Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ot����zky a odpov�����di    Obecn�� pojmy, z��kladn�� z��sady

Uveřejňování vysvětlení ZD pouze na profilu zadavatele

Zadavatel zadává veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení. K podání nabídky vyzval 6 dodavatelů a současně uveřejnil celou zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. V zadávacích podmínkách si vyhradil, že vysvětlení či změnu zadávacích podmínek bude uveřejňovat na profilu zadavatele. Jak má zadavatel postupovat v případě vysvětlení zadávací dokumentace či doplnění zadávacích podmínek.

Celý článek ...

Obsah oznámení o výběru

Podle § 123 ZZVZ má být k oznámení o výběru dodavatele přiložena i zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele. Toto ustanovení se však nevztahuje na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Jaký má být obsah oznámení o výběru dodavatele v tomto typu zadávacího řízení?

Celý článek ...

Zásada přiměřenosti

V zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nově obsažena v § 6 zásada přiměřenosti. Jak má zadavatel postupovat, aby tuto zásadu neporušil? Názor na to, co je a co není přiměřené, je velmi subjektivní.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.