Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Kvalifikace

Předložení originálů vybraným uchazečem

Zadavatel požádal podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vybraného dodavatele o předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci. Dodavatel předložil zadavateli doklady, které jsou odlišné od kopií dokladů, které byly zčásti v nabídce vybraného dodavatele. Má zadavatel trvat na stejných dokladech, jaké byly v nabídce dodavatele, nebo může přijmout i doklady jiné?

Základním cílem zákona je, aby vybraný dodavatel prokázal, že je kvalifikovaným dodavatelem. Od doby podání nabídky do doby předkládání originálů nebo úředně ověřených kopií o kvalifikaci dodavatele před podpisem smlouvy může dojít k mnoha změnám, které mají vliv na původní předpoklad dodavatele a na jím uvažovaný dodavatelský řetězec. Předloží-li dodavatel zadavateli před podpisem smlouvy originály či úředně ověřené kopie jiných dokladů, než těch, jejichž kopie byly v nabídce dodavatele, pak nelze bez dalšího konstatovat, že by takový dodavatel nebyl kvalifikován. Jen se změnily podmínky proti podmínkám původně uvažovaným. Takového „nové“ doklady musí zadavatel posoudit z hlediska splnění kvalifikace vybraným dodavatelem a je-li vše posouzeno jako řádné, pak s takovým dodavatelem může zadavatel uzavřít smlouvu.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.