Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    ObecnĂ© pojmy, základnĂ­ zásady

Obsah oznámení o výběru

Podle § 123 ZZVZ má být k oznámení o výběru dodavatele přiložena i zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele. Toto ustanovení se však nevztahuje na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Jaký má být obsah oznámení o výběru dodavatele v tomto typu zadávacího řízení?

V dikci § 53 ZZVZ, který popisuje postup zadavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení, není obsažen odkaz na § 123 ZZVZ a ani nejsou definovány žádné požadavky zákona na obsah oznámení o výběru dodavatele. Je tedy věcí zadavatele, jaký obsah v rámci oznámení o výběru dodavatele uvede. Je však nezbytné si uvědomit, že obsah oznámení o výběru dodavatele, poskytuje všem účastníkům zadávacího řízení základní informace, na základě kterých posuzují postup zadavatele a rozhodují se o případném podání námitek, pokud by dospěli k závěru, že byli postupem zadavatele poškozeni. Proto je vhodné a zcela transparentní (ze zákona však nikoliv povinné), pokud v oznámení o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, zadavatel uvede alespoň základní údaje, na základě kterých se rozhodl pro výběr tohoto dodavatele. Oznámení by v zájmu objektivity a transparentnosti mělo obsahovat identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění jeho výběru, hodnoty jím nabízeného plnění, které byly předmětem hodnocení a stručný popis dokladů, kterými prokázal dodavatel svoji kvalifikaci před podpisem smlouvy. Z takto podaného oznámení může každý dodavatel získat potřebné informace pro své rozhodování. Byť popsaný postup není ze zákona povinný, lze jej v zájmu právní jistoty zadavatele jen doporučit.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.