Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Kvalifikace

Prokazování kvalifikace čestným prohlášením a jeho uvedení v oznámení o výběru dodavatele


Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Až před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Znamená to, že zadavatel posoudí kvalifikaci vybraného dodavatele pouze na základě čestného prohlášení? To by však znamenalo, že součástí oznámení o výběru dodavatele dle § 123 písm. b) ad. 1 a 2 bude uvedeno „čestné prohlášení“?


Podle ustanovení § 123 ZZVZ platí, že zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí tohoto oznámení musí mimo jiné být:

  • a) zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,
  • b)výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat
    • • seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a
    • • u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace


Protože oznámení o výběru dodavatele je dokument, podle kterého se účastníci zadávacího řízení rozhodují, zda podají nebo nepodají námitky, musí být informace v oznámení úplné a srozumitelné. Má-li zadavatel v tomto oznámení uvádět např. údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií ekonomické a technické kvalifikace, musí mít takové údaje k dispozici. Proto se domníváme, že oznámení o výběru dodavatele odesílá zadavatel účastníkům zadávacího řízení až poté, co si od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci podle § 122 odstavec 3 písmeno a) ZZVZ. Protože celá koncepce ZZVZ dává zadavateli pravomoc rozhodnout zcela podle své vůle o tom, kdy který procesní krok zadavatel provede a ani u výzvy k předložení dokladů ani u rozhodnutí zadavatele ZZVZ nestanoví přesný okamžik takového úkonu, máme za to, že vzhledem k povinnému obsahu oznámení, kde musí být uveden výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a k účelu, pro který jsou takové údaje v oznámení obsaženy, je takový postup jediný možný.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.