Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Soupis prac��

Vlastn poloky v soupisu prac


Jak mnoho R-poloek (poloek vlastnch) lze v rozpotu mt? Je mi jasn, e na co existuje poloka RTS, mlo by se zadvat v cenov soustav. Ale mohu mt jako vlastn poloku i takovou poloku (nap. skladbu podlahy), kter by se prakticky dala rozpolokovat z vt sti polokami cenov soustavy a z sti vlastnmi, ale nebylo by to tak pehledn? Tm myslm, zda mohu vlastn poloky pout i ve vtm mnostv, kdy je dn popu?


Podle vyhlky . 169/2016 Sb., plat ustanoven 6, kde je mimo jin uvedeno, e poloka soupisu stavebnch prac mus obsahovat poadov slo poloky, oznaen cenov soustavy podle 11, pokud je pouita a kd poloky podle cenov soustavy podle 11, pokud byla cenov soustava podle 11 pouita atd. Prvn pedpis tedy pedpokld, e ne kad poloka mus mt zatdn dle cenov soustavy, tj. e me bt pouita poloka vlastn (dve oznaovan jako R-poloka). Pitom vyhlka nijak neomezuje rozsah takovch R-poloek. Kombinace s jednou cenovou soustavou (tedy pouit poloek z cenov soustavy a R-poloek) je mon bez omezen. Zkladn podmnkou vak je, aby R-poloky byly dn a srozumiteln popsny, aby nevznikly pochybnosti o jejich obsahu.

Pokud se tk v dotazu zmnnch agregovanch poloek, i ty lze v soupisu pot, bude-li jasn a srozumiteln popsn jej obsah.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.