Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot����������zky a odpov������������di    Profil zadavatele

(Ne)uveejovn smluv na profilu zadavatele


Veejn zadavatel uveejn na profilu zadavatele vi skuten uhrazen ceny za plnn smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveejnn podle 219 odst. 1. Skuten uhrazenou cenu nen zadavatel povinen uveejnit, pokud nen povinen uveejnit smlouvu podle odst. 1. Take skuten uhrazenou cenu zadavatel neuveejuje u smluv, kter jsou uveejnny podle jinho prvnho pedpisu. Je tento nzor sprvn?


Veejn zadavatel uveejn nejpozdji do 3 msc od splnn smlouvy na profilu zadavatele vi skuten uhrazen ceny za plnn smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveejnn podle 219 odstavec 1 ZZVZ. Jestlie ZZVZ jasn stanov, e povinnost uveejnit smlouvu na veejnou zakzku se nevztahuje na smlouvy uveejnn podle jinho prvnho pedpisu (viz 219 odstavec 1 psmeno d) ZZVZ). K tomu rovn spolen stanovisko Ministerstva pro mstn rozvoj, Ministerstva vnitra a adu pro ochranu hospodsk soute k problematice vztahu povinnosti uveejnit smlouvu na veejnou zakzku podle zkona o zadvn veejnch zakzek a povinnosti uveejnit smlouvu podle zkona o registru smluv (viz http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Spolecna-stanoviska-MMR-a-UOHS)

Jestlie tedy veejn zadavatel neuveejuje smlouvu na veejnou zakzku dle 291 odstavec 1 ZZVZ, pak mu nevznik povinnost k takov smlouv uveejovat vi skuten uhrazen ceny. Pro plnost vak dodvme, e tento nzor na pedmtn ustanoven zkona nen zcela jednotn a nkter stedn orgny jej nepovauj za sprvn. Je tedy teba tuto oblast sledovat a pizpsobit se nsledn zvrm vyplvajcm zejmna z rozhodovac praxe OHS. Do t doby, v zjmu prvn opatrnosti zadavatele, doporuujeme uveejovat na profilu zadavatele vi skuten uhrazen ceny i u smluv, kter byly uveejnny podle jinho prvnho pedpisu.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.