Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Soupis pracĂ­

Kód položky v rozpočtu neodpovídá popisu položky

Rád bych se dotázal na tento nešvar v rozpočtech poskytovaných zadavateli veřejných zakázek. V rozpočtu je uvedena položka s jednoznačným kódem, který je ovšem v zásadním rozporu s textovou částí (popisem) položky. Zakázka je vysoutěžená a nyní dojde na to, co je závazné. Zadavatel zjevně uvedl uchazeče v omyl. Buď měl kód „znehodnotit“ nebo měl být popis v souladu s kódem. Zadavatelem poskytnutý rozpočet se přímo odkazuje na cenovou soustavu RTS

Uvádím příklady:
Zadavatel: 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet včetně zhutnění
RTS: 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění
Zadavatel: 612421637R00 Pi1 Omítka natahovaná do perlinky, penetrace, vnitřní zdivo, štuk jemný
RTS: 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štukováPodle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platí pro soupisy stavebních prací, dodávek a služeb ustanovení § 6, kde je mimo jiné uvedeno, že položka soupisu stavebních prací musí obsahovat pořadové číslo položky, označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita a kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, atd. Pokud tedy zadavatel použije kód položky podle cenové soustavy, odkazuje tím na všechny ostatní informace k položce, které jsou obsahem cenové soustavy. Jestliže zadavatel, resp. zpracovatel soupisu, nějakou informaci o konkrétní položce stavebních prací, proti informaci z cenové soustavy změní, pak se již nejedená o položku cenové soustavy, ale o položku vlastní (dříve rovněž označovanou jako R-položka). V dotazovaném případě, kdy zadavatel použil pro vymezení položky kód položky dle cenové soustavy RTS a odkázal na cenovou soustavu, dle našeho názoru jednoznačně identifikoval obsah takové položky a pro její obsah je nutné nahlížet na ustanovení cenové soustavy.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.