Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ot����zky a odpov�����di    Elektronizace

Patří uzavření smlouvy do povinné elektronické komunikace?

Dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Je nějaký odborný názor na to, jakým krokem povinná elektronická komunikace končí? Patří do této povinné elektronické komunikace i podpis smlouvy nebo se smlouva může podepisovat fyzicky?


Podle ustanovení § 211 odstavec 1 ZZVZ platí, že komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně. Podle § 211 odstavec 3 ZZVZ pak dále platí, že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky. Dále pak podle § 51 odstavec 1 ZZVZ je stanoveno, že zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy (s určitými výjimkami popsanými v § 51 odstavec 2 ZZVZ). Uzavření smlouvy je tedy součástí zadávacího řízení a dle našeho názoru musí tedy probíhat elektronicky. Je však třeba upozornit, že v nedávné době existoval i jiný právní názor, který dovodil, že příslušnou smlouvu na veřejnou zakázku lze uzavřít i v listinné podobě, ale tento názor nemá podle našeho mínění oporu v zákoně.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.