Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Hodnocen�� nab��dek

Mimodn nzk nabdkov cena

Obracm se na vs se dost o odbornou radu. V souti o veejnou zakzku jet podle zkona . 137/2006 Sb. byly podny nabdky. Hodnotcm kritriem pro zadn veejn zakzky byla stanovena nejni nabdkov cena. Pi posuzovn nabdek bylo zjitno, e firma s nejni cenou nabdla st dodvek a prac (dodvka a mont ocelovch nosnk) za cenu, kter tvo cca 10% ceny nabdek ostatnch firem, piem z celkov ceny lo o cca 5%.
Firma byla vyzvna ke zdvodnn tchto mimodn nzkch cen. Pedloen kalkulace obsahovala ceny nereln, jak dodvek (za vrobu a mont ocelov konstrukc 6 K/kg), tak mzdov nklady (u konstrukce o hmotnosti 500 kg uvedeny mzdov nklady 93 K). Je mon (nebo vhodn) firmu vylouit, kdy celkov cena je pouze o nkolik tisc korun ni, ne u dalch dodavatel, kte pedloili nabdku?

Cel lnek ...

Ustanoven komise pro otevrn oblek

Nov zkon ji neobsahuje dn procesn pravidla pro ustanoven komis pro otevrn oblek s nabdkami ani pro posouzen a hodnocen nabdek. Zadavatel by pesto rd ob komise ustanovil. Jak m zadavatel postupovat?

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.