Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Kvalifikace

Prokazování kvalifikace čestným prohlášením a jeho uvedení v oznámení o výběru dodavatele

Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Až před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Znamená to, že zadavatel posoudí kvalifikaci vybraného dodavatele pouze na základě čestného prohlášení? To by však znamenalo, že součástí oznámení o výběru dodavatele dle § 123 písm. b) ad. 1 a 2 bude uvedeno „čestné prohlášení“?

Celý článek ...

Předložení originálů vybraným uchazečem

Zadavatel požádal podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vybraného dodavatele o předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci. Dodavatel předložil zadavateli doklady, které jsou odlišné od kopií dokladů, které byly zčásti v nabídce vybraného dodavatele. Má zadavatel trvat na stejných dokladech, jaké byly v nabídce dodavatele, nebo může přijmout i doklady jiné?

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.