Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Soupis prac��

Kd poloky v rozpotu neodpovd popisu poloky

Rd bych se dotzal na tento nevar v rozpotech poskytovanch zadavateli veejnch zakzek. V rozpotu je uvedena poloka s jednoznanm kdem, kter je ovem v zsadnm rozporu s textovou st (popisem) poloky. Zakzka je vysouten a nyn dojde na to, co je zvazn. Zadavatel zjevn uvedl uchazee v omyl. Bu ml kd znehodnotit nebo ml bt popis v souladu s kdem. Zadavatelem poskytnut rozpoet se pmo odkazuje na cenovou soustavu RTS

Uvdm pklady:
Zadavatel: 174201101R00 Zsyp jam, rh, achet vetn zhutnn
RTS: 174201101R00 Zsyp jam, rh, achet bez zhutnn
Zadavatel: 612421637R00 Pi1 Omtka natahovan do perlinky, penetrace, vnitn zdivo, tuk jemn
RTS: 612421637R00 Omtka vnitn zdiva, MVC, tukovPodle vyhlky . 169/2016 Sb., plat pro soupisy stavebnch prac, dodvek a slueb ustanoven 6, kde je mimo jin uvedeno, e poloka soupisu stavebnch prac mus obsahovat poadov slo poloky, oznaen cenov soustavy podle 11, pokud je pouita a kd poloky podle cenov soustavy podle 11, pokud byla cenov soustava podle 11 pouita, popis poloky jednoznan vymezujc druh a kvalitu prac, dodvky nebo sluby, s ppadnm odkazem na sti dokumentace pro zadn stavebnch prac a jin dokumenty a technick a cenov podmnky, atd. Pokud tedy zadavatel pouije kd poloky podle cenov soustavy, odkazuje tm na vechny ostatn informace k poloce, kter jsou obsahem cenov soustavy. Jestlie zadavatel, resp. zpracovatel soupisu, njakou informaci o konkrtn poloce stavebnch prac, proti informaci z cenov soustavy zmn, pak se ji nejeden o poloku cenov soustavy, ale o poloku vlastn (dve rovn oznaovanou jako R-poloka). V dotazovanm ppad, kdy zadavatel pouil pro vymezen poloky kd poloky dle cenov soustavy RTS a odkzal na cenovou soustavu, dle naeho nzoru jednoznan identifikoval obsah takov poloky a pro jej obsah je nutn nahlet na ustanoven cenov soustavy.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.