Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ot����������zky a odpov������������di    Obecn�� pojmy, z��kladn�� z��sady

Uveřejňování vysvětlení ZD pouze na profilu zadavatele


Zadavatel zadává veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení. K podání nabídky vyzval 6 dodavatelů a současně uveřejnil celou zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. V zadávacích podmínkách si vyhradil, že vysvětlení či změnu zadávacích podmínek bude uveřejňovat na profilu zadavatele. Jak má zadavatel postupovat v případě vysvětlení zadávací dokumentace či doplnění zadávacích podmínek.


Podle § 98 odstavec 1 ZZVZ platí, že zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele. Uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele tak zadavatel splní svoji zákonnou povinnost. Pouze v případech, kdy určitá část zadávací dokumentace není veřejně přístupná (není tedy na profilu zadavatele), pak zadavatel odesílá vysvětlení všem dodavatelům, kteří o tuto „neveřejnou“ část zadávací dokumentace požádali a na profilu zadavatele již nic zadavatel neuveřejňuje (toto bude spíše výjimečné).

Podle ustanovení § 99 odstavec 1 ZZVZ platí, že změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud tedy ve zjednodušeném podlimitním řízení byli někteří dodavatelé osloveni výzvou, je podstatné, zda jim byla současně zasílána i kompletní zadávací dokumentace nebo zda obdrželi pouze výzvu k podání nabídek, v níž je uvedena informace o umístění zadávací dokumentace na profilu zadavatele. V případě, kdy dodavatelé obdrželi pouze výzvu k podání nabídek, je třeba přezkoumat, zda se podmínka která je měněna či doplňována objevuje v textu výzvy či nikoliv. Pokud ano (nebo byla-li zadávací dokumentace odesílána současně s výzvou předem určeným dodavatelům), pak jakékoliv doplnění či změna takové podmínky musí být jednak přímo odeslána těm dodavatelům, kteří byli písemnou výzvou vyzváni k podání nabídky a jednak uveřejněna na profilu zadavatele. Pokud se ale změna či doplnění zadávací dokumentace vysvětlení vztahuje k podmínce, která byla pouze uveřejněna na profilu zadavatele, pak postačí, aby změna či doplnění byly uveřejněny pouze na profilu zadavatele (nejčastěji změny soupisů či doplnění projektové dokumentace), protože tím je bezezbytku naplněna zákonná podmínka, že změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Výše popsaný postup zadavatele však vnímáme jako ryze formalistický. Účelem zákonných ustanovení je zabezpečit, aby všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku byli řádně informováni o vysvětlení, či změnách či doplnění zadávacích podmínek. Je-li kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele, pak uveřejnění jakéhokoliv vysvětlení či změny či doplnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele dostatečně informuje všechny potenciální zájemce o provedených úkonech zadavatele, aniž by bylo nutné zkoumat, zda změněná či doplněná podmínka je obsahem vlastní výzvy k podání nabídek či nikoliv (je vhodné text výzvy rovněž uveřejnit na profilu zadavatele).

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.