Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Ostatn�� (neza��azen��)

Je polokov rozpoet obchodn tajemstv?

Dodavatel, s nm byla uzavena smlouva na veejnou zakzku, oznail v nabdce svj polokov rozpoet za obchodn tajemstv. Me zadavatel takov dokument uveejnit na profilu zadavatele?

Cel lnek ...

Termn vrcen jistoty

Dle 41 odst. 6, psm. b) zkona . 134/2016 Sb. zadavatel vrt bez zbytenho odkladu penn jistotu vetn rok ztovanch pennm stavem, originl zrun listiny nebo psemn prohlen pojistitele pot, co astnku zadvacho zen zanikne jeho ast v zadvacm zen ped koncem zadvac lhty. Je tm myleno po Oznmen o vbru dodavatele nebo a po podpisu smlouvy s vtznm dodavatelem a vrac zadavatel vem astnkm zadvacho zen jistotu ve stejnou dobu, nebo nkomu dve?

Cel lnek ...

patn vzorce v rozpotu

Jak postupovat, pokud byla zjitna chyba v soutu polokovch rozpot ji v ukonenm zadvacm zen, kde byla ji uzaven smlouva. Uchaze byl v rmci zen jedin, kdo podal nabdku. Tato chyba nebyla v rmci posuzovn nabdek odhalena, a nsledn, v prbhu plnn zakzky. Uchaze ml uvst cenu vy, bohuel nkter poloky nebyly zapoteny do celkovho soutu vzhledem k chybn nastavenmu vzorci v polokovm souboru.

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.