Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Soupis prac��

Kd poloky v rozpotu neodpovd popisu poloky

Rd bych se dotzal na tento nevar v rozpotech poskytovanch zadavateli veejnch zakzek. V rozpotu je uvedena poloka s jednoznanm kdem, kter je ovem v zsadnm rozporu s textovou st (popisem) poloky. Zakzka je vysouten a nyn dojde na to, co je zvazn. Zadavatel zjevn uvedl uchazee v omyl. Bu ml kd znehodnotit nebo ml bt popis v souladu s kdem. Zadavatelem poskytnut rozpoet se pmo odkazuje na cenovou soustavu RTS

Cel lnek ...

Vymezen nekonkrtn poloky standardem

Jak lze vymezit standard nap. u podlahovin teba u keramick dlaby, kdy jet nen vybrn typ dlaby a chtli bychom v tchto polokch sjednotit cenov firmy v tendru. U neveejnho tendru a vlastnch investic to dlm tak, e napu poloku Dodvka dlaby a pod ni nap. uveduPoloku ocete stkou 450,-K. Tm mm zajitno, e se mi firmy v podlahovinch, obkladechnerozvezou cenov, mm je v tomto sjednocen. Firmy to tak uvtaj, protoe jinak by nad podobnmi polokami s velkmi vmrami bylo velk taktizovn a dlouh vahy. Jak to udlat v naem ppad pro veejnou sout (IROP)?

Cel lnek ...

Poloka na vrobn dokumentaci

Mohu mt v samostatn poloce v rmci stavebnho objektu nap. Vrobn dokumentaci pro ocelov schodit? Nepesune se mi to potom v nkladech do Projektu? Me to bt ve stavb? (Nenastane nesoulad v hlavnch a vedlejch aktivitch?)

Cel lnek ...

Vlastn poloky v soupisu prac

Jak mnoho R-poloek (poloek vlastnch) lze v rozpotu mt? Je mi jasn, e na co existuje poloka RTS, mlo by se zadvat v cenov soustav. Ale mohu mt jako vlastn poloku i takovou poloku (nap. skladbu podlahy), kter by se prakticky dala rozpolokovat z vt sti polokami cenov soustavy a z sti vlastnmi, ale nebylo by to tak pehledn? Tm myslm, zda mohu vlastn poloky pout i ve vtm mnostv, kdy je dn popu?

Cel lnek ...

Stanoven hodinov sazby v rozpotu

Lze pout v poloce HZS? Sta k tomu prost popsat, e jsou to nap. zednick vpomoci pro EL?

Cel lnek ...

VRN jako soust soupisu prac

VRN a ON kdy mm vkaz vmr zpracovan klasicky na objekty, musm mt VRN+ON samostatnm rozpotem (soupisem prac) pro celou stavbu? (Rozpoty k dosti zpracoval rozpot od projektanta tak, e u stavebnch rozpot VRN + ON vbec neuvdl, profese - nkter mli VRN+ON na konci rozpotu jako soust vkazu vmr, Elektro mlo samostatn rozpoet na VRN + ON). Potebuji upesnit, co je a nen mon. Mme tedy pro tendr zruit VRN a ON u profes a vytvoit samostatn soupis prac v samostatnm rozpotu pro celou stavbu?
A je to takto nutn, nebo lze, jako dve, se v soupisu prac a dodvek VRN a ON nezabvat a mt za to, e k danm polokm rozpotu ocen VRN a ON firmy podle svch zvyklost, teba kad jinak (poadavkem je pece kompletn stavba). Jedna firma teba chce tovat koordinaci, nebo mimostavenitn dopravu, jin ji zakalkuluje do cen. Tm, e bych vytvoila samostatn soupis prac, kde musm ve popsat, se poutm na tenk led a musm vyjmenovat vechny VRN a ON, a to i takov, kter teba firma nechtla tovat (teba ta koordinace) a mla je zohlednny jinm zpsobem v cen. V jedn z profes mli v Ostatnch nkladech jako posledn poloku i Ostatn pomocn nklady, prce a dodvky, sluby a vkony ve neuveden s dovtkem Finann rezerva poadovan objednatelem jako soust smluvn ceny. Lze to takto mt? Mm za to, e rezerva neme bt v rozpotu. Nelze z VRN a ON prost vyklouznout poznmkou v zadn, e do cen jsou zapoteny veker nklady, nutn k proveden dla atd.? Abych se piznala, moc mi ten zpsob samostatnch VRN a ON nesed, zdla se mi lep ta varianta, kdy se dvaly VRN do krycho listu podle zvyklost firmy.

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.