Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ot����������zky a odpov������������di    Soupis prac��

VRN jako součást soupisu prací

VRN a ON – když mám výkaz výměr zpracovaný klasicky na objekty, musím mít VRN+ON samostatným rozpočtem (soupisem prací) pro celou stavbu? (Rozpočty k žádosti zpracoval rozpočtář od projektanta tak, že u stavebních rozpočtů VRN + ON vůbec neuváděl, profese - některé měli VRN+ON na konci rozpočtu jako součást výkazu výměr, Elektro mělo samostatný rozpočet na VRN + ON). Potřebuji upřesnit, co je a není možné. Máme tedy pro tendr zrušit VRN a ON u profesí a vytvořit samostatný soupis prací v samostatném rozpočtu pro celou stavbu?
A je to takto nutné, nebo lze, jako dříve, se v soupisu prací a dodávek VRN a ON nezabývat a mít za to, že k daným položkám rozpočtu ocení VRN a ON firmy podle svých zvyklostí, třeba každá jinak (požadavkem je přece kompletní stavba). Jedna firma třeba chce účtovat koordinaci, nebo mimostaveništní dopravu, jiná ji zakalkuluje do cen…. Tím, že bych vytvořila samostatný soupis prací, kde musím vše popsat, se pouštím na tenký led a musím vyjmenovat všechny VRN a ON, a to i takové, které třeba firma nechtěla účtovat (třeba ta koordinace) a měla je zohledněny jiným způsobem v ceně. V jedné z profesí měli v Ostatních nákladech jako poslední položku i „Ostatní pomocné náklady, práce a dodávky, služby a výkony výše neuvedené“ s dovětkem „Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny“. Lze to takto mít? Mám za to, že rezerva nemůže být v rozpočtu. Nelze z VRN a ON prostě vyklouznout poznámkou v zadání, že do cen jsou započteny veškeré náklady, nutné k provedení díla atd.? Abych se přiznala, moc mi ten způsob samostatných VRN a ON nesedí, zdála se mi lepší ta varianta, kdy se dávaly VRN do krycího listu podle zvyklostí firmy.


Podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platí ustanovení § 8, kde je uvedeno, že vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. Takovéto ustanovení, kterým se zadavatelé veřejných zakázek musí řídit, je změnou oproti zvyklostem v minulosti, kde vedlejší a ostatní náklady byly součástí každého stavebního objektu. Nyní je však vhodné, aby ze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb (někdy nesprávně nazývané výkaz výměr) byly vedlejší a ostatní náklady odstraněny a byl vytvořen jeden specifický soupis těchto nákladů společně pro celou stavbu. V jeho rámci jsou pak popsány položky, které dodavatel ocenit musí (tato podmínka by měla být popsána v zadávací dokumentaci). Jde zejména o položky zařízení staveniště, vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu, geodetické změření dokončeného díla a případně jiné položky vyplývající z obchodních podmínek a specifik konkrétní stavby. Z minulosti známá mimostaveništní doprava, koordinační činnost, územní vlivy apod., by poté dodavatelé měli (hodlají-li je uplatnit) kalkulovat v rámci režijních nákladů do ceny jednotlivých položek stavebních prací (tato podmínka musí být rovněž popsána v zadávací dokumentaci). Takto to vidíme pro jednotnost cenových nabídek jako nejvhodnější. Pokud se týká finanční rezervy jako specifické položky soupisu stavebních prací, pak je potřeba nejprve zjisti, jakým způsobem se k takovéto položce staví poskytovatel dotace (někde ji připouštějí, jinde nepřipouštějí). Lze ji použít, ale poté se musí v zadávací dokumentaci popsat způsob jejího stanovení, aby byla do všech nabídek zahrnuta shodně (stejným způsobem výpočtu) a neovlivnila hodnocení nabídkové ceny.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.