Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    Soupis pracĂ­

Vlastní položky v soupisu prací


Jak mnoho R-položek (položek vlastních) lze v rozpočtu mít? Je mi jasné, že na co existuje položka RTS, mělo by se zadávat v cenové soustavě. Ale mohu mít jako vlastní položku i takovou položku (např. skladbu podlahy), která by se prakticky dala rozpoložkovat z větší části položkami cenové soustavy a z části vlastními, ale nebylo by to tak přehledné? Tím myslím, zda mohu vlastní položky použít i ve větším množství, když je řádně popíšu?


Podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platí ustanovení § 6, kde je mimo jiné uvedeno, že položka soupisu stavebních prací musí obsahovat pořadové číslo položky, označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita a kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita atd. Právní předpis tedy předpokládá, že ne každá položka musí mít zatřídění dle cenové soustavy, tj. že může být použita položka vlastní (dříve označovaná jako R-položka). Přitom vyhláška nijak neomezuje rozsah takových R-položek. Kombinace s jednou cenovou soustavou (tedy použit položek z cenové soustavy a R-položek) je možná bez omezení. Základní podmínkou však je, aby R-položky byly řádně a srozumitelně popsány, aby nevznikly pochybnosti o jejich obsahu.

Pokud se týká v dotazu zmíněných agregovaných položek, i ty lze v soupisu požít, bude-li jasně a srozumitelně popsán její obsah.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.