Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Obecn�� pojmy, z��kladn�� z��sady

Uveejovn vysvtlen ZD pouze na profilu zadavatele


Zadavatel zadv veejnou zakzku na stavebn prce ve zjednoduenm podlimitnm zen. K podn nabdky vyzval 6 dodavatel a souasn uveejnil celou zadvac dokumentaci na profilu zadavatele. V zadvacch podmnkch si vyhradil, e vysvtlen i zmnu zadvacch podmnek bude uveejovat na profilu zadavatele. Jak m zadavatel postupovat v ppad vysvtlen zadvac dokumentace i doplnn zadvacch podmnek.


Podle 98 odstavec 1 ZZVZ plat, e zadavatel me zadvac dokumentaci vysvtlit, pokud takov vysvtlen, ppadn souvisejc dokumenty, uveejn na profilu zadavatele. Uveejnnm vysvtlen na profilu zadavatele tak zadavatel spln svoji zkonnou povinnost. Pouze v ppadech, kdy urit st zadvac dokumentace nen veejn pstupn (nen tedy na profilu zadavatele), pak zadavatel odesl vysvtlen vem dodavatelm, kte o tuto neveejnou st zadvac dokumentace podali a na profilu zadavatele ji nic zadavatel neuveejuje (toto bude spe vjimen).

Podle ustanoven 99 odstavec 1 ZZVZ plat, e zmna nebo doplnn zadvac dokumentace podmnek mus bt uveejnna nebo oznmena dodavatelm stejnm zpsobem jako zadvac podmnka, kter byla zmnna nebo doplnna. Pokud tedy ve zjednoduenm podlimitnm zen byli nkte dodavatel osloveni vzvou, je podstatn, zda jim byla souasn zaslna i kompletn zadvac dokumentace nebo zda obdreli pouze vzvu k podn nabdek, v n je uvedena informace o umstn zadvac dokumentace na profilu zadavatele. V ppad, kdy dodavatel obdreli pouze vzvu k podn nabdek, je teba pezkoumat, zda se podmnka kter je mnna i doplovna objevuje v textu vzvy i nikoliv. Pokud ano (nebo byla-li zadvac dokumentace odeslna souasn s vzvou pedem urenm dodavatelm), pak jakkoliv doplnn i zmna takov podmnky mus bt jednak pmo odeslna tm dodavatelm, kte byli psemnou vzvou vyzvni k podn nabdky a jednak uveejnna na profilu zadavatele. Pokud se ale zmna i doplnn zadvac dokumentace vysvtlen vztahuje k podmnce, kter byla pouze uveejnna na profilu zadavatele, pak posta, aby zmna i doplnn byly uveejnny pouze na profilu zadavatele (nejastji zmny soupis i doplnn projektov dokumentace), protoe tm je bezezbytku naplnna zkonn podmnka, e zmna nebo doplnn zadvac dokumentace podmnek mus bt uveejnna nebo oznmena dodavatelm stejnm zpsobem jako zadvac podmnka, kter byla zmnna nebo doplnna. Ve popsan postup zadavatele vak vnmme jako ryze formalistick. elem zkonnch ustanoven je zabezpeit, aby vichni potenciln zjemci o veejnou zakzku byli dn informovni o vysvtlen, i zmnch i doplnn zadvacch podmnek. Je-li kompletn zadvac dokumentace uveejnna na profilu zadavatele, pak uveejnn jakhokoliv vysvtlen i zmny i doplnn zadvacch podmnek na profilu zadavatele dostaten informuje vechny potenciln zjemce o provedench konech zadavatele, ani by bylo nutn zkoumat, zda zmnn i doplnn podmnka je obsahem vlastn vzvy k podn nabdek i nikoliv (je vhodn text vzvy rovn uveejnit na profilu zadavatele).

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.