Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������zky a odpov������������di    Kvalifikace

Pedloen originl vybranm uchazeem

Zadavatel podal podle 122 zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek vybranho dodavatele o pedloen originl nebo edn ovench kopi doklad o jeho kvalifikaci. Dodavatel pedloil zadavateli doklady, kter jsou odlin od kopi doklad, kter byly zsti v nabdce vybranho dodavatele. M zadavatel trvat na stejnch dokladech, jak byly v nabdce dodavatele, nebo me pijmout i doklady jin?

Zkladnm clem zkona je, aby vybran dodavatel prokzal, e je kvalifikovanm dodavatelem. Od doby podn nabdky do doby pedkldn originl nebo edn ovench kopi o kvalifikaci dodavatele ped podpisem smlouvy me dojt k mnoha zmnm, kter maj vliv na pvodn pedpoklad dodavatele a na jm uvaovan dodavatelsk etzec. Pedlo-li dodavatel zadavateli ped podpisem smlouvy originly i edn oven kopie jinch doklad, ne tch, jejich kopie byly v nabdce dodavatele, pak nelze bez dalho konstatovat, e by takov dodavatel nebyl kvalifikovn. Jen se zmnily podmnky proti podmnkm pvodn uvaovanm. Takovho nov doklady mus zadavatel posoudit z hlediska splnn kvalifikace vybranm dodavatelem a je-li ve posouzeno jako dn, pak s takovm dodavatelem me zadavatel uzavt smlouvu.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.