Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    HodnocenĂ­ nabĂ­dek

Mimořádně nízká nabídková cena


Obracím se na vás se žádostí o odbornou radu. V soutěži o veřejnou zakázku ještě podle zákona č. 137/2006 Sb. byly podány nabídky. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Při posuzování nabídek bylo zjištěno, že firma s nejnižší cenou nabídla část dodávek a prací (dodávka a montáž ocelových nosníků) za cenu, která tvoří cca 10% ceny nabídek ostatních firem, přičemž z celkové ceny šlo o cca 5%.
Firma byla vyzvána ke zdůvodnění těchto mimořádně nízkých cen. Předložená kalkulace obsahovala ceny nereálné, jak dodávek (za výrobu a montáž ocelové konstrukcí 6 Kč/kg), tak mzdové náklady (u konstrukce o hmotnosti 500 kg uvedeny mzdové náklady 93 Kč). Je možné (nebo vhodné) firmu vyloučit, když celková cena je pouze o několik tisíc korun nižší, než u dalších dodavatelů, kteří předložili nabídku?


Jak vyplývá z dotazu, uchazeč již byl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u ocelových konstrukcí. Hodnotící komise tedy již mimořádně nízkou nabídkovou cenu identifikovala a v dalším postupovala podle zákona. Předložené zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny obsahuje nereálné hodnoty, které nemohou věrohodně prokázat, z jakých příčin dodavatel nabízí tak nízkou cenu ocelových konstrukcí. Jedinou alternativou dalšího postupu je vyřazení takové nabídky a vyloučení dodavatele, a to bez ohledu na to, že celková cena za splnění veřejné zakázky je v souhrnu nevýznamně nižší, než nabídkové ceny jiných dodavatelů. Má-li být posouzení nabídkových cen smysluplné, je posuzování z hlediska jednotkových cen jednotlivých položek stavebních prací logické a věcně správné. Byť zákon odkazuje v ustanoveních o mimořádně nízké nabídkové ceně na celkovou nabídkovou cenu.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.