Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Ostatn�� (neza��azen��)

Termn vrcen jistoty


Dle 41 odst. 6, psm. b) zkona . 134/2016 Sb. zadavatel vrt bez zbytenho odkladu penn jistotu vetn rok ztovanch pennm stavem, originl zrun listiny nebo psemn prohlen pojistitele pot, co astnku zadvacho zen zanikne jeho ast v zadvacm zen ped koncem zadvac lhty. Je tm myleno po Oznmen o vbru dodavatele nebo a po podpisu smlouvy s vtznm dodavatelem a vrac zadavatel vem astnkm zadvacho zen jistotu ve stejnou dobu, nebo nkomu dve?


Podle ustanoven 41 odstavec 6 ZZVZ plat, e zadavatel vrt bez zbytenho odkladu penn jistotu vetn rok ztovanch pennm stavem, originl zrun listiny nebo psemn prohlen pojistitele po uplynut zadvac lhty, nebo pot, co astnku zadvacho zen zanikne jeho ast v zadvacm zen ped koncem zadvac lhty. Pitom 47 odstavce 2 a 4 ZZVZ identifikuj okamik zniku asti v zadvacm zen. Pokud se tk podpisu pslun smlouvy, tak jej podepsn ukonuje cel zadvac zen a tm vlastn i vekerou ast v zadvacm zen. Neexistuje-li zadvac zen, neme se jej nikdo astnit. Ve vazb na podpis smlouvy tedy zadavatel uvoluje poskytnutou jistotu vem astnkm, kterm do t doby nezanikla jejich ast v zadvacm zen a po jejm podpisu, a to vem shodn.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.