Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    VĂ˝bÄ›r dodavatele

Okamžik rozhodnutí o výběru dodavatele

Má zadavatel rozhodnout o výběru dodavatele před žádostí o předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci (tomu nasvědčuje zákonné znění, když k takové výzvě opravňuje zadavatele jen vůči vybranému dodavateli) nebo až po této žádosti, čemuž nasvědčuje obsah oznámení o výběru dodavatele, kde mají být příslušné doklady, resp. jejich výčet součástí oznámení o výběru?


Povinností zadavatele je podle § 122 odstavec 1 ZZVZ vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž tento úkon zadavatele znamená v podstatě jen formální identifikaci účastníka zadávacího řízení označovaného od tohoto výběru jako vybraný dodavatel. Dalším krokem zadavatele je podle § 122 odstavec 3 ZZVZ zaslání výzvy vybranému dodavateli k předložení dokladů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici (případně i k předložení dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona), přičemž zákon neukládá, zda zadavatel posuzuje splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele již před odesláním této výzvy a v případě jejich nesplnění vybraného dodavatele dle § 48 odstavec 8 ZZVZ vyloučí nebo, zda posouzení probíhá de facto kdykoliv do okamžiku odeslání oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ. Zákon tedy posloupnost jednotlivých úkonů zadavatele striktně nestanoví. V takovém případě je pak zadavatel povinen dle § 39 odstavec 1 ZZVZ určit pravidla pro průběh zadávacího řízení v souladu se zásadami podle § 6 ZZVZ, resp. v souladu s těmito zásadami v průběhu zadávacího řízení postupovat. Obdobný závěr je možné najít i v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. S0253/2018 ze dne 18. září 2018 – bod 76 rozhodnutí.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.