Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������zky a odpov������������di    Hodnocen�� nab��dek

Mimodn nzk nabdkov cena


Obracm se na vs se dost o odbornou radu. V souti o veejnou zakzku jet podle zkona . 137/2006 Sb. byly podny nabdky. Hodnotcm kritriem pro zadn veejn zakzky byla stanovena nejni nabdkov cena. Pi posuzovn nabdek bylo zjitno, e firma s nejni cenou nabdla st dodvek a prac (dodvka a mont ocelovch nosnk) za cenu, kter tvo cca 10% ceny nabdek ostatnch firem, piem z celkov ceny lo o cca 5%.
Firma byla vyzvna ke zdvodnn tchto mimodn nzkch cen. Pedloen kalkulace obsahovala ceny nereln, jak dodvek (za vrobu a mont ocelov konstrukc 6 K/kg), tak mzdov nklady (u konstrukce o hmotnosti 500 kg uvedeny mzdov nklady 93 K). Je mon (nebo vhodn) firmu vylouit, kdy celkov cena je pouze o nkolik tisc korun ni, ne u dalch dodavatel, kte pedloili nabdku?


Jak vyplv z dotazu, uchaze ji byl vyzvn ke zdvodnn mimodn nzk nabdkov ceny u ocelovch konstrukc. Hodnotc komise tedy ji mimodn nzkou nabdkovou cenu identifikovala a v dalm postupovala podle zkona. Pedloen zdvodnn mimodn nzk nabdkov ceny obsahuje nereln hodnoty, kter nemohou vrohodn prokzat, z jakch pin dodavatel nabz tak nzkou cenu ocelovch konstrukc. Jedinou alternativou dalho postupu je vyazen takov nabdky a vylouen dodavatele, a to bez ohledu na to, e celkov cena za splnn veejn zakzky je v souhrnu nevznamn ni, ne nabdkov ceny jinch dodavatel. M-li bt posouzen nabdkovch cen smyslupln, je posuzovn z hlediska jednotkovch cen jednotlivch poloek stavebnch prac logick a vcn sprvn. By zkon odkazuje v ustanovench o mimodn nzk nabdkov cen na celkovou nabdkovou cenu.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.