Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Obecn�� pojmy, z��kladn�� z��sady

Uveejovn vysvtlen ZD pouze na profilu zadavatele

Zadavatel zadv veejnou zakzku na stavebn prce ve zjednoduenm podlimitnm zen. K podn nabdky vyzval 6 dodavatel a souasn uveejnil celou zadvac dokumentaci na profilu zadavatele. V zadvacch podmnkch si vyhradil, e vysvtlen i zmnu zadvacch podmnek bude uveejovat na profilu zadavatele. Jak m zadavatel postupovat v ppad vysvtlen zadvac dokumentace i doplnn zadvacch podmnek.

Cel lnek ...

Obsah oznmen o vbru

Podle 123 ZZVZ m bt k oznmen o vbru dodavatele piloena i zprva o hodnocen nabdek, pokud probhlo hodnocen nabdek a vsledek posouzen splnn podmnek asti vybranho dodavatele. Toto ustanoven se vak nevztahuje na veejn zakzky zadvan ve zjednoduenm podlimitnm zen. Jak m bt obsah oznmen o vbru dodavatele v tomto typu zadvacho zen?

Cel lnek ...

Zsada pimenosti

V zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, je nov obsaena v 6 zsada pimenosti. Jak m zadavatel postupovat, aby tuto zsadu neporuil? Nzor na to, co je a co nen pimen, je velmi subjektivn.

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.