Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������������������������������������������������������zky a odpov������������������������������������������������������������������������di    Dodate��n�� stavebn�� pr��ce

Dodaten prce

Mme zadanou veejnou zakzku za innosti pedchoz prvn pravy. Smlouva byla uzavena se soutn cenou 16.357.520,- K bez DPH. Nyn se na stavb vyskytly dodaten stavebn prce spovajc v proveden jin trasy kanalizan ppojky, ne bylo pvodn projektem pedpokldno (v mst navren trasy bylo zjitno jin podzemn veden). Cena nov kanalizan ppojky in dle pedbnho nvrhu dodavatele 710.600,- K bez DPH a v dsledku tto zmny se nebudou provdt pvodn plnovan stavebn prce (pvodn trasa ppojky) v hodnot 565.350,- K bez DPH. Jak m zadavatel v tomto ppad postupovat?

Zkon . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek (dle jen ZZVZ) obsahuje v 273 pechodn ustanoven, podle kterho plat, e zmny zvazk ze smluv na veejn zakzky uzavench podle zkona . 137/2006 Sb., ve znn innm pede dnem nabyt innosti novho zkona, se ode dne nabyt innosti novho zkona posuzuj podle tohoto novho zkona. Do soutu cenovho nrstu zmn zvazku ze smlouvy podle 222 odst. 5 psm. c) a odst. 6 psm. c) se zapotvaj i zmny zvazk ze smluv na veejn zakzky proveden pede dnem nabyt innost tohoto zkona. Podle tohoto pechodnho ustanoven je tedy teba postupovat podle 222 ZZVZ. V dotazovanm ppad je hodnota uvaovan zmny vyslena na stku 710.600,- K + 565.350,- K = 1.275.950,- K (zmnou jsou jak nov stavebn prce, tak neproveden stavebn prce). Hodnota zmny je v tomto konkrtnm ppad 7,80% hodnoty pvodnho zvazku. Za pedpokladu, e na pedmtn stavb nebyly erpny v minulosti dn jin dodaten nebo nepedvdan stavebn prce, lze ve popsanou zmnu realizovat podle 222 odstavec 4 ZZVZ nebo dle 222 odstavec 5 ZZVZ, pmm uzavenm dodatku ke smlouv (tedy bez jakhokoliv dalho zadvacho zen).

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.