Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ot����zky a odpov�����di    Dodate��n�� stavebn�� pr��ce

Dodatečné práce

Máme zadanou veřejnou zakázku za účinnosti předchozí právní úpravy. Smlouva byla uzavřena se soutěžní cenou 16.357.520,- Kč bez DPH. Nyní se na stavbě vyskytly dodatečné stavební práce spočívající v provedení jiné trasy kanalizační přípojky, než bylo původně projektem předpokládáno (v místě navržené trasy bylo zjištěno jiné podzemní vedení). Cena nové kanalizační přípojky činí dle předběžného návrhu dodavatele 710.600,- Kč bez DPH a v důsledku této změny se nebudou provádět původně plánované stavební práce (původní trasa přípojky) v hodnotě 565.350,- Kč bez DPH. Jak má zadavatel v tomto případě postupovat?

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) obsahuje v § 273 přechodné ustanovení, podle kterého platí, že změny závazků ze smluv na veřejné zakázky uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, se ode dne nabytí účinnosti nového zákona posuzují podle tohoto nového zákona. Do součtu cenového nárůstu změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) se započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinností tohoto zákona. Podle tohoto přechodného ustanovení je tedy třeba postupovat podle § 222 ZZVZ. V dotazovaném případě je hodnota uvažované změny vyčíslena na částku 710.600,- Kč + 565.350,- Kč = 1.275.950,- Kč (změnou jsou jak nové stavební práce, tak neprovedené stavební práce). Hodnota změny je v tomto konkrétním případě 7,80% hodnoty původního závazku. Za předpokladu, že na předmětné stavbě nebyly čerpány v minulosti žádné jiné dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, lze výše popsanou změnu realizovat podle § 222 odstavec 4 ZZVZ nebo dle § 222 odstavec 5 ZZVZ, přímým uzavřením dodatku ke smlouvě (tedy bez jakéhokoliv dalšího zadávacího řízení).

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.