Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Ot����zky a odpov�����di    Profil zadavatele

(Ne)uveřejňování smluv na profilu zadavatele


Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle § 219 odst. 1. Skutečně uhrazenou cenu není zadavatel povinen uveřejnit, pokud není povinen uveřejnit smlouvu podle odst. 1. Takže skutečně uhrazenou cenu zadavatel neuveřejňuje u smluv, které jsou uveřejněny podle jiného právního předpisu. Je tento názor správný?


Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle § 219 odstavec 1 ZZVZ. Jestliže ZZVZ jasně stanoví, že povinnost uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku se nevztahuje na smlouvy uveřejněné podle jiného právního předpisu (viz § 219 odstavec 1 písmeno d) ZZVZ). K tomu rovněž společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv (viz http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Spolecna-stanoviska-MMR-a-UOHS)

Jestliže tedy veřejný zadavatel neuveřejňuje smlouvu na veřejnou zakázku dle § 291 odstavec 1 ZZVZ, pak mu nevzniká povinnost k takové smlouvě uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny. Pro úplnost však dodáváme, že tento názor na předmětná ustanovení zákona není zcela jednotný a některé ústřední orgány jej nepovažují za správný. Je tedy třeba tuto oblast sledovat a přizpůsobit se následně závěrům vyplývajícím zejména z rozhodovací praxe ÚOHS. Do té doby, v zájmu právní opatrnosti zadavatele, doporučujeme uveřejňovat na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny i u smluv, které byly uveřejněny podle jiného právního předpisu.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.