Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Obecn�� pojmy, z��kladn�� z��sady

Zsada pimenosti

V zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, je nov obsaena v 6 zsada pimenosti. Jak m zadavatel postupovat, aby tuto zsadu neporuil? Nzor na to, co je a co nen pimen, je velmi subjektivn.


Pimenost je nov dle ZZVZ jednou z hlavnch zsad zadvacho procesu. Bohuel, dn prvn pedpis neobsahuje ani pkladm vet toho, co je a co nen pimen. Pitom je teba mt na pamti, e zsadou pimenosti se d kad zadvac podmnka zadavatele a je teba ji zkoumat a pomovat individuln u kad zadvan veejn zakzky. Nap. u lht stanovench pro procesn prbh zadvacch zen obsahuje ZZVZ urit minimln dlky lht pro podn nabdek. Ty je vak nezbytn pomovat k dalm podmnkm v zadvacm zen. Jestlie u otevenho podlimitnho zen je zkonn minimln lhta pro podn nabdek stanovena na 20 pracovnch dn ode dne zahjen zadvacho zen. Tato lhta b ode dne odesln oznmen o zahjen zadvacho zen. Jene provozn d provozovatele Vstnku veejnch zakzek obsahuje podmnku, e uveejnno bude do 3 pracovnch dn ode dne objednn. V tchto tech dnech tak dodavatel nabdky podvat nemohou, protoe o zakzce nev. Tj., m-li bt lhta pro podn nabdek pimen, mus zadavatel lhtu pro podn nabdek hned na potku prodlouit o ony ti pracovn dny. Obdobn v poadavcch na kvalifikaci dodavatel. Zkon neuruje, kolik referennch zakzek zadavatel me nebo nesm v rmci technick kvalifikace dodavatele poadovat. Jestlie v minulosti, u zakzek zadvanch podle pedchoz prvn pravy, byly zcela standardn poadovny 3 referenn zakzky, pak takov poet lze povaovat za pimen. Jakkoliv dal poadavky na jin i dal referenn zakzky pak mus zadavatel umt objektivn odvodnit, jinak se vystavuje riziku poruen zsady pimenosti.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.