Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������zky a odpov������������di    Hodnocen�� nab��dek

Ustanoven komise pro otevrn oblek

Nov zkon ji neobsahuje dn procesn pravidla pro ustanoven komis pro otevrn oblek s nabdkami ani pro posouzen a hodnocen nabdek. Zadavatel by pesto rd ob komise ustanovil. Jak m zadavatel postupovat?

ZZVZ ponechv na zadavateli, jakm zpsobem se rozhodne v zadvacm zen postupovat. Skuten nestanov zadavateli dnou povinnost jmenovat pslun komise, jak tomu bylo v pedchoz prvn prav. Pesto jejich mon jmenovn pedvd (tedy umouje) viz 42 ZZVZ. Ponechv vak na zadavateli (s vjimkou veejnch zakzek nad 300 mil. K), jak komise k proveden procesnch kon v zadvacm zen ustanov a kolik bude mt pslun komise len, poppad nhradnk a jak pravomoci j zadavatel udl. Jako nejvhodnj postup se jev pidret se pedchoz prvn pravy, tedy jmenovat tlennou komisi pro otevrn oblek s nabdkami a nejmn ptilennou komisi pro posouzen a hodnocen nabdek, se souasnm jmenovnm jednoho nebo dvou nhradnk pro ppad neptomnosti nkterho z dnch len komise. Je vak dleit, aby zadavatel souasn se jmenovnm komise (hodl-li ji ustanovit) stanovil i zsady jejho jednn a vymezil kony, ke kterm pslunou komisi opravuje, aby bylo vdy zejm, e komise dl jmnem zadavatele to, co j zadavatel uloil.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.