Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Obecn�� pojmy, z��kladn�� z��sady

Obsah oznmen o vbru

Podle 123 ZZVZ m bt k oznmen o vbru dodavatele piloena i zprva o hodnocen nabdek, pokud probhlo hodnocen nabdek a vsledek posouzen splnn podmnek asti vybranho dodavatele. Toto ustanoven se vak nevztahuje na veejn zakzky zadvan ve zjednoduenm podlimitnm zen. Jak m bt obsah oznmen o vbru dodavatele v tomto typu zadvacho zen?

V dikci 53 ZZVZ, kter popisuje postup zadavatele ve zjednoduenm podlimitnm zen, nen obsaen odkaz na 123 ZZVZ a ani nejsou definovny dn poadavky zkona na obsah oznmen o vbru dodavatele. Je tedy vc zadavatele, jak obsah v rmci oznmen o vbru dodavatele uvede. Je vak nezbytn si uvdomit, e obsah oznmen o vbru dodavatele, poskytuje vem astnkm zadvacho zen zkladn informace, na zklad kterch posuzuj postup zadavatele a rozhoduj se o ppadnm podn nmitek, pokud by dospli k zvru, e byli postupem zadavatele pokozeni. Proto je vhodn a zcela transparentn (ze zkona vak nikoliv povinn), pokud v oznmen o vbru dodavatele v rmci zjednoduenho podlimitnho zen, zadavatel uvede alespo zkladn daje, na zklad kterch se rozhodl pro vbr tohoto dodavatele. Oznmen by v zjmu objektivity a transparentnosti mlo obsahovat identifikan daje vybranho dodavatele, odvodnn jeho vbru, hodnoty jm nabzenho plnn, kter byly pedmtem hodnocen a strun popis doklad, ktermi prokzal dodavatel svoji kvalifikaci ped podpisem smlouvy. Z takto podanho oznmen me kad dodavatel zskat potebn informace pro sv rozhodovn. By popsan postup nen ze zkona povinn, lze jej v zjmu prvn jistoty zadavatele jen doporuit.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.