Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    V��b��r dodavatele

Okamik rozhodnut o vbru dodavatele

M zadavatel rozhodnout o vbru dodavatele ped dost o pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o kvalifikaci (tomu nasvduje zkonn znn, kdy k takov vzv opravuje zadavatele jen vi vybranmu dodavateli) nebo a po tto dosti, emu nasvduje obsah oznmen o vbru dodavatele, kde maj bt pslun doklady, resp. jejich vet soust oznmen o vbru?


Povinnost zadavatele je podle 122 odstavec 1 ZZVZ vybrat k uzaven smlouvy astnka zadvacho zen, jeho nabdka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnj podle vsledku hodnocen nabdek, piem tento kon zadavatele znamen v podstat jen formln identifikaci astnka zadvacho zen oznaovanho od tohoto vbru jako vybran dodavatel. Dalm krokem zadavatele je podle 122 odstavec 3 ZZVZ zasln vzvy vybranmu dodavateli k pedloen doklad nebo ovench kopi doklad o jeho kvalifikaci, pokud je ji nem k dispozici (ppadn i k pedloen doklad nebo vzork, jejich pedloen je podmnkou uzaven smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle 104 zkona), piem zkon neukld, zda zadavatel posuzuje splnn podmnek asti u vybranho dodavatele ji ped odeslnm tto vzvy a v ppad jejich nesplnn vybranho dodavatele dle 48 odstavec 8 ZZVZ vylou nebo, zda posouzen probh de facto kdykoliv do okamiku odesln oznmen o vbru dodavatele dle 123 ZZVZ. Zkon tedy posloupnost jednotlivch kon zadavatele striktn nestanov. V takovm ppad je pak zadavatel povinen dle 39 odstavec 1 ZZVZ urit pravidla pro prbh zadvacho zen v souladu se zsadami podle 6 ZZVZ, resp. v souladu s tmito zsadami v prbhu zadvacho zen postupovat. Obdobn zvr je mon najt i v rozhodnut adu pro ochranu hospodsk soute j. S0253/2018 ze dne 18. z 2018 bod 76 rozhodnut.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.