Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Soupis pracĂ­

Kód položky v rozpočtu neodpovídá popisu položky

Rád bych se dotázal na tento nešvar v rozpočtech poskytovaných zadavateli veřejných zakázek. V rozpočtu je uvedena položka s jednoznačným kódem, který je ovšem v zásadním rozporu s textovou částí (popisem) položky. Zakázka je vysoutěžená a nyní dojde na to, co je závazné. Zadavatel zjevně uvedl uchazeče v omyl. Buď měl kód „znehodnotit“ nebo měl být popis v souladu s kódem. Zadavatelem poskytnutý rozpočet se přímo odkazuje na cenovou soustavu RTS

Celý článek ...

Vymezení nekonkrétní položky standardem

Jak lze vymezit standard např. u podlahovin – třeba u keramické dlažby, když ještě není vybrán typ dlažby a chtěli bychom v těchto položkách sjednotit cenově firmy v tendru. U neveřejného tendru a vlastních investic to dělám tak, že napíšu položku „Dodávka dlažby“ a pod ni např. uvedu…Položku oceňte částkou 450,-Kč. Tím mám zajištěno, že se mi firmy v podlahovinách, obkladech…“nerozvezou“ cenově, mám je v tomto sjednocené. Firmy to také uvítají, protože jinak by nad podobnými položkami s velkými výměrami bylo velké taktizování a dlouhé úvahy. Jak to udělat v našem případě pro veřejnou soutěž (IROP)?

Celý článek ...

Položka na výrobní dokumentaci

Mohu mít v samostatné položce v rámci stavebního objektu např. „Výrobní dokumentaci pro ocelové schodiště“? Nepřesune se mi to potom v nákladech do Projektu? Může to být ve stavbě? (Nenastane nesoulad v hlavních a vedlejších aktivitách?)

Celý článek ...

Vlastní položky v soupisu prací

Jak mnoho R-položek (položek vlastních) lze v rozpočtu mít? Je mi jasné, že na co existuje položka RTS, mělo by se zadávat v cenové soustavě. Ale mohu mít jako vlastní položku i takovou položku (např. skladbu podlahy), která by se prakticky dala rozpoložkovat z větší části položkami cenové soustavy a z části vlastními, ale nebylo by to tak přehledné? Tím myslím, zda mohu vlastní položky použít i ve větším množství, když je řádně popíšu?

Celý článek ...

Stanovení hodinové sazby v rozpočtu

Lze použít v položce HZS? Stačí k tomu prostě popsat, že jsou to např. zednické výpomoci pro EL?

Celý článek ...

VRN jako součást soupisu prací

VRN a ON – když mám výkaz výměr zpracovaný klasicky na objekty, musím mít VRN+ON samostatným rozpočtem (soupisem prací) pro celou stavbu? (Rozpočty k žádosti zpracoval rozpočtář od projektanta tak, že u stavebních rozpočtů VRN + ON vůbec neuváděl, profese - některé měli VRN+ON na konci rozpočtu jako součást výkazu výměr, Elektro mělo samostatný rozpočet na VRN + ON). Potřebuji upřesnit, co je a není možné. Máme tedy pro tendr zrušit VRN a ON u profesí a vytvořit samostatný soupis prací v samostatném rozpočtu pro celou stavbu?
A je to takto nutné, nebo lze, jako dříve, se v soupisu prací a dodávek VRN a ON nezabývat a mít za to, že k daným položkám rozpočtu ocení VRN a ON firmy podle svých zvyklostí, třeba každá jinak (požadavkem je přece kompletní stavba). Jedna firma třeba chce účtovat koordinaci, nebo mimostaveništní dopravu, jiná ji zakalkuluje do cen…. Tím, že bych vytvořila samostatný soupis prací, kde musím vše popsat, se pouštím na tenký led a musím vyjmenovat všechny VRN a ON, a to i takové, které třeba firma nechtěla účtovat (třeba ta koordinace) a měla je zohledněny jiným způsobem v ceně. V jedné z profesí měli v Ostatních nákladech jako poslední položku i „Ostatní pomocné náklady, práce a dodávky, služby a výkony výše neuvedené“ s dovětkem „Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny“. Lze to takto mít? Mám za to, že rezerva nemůže být v rozpočtu. Nelze z VRN a ON prostě vyklouznout poznámkou v zadání, že do cen jsou započteny veškeré náklady, nutné k provedení díla atd.? Abych se přiznala, moc mi ten způsob samostatných VRN a ON nesedí, zdála se mi lepší ta varianta, kdy se dávaly VRN do krycího listu podle zvyklostí firmy.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.