Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Komentovaná rozhodnutĂ­    Obsah oznámenĂ­ o vĂ˝bÄ›ru

Obsah Oznámení o výběru dodavatele

Poznámka: komentáře RTS jsou v textu označeny modrým pozadím.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ

Č. j.: ÚOHS-S0148/2018/VZ-7381/2018/542/MKk

Brno: 12. června 2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 4. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • • zadavatel – Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
  • • navrhovatel – Gardenline, s. r. o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
  • • vybraný dodavatel – PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO 16189612, se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 2. 2018 uveřejněné na profilu
zadavatele a dostupné z https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=175969 téhož dne,
rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 2. 2018 uveřejněné na profilu zadavatele a dostupné z https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=175969 téhož dne, postup stanovený v § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 neobsahovalo transparentní odůvodnění výběru, neboť zadavatel v rámci odůvodnění uvedeného oznámení o výběru dodavatele PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO 16189612, se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery, pouze uvedl, že: „Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, tj. podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena v KČ bez DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele: 13.903.447,11 Kč bez DPH. Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.“, čímž zároveň porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě postupu zadavatele – Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkon zadavatele spočívající v oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 a současně ruší všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 2. 2018 uveřejněné na profilu zadavatele a dostupné z https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=175969téhož dne.

III.

Zadavateli – Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0148/2018/VZ ve věci návrhu navrhovatele – Gardenline, s. r. o., IČO 27263827, se sídlem Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice ze dne 20. 4. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 16. 2. 2018 uveřejněné na profilu zadavatele a dostupné z https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=175969téhož dne.

IV.


Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou – ukládá
uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Komentář RTS
Podstatou rozhodnutí je konstatování ÚOHS, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti, když ve zjednodušeném podlimitním řízení řádně neodůvodnil výběr dodavatele, přičemž povinnost odůvodnit výběr dodavatele vyplývá z ustanovení § 50 ZZVZ.


Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Město Kralupy nad Vltavou, IČO 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 16. 2. 2018 postupem podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněním výzvy k podání nabídek na svém profilu zadávací řízení na veřejnou zakázku „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“), přičemž výzva k podání nabídek je dostupná z https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=175969

2. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky budou povrchové úpravy v ulici Palackého a v jižní části Palackého náměstí v návaznosti na již realizované úpravy. Součástí předmětu je náhrada stávajících povrchů žulovou dlažbou, nová podkladní vrstva na místě demolovaného objektu hotelu, veřejné osvětlení, odvodnění komunikací a umístění vzrostlé zeleně. Převážná část území bude mít charakter pěší zóny, část bude plnit funkci obytné ulice s umožněním dopravní obsluhy. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dle bodu II. zadávací dokumentace 14 900 000, Kč bez DPH.

4. Ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 8. 3. 2018 (dále jen „zpráva“) vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky dvou dodavatelů s tím, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla hodnocena nabídka dodavatele PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO 16189612, se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery (dále jen „vybraný dodavatel“).

5. Zadavatel rozhodl dne 26. 3. 2018 o výběru dodavatele, přičemž oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 (dále jen „oznámení o výběru“) bylo účastníkovi zadávacího řízení – Gardenline, s. r. o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice (dále jen „navrhovatel“) – doručeno dne 28. 3. 2018.

6. Dne 4. 4. 2018 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele z téhož dne směřující proti výběru dodavatele.

7. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 11. 4. 2018, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, podané námitky ze dne 4. 4. 2018 odmítl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách, podal dne 20. 4. 2018 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 20. 4. 2018.

Komentář RTS
Jak vyplývá z dalšího popisu, tak zadavatel v rámci zjednodušeného podlimitního řízení obdržel ve stanovené lhůtě dvě nabídky, vybral tu levnější, takže pro průběh zadávacího řízení asi ideální stav. Bohužel nespokojenost nevybraného dodavatele a přílišně formalistický náhled Úřadu u této jednoduché stavební zakázky dle našeho názoru nadbytečně zadavateli celou věc zkomplikovali.

II. OBSAH NÁVRHU NAVRHOVATELE

8. Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 20. 4. 2018 uvádí, že postup zadavatele napadený námitkami navrhovatele ze dne 4. 4. 2018, ani způsob vyřízení námitek zadavatelem, není v souladu se zákonem, přičemž tento postup mohl dle navrhovatele ovlivnit výběr dodavatele. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel rezignoval na věcné odůvodnění výběru vybraného dodavatele a předkládá v rozporu s §§ 6, 50 a 123 zákona věcně nepřezkoumatelné oznámení o výběru. Navrhovatel trvá na tom, že postup zadavatele byl netransparentní a nesprávný, jak uváděl již ve svých námitkách.

Komentář RTS
Zde se navrhovatel nesprávně dovolává porušení § 123 ZZVZ, který se na zjednodušené podlimitní řízení nevztahuje. Správně, i když s největší pravděpodobností účelově, se ale dovolává porušení zásady transparentnosti.

9. Navrhovatel uvádí, že zadavatel v odmítavém rozhodnutí o podaných námitkách rezignoval na věcný obsah námitek, kterými navrhovatel napadal věcnou nepřezkoumatelnost odůvodnění výběru, a namítal, že je z důvodu zachování transparentnosti nezbytné, aby oznámení o výběru dodavatele obsahovalo informace specifikované v § 123 zákona. Oznámení o výběru bylo podle navrhovatele formalisticky zpracované a bez materiálního objektivně přezkoumatelného obsahu.

10. Navrhovatel se ohrazuje proti rozhodnutí o podaných námitkách, které podle něj obsahuje formální argumentaci směřující k tomu, že oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona se uplatňuje pro nadlimitní režim. Zadavatel se podle navrhovatele nevypořádal s částí námitky o absenci přezkoumatelného odůvodnění oznámení o výběru a námitka, že oznámení o výběru nevypovídá o způsobu splnění podmínek, zůstala ze strany zadavatele bez reakce. Navrhovatel uvádí, že § 123 zákona je jediným ustanovením zákona, které definuje způsob a náležitosti odůvodnění výběru a nesouhlasí s názorem zadavatele, že je aplikace § 123 zákona omezena pouze pro nadlimitní režim. Dle navrhovatele je nutné uvedení řádného odůvodnění výběru i ve vztahu ke splnění kvalifikace, zejména ve smyslu dodržení zásady transparentnosti.

11. Podle navrhovatele by oznámení o výběru dodavatele mělo obsahovat i stanovisko zadavatele k posouzení nabídky vybraného dodavatele z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny, což dané oznámení o výběru neobsahuje.

12. Zadavatel se dle navrhovatele vyhnul povinnosti odůvodnění výběru, které by dle navrhovatele mělo obsahovat náležitosti podle § 123 zákona, tzn. především výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele se seznamem dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy.

13. Navrhovatel uvádí, že by nemohla obstát ani argumentace nadbytečným zatěžováním zadavatele. Podle navrhovatele ust. § 39 odst. 4 věty druhé zákona stanovuje povinnost u vybraného dodavatele provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. Zadavatel tedy dle navrhovatele musí u vybraného dodavatele shromáždit a posoudit listiny a údaje dle § 123 písm. b) zákona a tento postup řádně zaznamenat. Podle navrhovatele tak nevyžaduje větší úsilí již jednou zpracované údaje vtělit či překopírovat do odůvodnění výběru v rámci oznámení o výběru a tím tak odůvodnění zcela transparentně a věcně přezkoumatelně zdůvodnit.

14. Absence odůvodnění dle navrhovatele fakticky odepírá možnost podat relevantní námitky a bránit případně svá účastnická práva, resp. se v případě pochybení domoci nápravy, čímž se zadávací řízení dostává za hranu transparentnosti.

15. Navrhovatel jmenuje podmínky technické kvalifikace podle bodu XIII. čl. 4 písm. a) zadávací dokumentace, a to prokázání minimální úrovně technické kvalifikace alespoň třemi referenčními zakázkami (osvědčeními) o realizacích oprav, rekonstrukcí nebo vybudování zpevněných ploch z kamenné dlažby o finančním objemu (každého z nich) alespoň 5 mil. Kč bez DPH, přičemž tento požadavek zadavatele považuje navrhovatel za zcela legitimní. Navrhovatel dále uvádí, že mu není známo, že by vybraný dodavatel takováto plnění v požadovaném počtu realizoval. Vzhledem k tomu, že informace o způsobu splnění kvalifikace není, jak tvrdí navrhovatel, v oznámení o výběru (ani v jiném dostupném dokumentu) uvedena, nemůže uplatňovat svá práva prostřednictvím námitek.

Komentář RTS
Tato argumentace navrhovatele je z obecného hlediska jediná správná, nemám informace o splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem, nemohu posoudit, zda bylo vše vybraným dodavatelem řádně splněno a tím se nemohu bránit. Z věcného hlediska jde ale o formální výtky. V zadávacím řízení byl účastník, který nabídl nižší cenu než navrhovatel, takže při existenci ustanovení dle § 46 ZZVZ má zadavatel dostatek legitimních nástrojů, jak zhojit případné nedostatky nabídky levnějšího dodavatele, takže námitky či návrh v tomto smyslu postrádá logiku.

16. Navrhovatel zdůrazňuje, že „výhodou“ zjednodušeného podlimitního řízení ve vztahu k režimu nadlimitnímu je možnost zkrácení procesních lhůt, zjednodušení natavení zadávacích podmínek, či zjednodušení procesu předkládání dokladů o splnění kvalifikace, žádný z těchto zjednodušujících principů však nesmí dle navrhovatele narušit transparentnost řízení nebo omezit práva účastníků ve vztahu k opravným prostředkům.

17. K prohlášení zadavatele, že při zpracování oznámení o výběru postupoval zcela dle zákona a poskytl navrhovateli okamžitou součinnost s poskytnutím zprávy, navrhovatel uvádí, že žádným způsobem nezpochybňuje poskytnutí zprávy, nicméně dále trvá na svém stanovisku ohledně absence věcné přezkoumatelnosti odůvodnění výběru. Dále pak navrhovatel uvádí, že zpráva žádné informace ohledně splnění podmínek kvalifikace vybraného dodavatele neobsahovala s tím, že navrhovatel si je vědom toho, že takové údaje obsahovat nemusí.

18. Navrhovatel namítá, že rozhodnutí o podaných námitkách je věcně nesprávné, nemající oporu v zákoně a nevypořádává se se vznesenými námitkami, proto navrhovatel napadá rozhodnutí o podaných námitkách i oznámení o výběru.

19. Navrhovatel se na základě výše uvedeného domáhá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 11. 4. 2018 a uložil zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

20. Újma na právech navrhovatele spočívá dle navrhovatele v netransparentním postupu zadavatele, který způsobil faktické vyloučení možnosti navrhovatele se řádně účastnit zadávacího řízení. Újmou navrhovatele je ušlý zisk z realizace veřejné zakázky, náklady spjaté s uplatněním námitek a návrhu. Dále pak navrhovatel uvádí, že postupem zadavatele by byla způsobena újma i všem dalším případným dodavatelům.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

21. Úřad obdržel návrh dne 20. 4. 2018 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

22. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel.

23. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem pod č. j. ÚOHS-S0148/2018/VZ-12110/2018/542/MKk ze dne 23. 4. 2018, ve kterém mimo jiné uvedl, že v souladu s § 251 odst. 5 zákona mohou účastníci řízení v zákonem stanovené lhůtě navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy.

24. Usnesením č. j. ÚOHS-S0148/2018/VZ-12231/2018/542/MKk ze dne 24. 4. 2018 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 27. 4. 2018

25. Zadavatel zaslal k návrhu navrhovatele ze dne 20. 4. 2018 své vyjádření ze dne 27. 4. 2018, které bylo Úřadu doručeno téhož dne. Zadavatel v citovaném vyjádření uvedl, že o námitkách navrhovatele ze dne 4. 4. 2018 rozhodl tak, že je odmítl. Pokud jde o důvody odmítnutí námitek, odkázal zadavatel v plném rozsahu na rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 11. 4. 2018.

26. V rozhodnutí o námitkách zadavatel uvedl, že obsah oznámení o výběru, proti němuž podal navrhovatel námitky, splňuje veškeré požadavky zákona, tj. uvedení identifikačních údajů vybraného dodavatele dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) zákona a dále pak odůvodnění výběru. K odůvodnění výběru zadavatel uvedl, že nabídka vybraného dodavatele byla vybrána podle jediného kritéria hodnocení, tj. podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, dále v odůvodnění zadavatel uvedl, že vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

27. Zadavatel obhajuje svůj postup při vyhotovení oznámení o výběru názorem, že ustanovení § 123 zákona se uplatňuje pouze pro nadlimitní režim, o čemž informoval navrhovatele v rozhodnutí o námitkách, přičemž navrhovateli vysvětlil rozdíl mezi zjednodušeným podlimitním řízením a nadlimitním režimem.

28. Podle zadavatele navrhovatel své tvrzení, že zadavatel posuzoval splnění podmínek účasti vybraného dodavatele netransparentním a diskriminačním způsobem, opřel o „pouze jediný fakt“, že zadavatel vyhotovil oznámení o výběru „formalisticky“.

29. Zadavatel se tedy domnívá, že se vypořádal se všemi námitkami uplatněnými navrhovatelem a své rozhodnutí o námitkách řádně odůvodnil.

30. Zadavatel upozornil na to, že v návrhu z 20. 4. 2018 se nacházejí nesrovnalosti (viz bod 31. - 37. odůvodnění tohoto rozhodnutí)

31. Dle zadavatele některé dokumenty, které navrhovatel uvádí jako důkaz, nekorespondují s dokumenty, které zadavatel skutečně vydal s tím, že některé (Výzva č. 1 zadavatele ze dne 11. 1. 2018, Objasnění č. 1 ze dne 29. 1. 2018 včetně příloh, Výzva č. 2 ze dne 2. 2. 2018 včetně příloh) jsou datované přede dnem zahájení zadávacího řízení. Dále zadavatel uvedl, že navrhovatel rovněž coby důkaz označil rozhodnutí o vyloučení ze dne 1. 3. 2018 včetně dokladu o doručení, k čemuž zadavatel uvádí, že žádného účastníka ze zadávacího řízení nevyloučil. K dalším návrhům důkazů (námitky ze dne 15. 3. 2018 včetně dokladu o doručení a rozhodnutí o podaných námitkách 28. 3. 2018) zadavatel uvedl, že datum vystavení těchto dokumentů je uvedeno chybně.

32. K tvrzení navrhovatele, že se zadavatel žádným způsobem nevypořádal s části námitky „o absenci přezkoumatelného odůvodnění oznámení o výběru“, uvádí zadavatel, že ve svém rozhodnutí odůvodnil svůj postup, stejně tak jako požadavky zákona na vyhotovení oznámení o výběru dodavatele.

33. Zadavatel se dále vyjadřuje k příkladu případné argumentace ve vztahu k nadbytečnému zatěžování zadavatele v souvislosti se zpracováním odůvodnění výběru, který navrhovatel použil v návrhu. Zadavatel uvádí, že žádnou takovou argumentaci ve svém rozhodnutí neuváděl.

34. Zadavatel se dále vyjadřuje k pochybnostem navrhovatele ohledně vybraného dodavatele, označuje je za spekulace a namítá, že pokud by tyto pochybnosti uvedl navrhovatel ve svých námitkách, zaujmul by k nim relevantní stanovisko.

35. Zadavatel prohlašuje, že provedl posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele v plném rozsahu, o čemž byl vyhotovený písemný protokol, který zadavatel poskytl Úřadu. Z dokumentu má být mimo jiné patrné, že komise v rámci své činnosti prováděla i ověřování u objednatelů referenčních zakázek. Z nabídky vybraného dodavatele i z výše uvedených dokumentů je podle zadavatele patrné, že vybraný dodavatel předložil seznam referenčních zakázek, vč. jednotlivých osvědčení, čímž splnil požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci.

36. K domněnce navrhovatele, že by měla být v oznámení o výběru dodavatele nebo ve zprávě i informace o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, zadavatel uvádí, že pochybnosti o výši nabídkové ceny navrhovatel neuvedl ve svých námitkách. Dále zadavatel prohlašuje, že nabídková cena vybraného dodavatele není zadavatelem považována za mimořádně nízkou a že navrhovatel nemohl tuto informaci získat ze zprávy, protože to není účelem ani obsahem zpracování zprávy. Zákon podle zadavatele neukládá zadavateli v jaké fázi toto posouzení má učinit a zadavatel tento krok provedl v rámci posouzení splnění podmínek účasti ještě před uveřejněním oznámení o výběru na profilu zadavatele.

37. K navrhovatelem namítané újmě způsobené i všem dalším „případným dodavatelům“, zadavatel uvádí, že mu není zřejmé, kdo jsou další případní dodavatelé, vůči kterým zadavatel postupoval způsobem, který popisuje navrhovatel, když v zadávacím řízení byly pouze dva účastníci.

38. K namítanému nesprávnému vyřízení námitky navrhovatele, týkající se § 123 zákona, zadavatel uvádí, že není pro analogické použití § 123 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení důvod, neboť náležitosti oznámení o výběru dodavatele jsou upraveny v ustanovení § 50 zákona, z čehož je zřejmé, že § 123 zákona je z aplikace ve zjednodušeném podlimitním řízení vyloučen záměrně, a zadavatel tak postupoval zcela v souladu se zákonem. Zadavatel s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

39. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0148/2018/VZ-13419/2018/542/MKk ze dne 4. 5. 2018 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by se zadavateli do doby rozhodnutí o návrhu zakázalo uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, a to s odkazem na ustanovení § 246 odst. 1 písm. d) zákona, tj. běh zákonné šedesátidenní „blokační“ lhůty.

40. Usnesením č. j. ÚOHS-S0148/2018/VZ-14380/2018/542/MKk ze dne 15. 5. 2018 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

41. Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, k čemuž Úřad uvádí následující skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

42. V ustanovení § 6 odst. 1 zákona je stanoveno, že zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

43. Podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona vybírá zadavatel v průběhu zadávacího řízení z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

44. Podle § 50 zákona odešle zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru, ve kterém uvede identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru, není-li dále stanoveno jinak.

45. Podle § 53 odst. 6 zákona se pro podání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele použijí § 107 až 110 a § 114 až 122 zákona obdobně. Jako kritéria kvality zadavatel může stanovit i jiná kritéria, než jsou uvedena v § 116 zákona, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech vztahujících se k osobě dodavatele nebo k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

46. Podle § 122 odst. 1 zákona je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita.

47. Podle § 122 odst. 3 zákona odešle zadavatel vybranému dodavateli výzvu k předložení

  • a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
  • b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.

Posouzení právního postavení zadavatele

48. Před zkoumáním samotného postupu zadavatele v zadávacím řízení se Úřad rovněž zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici veřejného zadavatele podle zákona.

49. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

50. Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

51. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel, tj. město Kralupy nad Vltavou, coby základní územní samosprávný celek, je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, pročež se na něj vztahuje zákon o veřejných zakázkách a zadavatel je povinen postupovat při zadávaní veřejných zakázek podle zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

52. V bodu XIV. zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že: „Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle jediného kritéria nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH.

53. Dne 16. 3. 2018 proběhlo jednání komise, po kterém si zadavatel vyžádal 2 doplnění nabídky. Zadavatel vyhotovil dne 26. 3. 2018 „Protokol o výsledku posouzení splnění podmínek vybraného dodavatele“. Téhož dne se komise shodla, že vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti zadávacího řízení. Zadavatel rozhodl dne 26. 3. 2018 o výběru dodavatele – vybraného dodavatele.

54. V rámci oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 zadavatel odůvodnil výběr dodavatele následovně: „Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, tj. podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena v KČ bez DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele: 13.903.447,11 Kč bez DPH. Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

55. Na to navrhovatel reagoval dne 28. 3. 2018 „Žádostí o nahlédnutí do protokolu o posouzení splnění kvalifikace“, načež mu bylo dne 29. 3. 2018 odpovězeno zadavatelem, že „zákon protokol o posouzení kvalifikace nezná“, a proto mu ho zadavatel nemůže poskytnout. Ve stejný den pak zadavatel navrhovateli poskytl zprávu, v níž je uvedeno složení komise, seznam podaných nabídek, hodnocení nabídek (dle výše nabídkové ceny) a výsledek hodnocení.

56. Dne 4. 4. 2018 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele z téhož dne směřující proti oznámení o výběru dodavatele.

57. V rozhodnutí ze dne 11. 4. 2018 o námitkách zadavatel k námitce navrhovatele prohlašuje, že „obsah Oznámení, proti němuž podal stěžovatel Námitky, splňuje veškeré požadavky zákona“, přičemž zadavatel odmítl námitky navrhovatele v plném rozsahu.

K výroku I. rozhodnutí

58. Úřad ke zjednodušenému podlimitnímu řízení v obecné rovině uvádí, že jde o specifický druh zadávacího řízení, které je zadavatel oprávněn využít, pouze pokud jsou pro to splněny podmínky dle § 52 písm. a) zákona, tzn., že zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku, přičemž se nesmí jednat o veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 50 mil. Kč.

59. S ohledem na účel zadávacích řízení, jímž je především efektivní alokování veřejných zdrojů, má zadavatel povinnost zajistit efektivní hospodářskou soutěž mezi dodavateli ve vzájemném konkurenčním postavení a vybrat podle § 122 odst. 1 zákona k uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v rámci provedeného hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

60. K ustanovení § 50 zákona Úřad v obecné rovině uvádí, že prostřednictvím oznámení o výběru zadavatel informuje všechny účastníky zadávacího řízení o výběru dodavatele, který bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Ostatní účastníci se tímto dozvědí, že nebyli se svou nabídkou úspěšní a nestali se vybraným dodavatelem. Zadavatel zároveň seznámí účastníky zadávacího řízení s odůvodněním svého výběru. Citované ustanovení zákona ohledně oznámení o výběru se uplatní na všechny druhy zadávacího řízení, přičemž pro nadlimitní režim jsou pro oznámení o výběru dodavatele vymezeny detailnější podmínky v § 123 zákona. Oznámení o výběru je s ohledem na to, jak je koncipován výběr dodavatele (viz níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí), zcela stěžejním úkonem jak pro transparentnost postupu zadavatele, tak též pro další postup v zadávacím řízení.

Komentář RTS
ÚOHS zde správně konstatuje, jaký je účel oznámení o výběru dodavatele, ale zcela subjektivně dodává, že oznámení o výběru dodavatele je stěžejním úkonem zadavatele. Z toho by se dalo usoudit, že jiné kroky stěžejní nejsou a není v nich třeba až tak dbát na formální správnost takových jiných úkonů. Tak to ale Úřad zcela jistě nemyslel, jen se snažil upozornit na skutečnost, že oznámení o výběru by mělo obsahovat vše, co je následně popsáno v ustanovení § 123 ZZVZ, a to pro zjednodušené podlimitní řízení. Je však otázkou, proč již zákon tuto povinnost zadavateli neukládá a nutí Úřad a jiné zadavatele, aby ji dovozovali z požadavku na transparentnost.

61. Obecně Úřad k vymezení pojmu transparentnosti v zadávacím řízení odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2007 ve věci sp. zn. 31 Ca 166/2005, ve kterém je uvedeno, že požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány „…takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele…“. S uvedeným výkladem zásady transparentnosti se ztotožnil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 12. 5. 2008 sp. zn. 5 Afs 131/2007.

Komentář RTS
Tato argumentace Úřadu je v tomto konkrétním případě zcela lichá. Zadavatel měl dvě nabídky, vybral tu levnější, protože jediným kritériem hodnocení byla nabídková cena a vše lze (velmi pravděpodobně) zkontrolovat z předložené dokumentace. Takže kontrolovatelnost či nepřehlednost nehrozí a pravé důvody zadavatele jsou zcela zřejmé.

62. Úřad dále uvádí, že obecně dle § 50 zákona (zákon zde hovoří tak, že „není-li dále stanoveno jinak“) platí, že v zjednodušeném podlimitním řízení musí oznámení o výběru obsahovat identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru, přičemž to, co se rozumí identifikačními údaji (vybraného dodavatele), je zřejmé z § 28 odst. 1 písm. g) zákona, tedy obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

63. Úřad dále konstatuje, že předmětné ustanovení zákona dále nestanovuje, jak má zadavatel svůj výběr v oznámení o výběru odůvodnit. V případě nadlimitního režimu jsou náležitosti oznámení o výběru určené § 123 zákona. Ten stanovuje jasné a konkrétní požadavky na to, co takové oznámení o výběru musí obsahovat. V zákoně však není stanoveno, že by se pro zjednodušené podlimitní řízení ustanovení § 123 zákona mělo použít obdobně. S ohledem na účel zákona lze však dovodit, že v případě zjednodušeného podlimitního řízení musí být odůvodnění výběru dostatečně určité a podrobné, aby měli dodavatelé dostatek podkladů pro případné podání námitek proti postupu zadavatele v souvislosti s provedeným výběrem dodavatele a současně aby byla zachována zásada transparentnosti zadávacího řízení ve smyslu § 6 odst. 1 zákona.Z odůvodnění oznámení o výběru tedy musí být seznatelné, na základě jakých skutečností a podkladů zadavatel rozhodl právě o výběru vybraného dodavatele, kterého vybral (mimo jiného) na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.

Komentář RTS
Takže pro nadlimitní režim a pro podlimitní režim, kde zadavatel postupuje podle části čtvrté zákona, určuje obsah oznámení o výběru dodavatele § 123 ZZVZ, pro zjednodušené podlimitní řízení to sice zákon nestanoví, ale máš si to zadavateli dovodit podle zásady transparentnosti. Opět se nabízí otázka, proč zákonodárce zcela úmyslně (nebo omylem?) vyjmul § 123 z povinností zadavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zcela jistě to nebylo proto, aby zadavatele zmátl.

64. Úřad považuje za vhodné zdůraznit, že rozhodnutí o výběru dodavatele je ve zjednodušeném podlimitním řízení primárně jakýmsi vnitřním aktem zadavatele po provedeném hodnocení nabídek. Dle ustanovení § 122 odst. 1 zákona je „zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek …“ K předání informace o tomto rozhodnutí ostatním účastníkům zadávacího řízení pak slouží právě oznámení o výběru. Tyto úkony (rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele) však nelze ztotožňovat. Zadavatel musí, poté co učiní rozhodnutí o výběru, v oznámení o výběru, které zasílá všem účastníkům řízení, dát jasnou informaci, koho vybral – identifikace (1/), a proč jej vybral – odůvodnit svůj výběr (2/). V daném případě lze dospět k závěru, že toliko strohá konstatace zadavatele, že byl vybrán určitý dodavatel, protože „jeho nabídka byla nejvýhodnější a veškeré podmínky byly splněny“, je v podstatě nicneříkající a nedá se považovat za odůvodnění v pravém slova smyslu. Potvrzuje sice, že zadavatel se snažil naplnit požadavky zákona, ale ostatním dodavatelům neposkytuje žádnou informaci o tom, že vybraný dodavatel byl vybrán jako kvalifikovaný skutečně po právu.

65. Z výše uvedeného je tedy zcela zřejmé, že odůvodnění oznámení o výběru má obsahovat více informací než ty, které si účastníci mohou dovodit z podstaty zadávacího řízení, resp. z dikce zákona. Zde Úřad akcentuje, že dle § 39 odst. 2 zákona vybírá zadavatel z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení, snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud je tímto zákonem pro zvolený druh zadávacího řízení připuštěno a zadavatel si je vyhradil, a hodnocení nabídek. Je tedy zřejmé, že zadavatel může uzavřít smlouvu jen s takovým vybraným dodavatelem, u něhož jsou shora uvedené podmínky splněné.

66. Tím, že zadavatel není zavázán ve zjednodušeném podlimitním řízení použít § 123 zákona (stanovující podmínky, které obligatorně musí splnit oznámení o výběru v nadlimitním režimu), dává zákonodárce dle Úřadu najevo, že zjednodušené podlimitní řízení má mít „zjednodušená“, tzn. volnější a nikoli tak striktní pravidla, než jsou stanovena v § 123 zákona, který se pro oznámení o výběru použije v nadlimitním režimu. Jestliže v zjednodušeném podlimitním řízení se na oznámení o výběru § 123 zákona obdobně nepoužije (zde Úřad považuje za dobré poznamenat, že legislativní pravidla vlády v čl. 41 odst. 1 uvádějí, že slovo „obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu, pak je zřejmé, že ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou nároky na oznámení o výběru zadavatele méně přísné. Bylo by absurdní dovozovat s prostým odkazem na § 39 zákona, že by zadavatel do oznámení o výběru musel odůvodnit splnění naprosto všech podmínek účasti v zadávacím řízení, ač to není logicky předepsáno ani v nadlimitním režimu. Základním požadavkem je pak nad rámec již uvedeného rovněž dodržení zásady transparentnosti. Při tvorbě odůvodnění výběru dodavatele bude tedy záležet vždy na konkrétní věci a postupu zadavatele v tom daném zadávacím řízení. Primárně však má zadavatel v oznámení o výběru odůvodnit výběr dodavatele a uvést, proč, tj. z jakého konkrétního důvodu, na základě jakých konkrétních skutečností a dokladů, byla daná nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Komentář RTS
Zde si v odůvodnění ÚOHS mírně protiřečí. Na jedné straně zcela správně dovozuje, že pro oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení platí „volnější“ pravidla a dokonce sděluje, že … by bylo absurdní dovozovat s prostým odkazem na § 39 zákona, že by zadavatel do oznámení o výběru musel odůvodnit splnění naprosto všech podmínek účasti v zadávacím řízení…, ale na druhé straně požaduje, aby zadavatel uvedl v oznámení odůvodnění z jakého konkrétního důvodu, na základě jakých konkrétních skutečností a dokladů, byla daná nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější. Jak je v rozhodnutí uvedeno níže, jde ÚOHS zejména o kvalifikaci vybraného dodavatele, ale kvalifikace je jen jednou z podmínek účasti v zadávacím řízení. Má-li být v oznámení podrobně a konkrétně popsána, pak je otázkou, proč jiné podmínky účasti podrobně a konkrétně popsány být nemusí.

67. Úřad v souvislosti s výše uvedeným opětovně uvádí, že zbývajícím dodavatelům nesmí být upřeno právo shlédnout, že vybraný dodavatel byl vybrán jako kvalifikovaný po právu. Pokud by se např. druhý dodavatel v pořadí rozhodl podat námitky proti takovému oznámenému výběru dodavatele, v nichž by byla jen konstatace, že vybraný dodavatel např. splnil kritéria kvalifikace, neměl by jinou informaci (protože zákon mu právo jejího zpřístupnění nedává, když v § 53 odst. 6 zákona dává právo zpřístupnit jen písemnou zprávu o hodnocení nabídek, nikoli o posouzení podmínek účasti) než toto konstatování. Dodavatel, který je s ohledem na znalost situace na trhu přesvědčen, že vybraný dodavatel nastavená kritéria kvalifikace nemohl splnit, by v námitkách nemohl uvést nic jiného, než že „není pravdivá zadavatelova konstatace, že vybraný dodavatel kritéria kvalifikace splnil“. V takovém případě by jednoznačně nebyl naplněn samotný smysl oznámení o výběru dodavatele. Nelze však přehlédnout, že pokud se dodavateli dostane řádná informace o odůvodnění výběru z jiných dokumentů (např. z jiné zprávy, kterou zadavatel vyhotovil, ačkoli tuto povinnost neměl), na které zadavatel např. odkáže a učiní je součástí takového oznámení o výběru, pak lze konstatovat, že oznámení o výběru druhou podmínku, tzn. odůvodnění výběru, obsahovalo.

Komentář RTS
Odůvodnění zde vysvětluje, proč by měly být v odůvodnění výběru dodavatele popsány i výsledky posouzení, a to i přesto, že zákon takovou povinnost zadavatelům neukládá. Za zásadou transparentnosti se dá skrýt v podstatě vše.

68. V návaznosti na výše uvedené se tedy Úřad zabýval otázkou, zda je v šetřeném případě výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení řádně odůvodněn v oznámení o výběru podle § 50 zákona a § 6 odst. 1 zákona. Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel v šetřeném případě odůvodnil výběr dodavatele (vybraného dodavatele) v oznámení o výběru ze dne 27. 3. 2018 tímto konstatováním: „Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, tj. podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena v KČ bez DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele: 13.903.447,11 Kč bez DPH. Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.“ Zadavatel však nijak účastníkům řízení nevyjevil, např. proč považuje vybraného dodavatele za kvalifikovaného.


Komentář RTS
Opětovně je nutné poznamenat, že zadavatel ve svém napadeném oznámení o výběru uvedl zcela konkrétní důvody, proč si nabídku tohoto dodavatele vybral – obsahovala nižší cenu 13.903.447,11 Kč, která byla jediným kritériem hodnocení – a nad rámec zákonných povinností uvedl i výsledek posouzení této nabídky – vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. Jak je splnil, již zadavatel neuváděl, protože k tomu povinen ze zákona není. Jde tedy o nesystematičnost zákona, který takovou povinnost zadavateli neuložil (na rozdíl od § 123, který ji částečně, ve vztahu ke kvalifikaci ukládá) a z toho pak plyne nezbytnost dovozovat porušení § 6 ZZVZ, tedy zejména transparentnosti.

69. V daném případě se účastníkům řízení tedy nedostalo jiné informace než té týkající se hodnocení a dokladů požadovaných zadavatelem podle § 122 odst. 3 zákona. Konstatování zadavatele, že vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení, nemůže nahradit transparentní závěr zadavatele sdělený v souladu s § 50 zákona všem účastníkům zjednodušeného podlimitního řízení o tom, že vybraný dodavatel je kvalifikovaným dodavatelem a proč, resp. z jakých dokumentů, toto zadavatel vyvodil.

Komentář RTS
Účastníkům se nedostalo jiné informace, protože to zákon neukládá. Zde ÚOHS znovu konstatuje, že transparentní závěr je pouze takový, který obsahuje výčet dokumentů, ze kterých bylo dovozeno, že vybraný dodavatel je kvalifikovaným dodavatelem, aniž by se ÚOHS nějak zabýval jinými podmínkami účasti, které jsou, kromě podmínek kvalifikace dle § 37 ZZVZ i technické podmínky, obchodní podmínky či zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky. Proč právě splnění podmínek kvalifikace je tou správnou informací, která zajistí transparentnost výběru, to už Úřad nijak nekomentuje.

70. Úřad považuje za nutné s ohledem na výše v obecnostech uvedené zdůraznit, že zadavatel neposkytl účastníkům řízení jiný dokument, který by učinil součástí oznámení o výběru, v němž by se takové informace účastníkům řízení dostalo a na jehož základě by měli všichni účastníci zadávacího řízení možnost shlédnout postup zadavatele při výběru dodavatele.

71. Úřad tak uzavírá, že zadavatel v šetřeném případě postupoval v rozporu s § 50 zákona a zároveň nedodržel zásadu transparentnosti vyplývající z § 6 odst. 1 zákona, když v oznámení o výběru dle § 50 zákona řádně neodůvodnil výběr dodavatele.

Komentář RTS
Přitom by postačilo, kdyby zákon stanovil, že součástí oznámení o výběru dodavatele má být kromě zprávy o hodnocení nabídek i protokol o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a všichni zadavatelé by věděli, co mají oznamovat. Takto to musí dovozovat podle rozhodovací praxe ÚOHS, což zcela jistě špatně není, ale toho prvního zadavatele to vždy postihne negativním výrokem Úřadu.

72. K námitce navrhovatele, že zadavatel při oznámení o výběru porušil postup vyplývající z § 123 zákona, Úřad uvádí, že § 123 je systematicky zařazen do části čtvrté zákona, přičemž tato část upravuje postup zadavatele při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Rovněž žádné z ustanovení části třetí zákona upravující podlimitní režim se na § 123 zákona neodkazuje. Na oznámení o výběru v podlimitním režimu se vztahuje § 50 zákona, jak je uvedeno výše (srov. mj. zejména bod 66. odůvodnění tohoto rozhodnutí), z čehož je zřejmé, že tato argumentace navrhovatele nemůže být považována za správnou.

73. Úřad konstatuje, že absence transparentního odůvodnění výběru v oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 mohla ovlivnit výběr dodavatele, neboť je zřejmé, že se nedostalo všem účastníkům zadávacího řízení řádné informace o odůvodnění výběru. Pokud by bylo součástí oznámení o výběru řádné odůvodnění, mohlo na jeho základě dojít ze strany ostatních dodavatelů např. ke zpochybnění splnění podmínek kvalifikace, a tudíž nelze vyloučit, že by výběr dodavatele po vypořádání námitek mohl být odlišný. Úřad za situace, kdy oznámení o výběru neobsahovalo se zákonem souladné odůvodnění výběru dodavatele, nikterak nepředjímá, zda vybraný dodavatel fakticky splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení či nikoliv, přičemž ale pro konstatování skutečnosti, že postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, je dovozená nezákonnost v oznámení o výběru dostatečná.

74. K dalším namítaným skutečnostem obsaženým v návrhu navrhovatele Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že oznámení o výběru dodavatele nebylo vyhotoveno v souladu se zákonem, jak Úřad dovodil výše, považuje Úřad za nadbytečné zabývat se ostatními argumenty navrhovatele. Úřad má za to, že šetření dalších skutečností uvedených v návrhu by nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu co do uloženého nápravného opatření (viz níže body 77. - 81. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jímž došlo ke zrušení oznámení o výběru a navazujících úkonů zadavatele, vliv. Úřad tak postupuje v souladu s konstantní rozhodovací praxí, dle níž zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie. Je neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež dále zatíží účastníky řízení a případně též nedůvodně pozdrží průběh přezkumného a zadávacího řízení, když i po posouzení těchto skutečností by se na uloženém nápravném opatření nic nezměnilo. Nad rámec výše uvedeného Úřad uvádí, že zadavatel ve svém vyjádření podotkl, že v návrhu navrhovatele byl uveden seznam dokumentů, které navrhovatel označil ve svém návrhu jako důkaz s tím, že, tento seznam neodpovídá skutečnosti. Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že jsou dokumenty datovány před zahájením daného zadávacího řízení, je (mimo jiné i z jejich názvů) patrné, že jde velmi pravděpodobně o pozůstatek z jiné písemnosti, která byla pro návrh použita jako vzor, což Úřad pokládá pouze za formální pochybení nemající dopad do nyní projednávané věci. Úřad při posuzování věci vycházel z dokumentů, které fyzicky tvořily přílohu návrhu navrhovatele a následně zejména z dokumentace o zadávacím řízení.

75. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 50 zákona, když oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 neobsahovalo transparentní odůvodnění výběru, čímž zároveň porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení nápravného opatření

76. Podle § 263 odst. 1 zákona Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.

77. Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

78. Při rozhodování o uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu při respektování základních zásad procesu zadávání, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, přičemž není vázán návrhem navrhovatele.

79. Úřad ve výroku I. tohoto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nepostupoval v procesu oznamování výběru dodavatele v souladu se zákonem, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

80. Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínek dle § 263 odst. 2 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření. Úřad jako opatření k nápravě zvolil zrušení úkonu zadavatele spočívajícího v oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 a současně zrušil všechny následující úkony zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. V této souvislosti Úřad uvádí, že zrušení oznámení o výběru považuje za dostatečné nápravné opatření, neboť vzhledem k tomu, že předmětné oznámení o výběru neobsahuje odůvodnění výběru, z něhož by bylo patrné splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, je zřejmé, že zadavatel bez řádně odůvodněného výběru vtěleného do oznámení o výběru nemůže uzavřít v zadávacím řízení smlouvu v souladu se zákonem, neboť za situace, kdy není výběr dodavatele řádně odůvodněn v rámci oznámení o výběru dodavatele, nelze považovat proces oznamování výběru dodavatele za řádně ukončený.

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

81. Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

82. Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

83. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření, a to zrušení úkonu zadavatele spočívajícího v oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 a současně zrušil všechny následující úkony zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0148/2018/VZ uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K uložení úhrady nákladů řízení

84. Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

85. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušeníúkonu zadavatele spočívající v oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 3. 2018 a současně zrušil všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

86. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2018000148.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad proti výroku I., II., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.