn nebrn. Bohuel zadvac podmnky nee situaci, kdy objednatel souhlas se zmnou ned. V takovm ppad bych doporuoval vyut pvodnho geodeta.

Pojmy pedpokldan a minimln v zadvac dokumentaci |  12.05.2014  | Oblast: Zadvac dokumentace a technick podmnky

Rda bych Vs podala o odpov ohledn specifikace v ZD. Zadavatel si v ZD technickm een specifikoval, resp. oetil parametry k jednotlivm zazenm slovem pedpokldan rozmr nap. dve. Nabdku pak podali 2 firmy, kter obsahovaly odlin parametry ne v ZD. Tud se na Vs obracm a prosm o odpov, zda-li je pstupn uvdt v ZD pedpokldan i miniln nebo mus striktn dodret parametry bez tto specifikace.

Podle ustanoven 44 odstavec 11 zkona plat, e zadavatel nesm v zadvac dokumentaci bez objektivnho dvodu uvdt obchodn oznaen, kter plat pro uritou osobu, poppad jej organizan sloku za pznan, patenty na vynlezy, uitn vzory, prmyslov vzory, ochrann znmky nebo oznaen pvodu, pokud by to vedlo ke zvhodnn nebo vylouen uritch dodavatel nebo uritch vrobk. V ppad stavebnch prac lze takov odkaz pipustit, pouze pokud nepovede k neodvodnnmu omezen hospodsk soute. Jedin, jak zadavatel me legln vymezit urit vrobek, jsou tedy jeho poadovan vlastnosti i parametry. Povinnost zadavatele je vak souasn vymezit takov poadavky jednoznan a v podrobnostech tak, aby bylo mon zpracovat nabdku. Jestlie tedy zadavatel pouije pojem pedpokldan pak jde o informativn daj, kter dodavateli nestanov jeho zvaznost. Pedpokldan neznamen jedin mon. Pokud je v zadvac dokumentaci pouito pojmu minimln, znamen to, e vymezen hodnota je nejmen monou a jakkoliv hodnota vy tuto podmnku spluje. V takovm ppad, kdo nabdne tuto hodnotu pod minimln hranici, nesplnil zadvac podmnky. V ZD lze tedy pout jak pojem pedpokldan i minimln, ale s dsledky, kter pouit tohoto pojmu vyvolv.

Nedokonen stavba jako reference |  07.04.2014  | Oblast: Kvalifikace dodavatel

Otzka se tk 56 psm. 3 odst. a) zkona . 137/2006 o veejnch zakzkch. Uzn zadavatel veejn zakzky osvden vydan objednatelem, kter obsahuje cenu, dobu a msto provdn stavebnch prac a daj o tom, e stavebn prce byly provedeny dn a odborn? Stavba jako celek jet nebyla dokonena a osvden bylo vydno v dob, kdy bylo provedeno 95% stavebnch prac. Zrove doba provdn uveden v osvden pesahuje do budoucna. Domnvm se, e v zkon nen jasn stanoveno, e stavba musela bt dokonena. Zkon mluv o stavebnch pracch a na 95% provedench stavebnch prac bylo dn vydno osvden, tud dle mho vkladu vydan osvden spluje zkonn poadavky.

Zkon v ustanoven 56 odstavec 3 zkona stanov, e dodavatel prokazuje kvalifikaci seznamem stavebnch prac provedench dodavatelem za poslednch 5 let a osvden objednatel o dnm plnn nejvznamnjch z tchto stavebnch prac; tato osvden mus zahrnovat cenu, dobu a msto provdn stavebnch prac a mus obsahovat daj o tom, zda byly tyto stavebn prce provedeny dn a odborn. Pojem provedench znamen, e byly stavebn prce dokoneny. Je obtn si pedstavit, e by objednatel byl schopen vystavit osvden o tom, e stavebn prce byly provedeny dn a odborn, pokud by nebyly dokoneny. Je-li vak stavba, na n byly urit rozhodujc stavebn prce dokoneny zsti pedna a pevzata, pak se domnvme, e takov stavebn prce lze vyut v rmci prokzn kvalifikace. Pouvn pojmu stavebn prce, jako pojmu rovnocennho pojmu stavba celou vc jen komplikuje.

Kvalifikace ve zjednoduenm podlimitnm zen |  07.04.2014  | Oblast: Kvalifikace dodavatel

Chci smovat dotaz na podlimitn VZ ve zjednoduenm podlimitnm zen, kde zadavatel stanovil v Zadvac dokumentaci, e splnn kvalifikanch pedpoklad se prokazuje estnm prohlenm, z jeho obsahu bude zejm, e dodavatel kvalifikan pedpoklady poadovan zadavatelem spluje, ustanoven odstavce 2 se nepouije. Uchaze, se kterm m bt uzavena smlouva podle 82, je povinen ped jejm uzavenm pedloit zadavateli originly nebo edn oven kopie doklad prokazuj splnn kvalifikace. Nesplnn tto povinnosti se povauje za neposkytnut souinnosti k uzaven smlouvy ve smyslu ustanoven 82 odstavec 4.
Dotaz zn: V souladu se ZD jsme podali cenovou nabdku k VZ (st kvalifikace jsme prokazovali pomoc subdodavatele) a pi otevrn skonili dle hodnotcho kritria, tedy pouze ceny na 1. mst. Po cca 14-ti dnech nm pilo Rozhodnut o vylouen uchazee z dvodu nepedloen doklad podle 51 odst. 4., psmeno a) a b), kde je dodavatel povinen pedloit doklady ke splnn zkladnch a profesnch kvalifikanch pedpoklad subdodavatele. Mli jsme za to, e tyto doklady ppadn pedkldme a ped podpisem smlouvy, jak je uvedeno v ZD.

Podle ustanoven 62 odstavec 3 zkona plat, e ve zjednoduenm podlimitnm zen se splnn kvalifikanch pedpoklad prokazuje pedloenm estnho prohlen, z jeho obsahu bude zejm, e dodavatel kvalifikan pedpoklady poadovan zadavatelem spluje; ustanoven odstavce 2 se nepouije. Uchaze, se kterm m bt uzavena smlouva podle 82 zkona, je povinen ped jejm uzavenm pedloit zadavateli originly nebo edn oven kopie doklad prokazujcch splnn kvalifikace. Nesplnn tto povinnosti se povauje za neposkytnut souinnosti k uzaven smlouvy ve smyslu ustanoven 82 odst. 4. Zkona.
Ve zjednoduenm podlimitnm zen neme zadavatel roziovat zkonem popsan zpsob prokazovn kvalifikace a poadavky na dal doklady (by z prohlen dodavatele nap., nepozn, zda bude i nebude kvalifikaci prokazovat dodavatel prostednictvm subdodavatele). Vylouen dodavatele z dvod, e ji v nabdce nepedloil doklady vztahujc se k prokazovn kvalifikace subdodavatelem, tedy nen v souladu se zkonem. Dodavateli v zjednoduenm podlimitnm zen posta, pokud pedlo estn prohlen, e veker poadavky na kvalifikaci spluje.

Zmna subdodvatele v prbhu plnn veejn zakzky |  07.02.2014  | Oblast: Obecn ustanoven, zkladn pojmy

Problematika, kterou eme, se ji tk realizace prac na zklad ukonenho vbrovho zen a specifikoval bych ji tmto dotazem:
Me si firma, kter vyhrla vbrov zen, zvolit jako subdodavatele jinho astnka toho samho vbrovho zen? Samotnm zadnm nen volba subdodavatel nijak omezena. Vtz vbrovho zen prokazoval splnn sti kvalifikace prostednictvm jinho subdodavatele (tento mu odmtl prce realizovat). Zvolen, nov subdodavatel (nespn astnk vbru) pedmtnou st kvalifikace spluje.

Zkon . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkch e kvalifikaci dodavatel, kter se vztahuje k vlastnmu podn nabdek. V tomto ppad neme subdodavatel, kter jinmu dodavateli prokazoval st kvalifikace podat sm nebo spolen s jinm nabdku, jinak je jeho nabdka vyazena. Pokud ji byl vybrn dodavatel a s nm m bt i ji je uzavena smlouva, pak podle vyhlky 231/2012 Sb., je povinnost zadavatele, aby obchodn podmnky obsahovaly podmnky pro zmnu subdodavatele, prostednictvm kterho zhotovitel prokazoval v zadvacm zen kvalifikaci (viz 5 psmeno a) citovan vyhlky). Je teba postupovat podle obchodnch podmnek. Obecn lze vak ci, e zmna subdodavatele mon je, bez ohledu na to, zda nov subdodavatel byl i nebyl astnkem stejnho zadvacho zen.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.