Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    HodnocenĂ­ nabĂ­dek

Ustanovení komise pro otevírání obálek

Nový zákon již neobsahuje žádná procesní pravidla pro ustanovení komisí pro otevírání obálek s nabídkami ani pro posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel by přesto rád obě komise ustanovil. Jak má zadavatel postupovat?

ZZVZ ponechává na zadavateli, jakým způsobem se rozhodne v zadávacím řízení postupovat. Skutečně nestanoví zadavateli žádnou povinnost jmenovat příslušné komise, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě. Přesto jejich možné jmenování předvídá (tedy umožňuje) – viz § 42 ZZVZ. Ponechává však na zadavateli (s výjimkou veřejných zakázek nad 300 mil. Kč), jaké komise k provedení procesních úkonů v zadávacím řízení ustanoví a kolik bude mít příslušná komise členů, popřípadě náhradníků a jaké pravomoci jí zadavatel udělí. Jako nejvhodnější postup se jeví přidržet se předchozí právní úpravy, tedy jmenovat tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami a nejméně pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, se současným jmenováním jednoho nebo dvou náhradníků pro případ nepřítomnosti některého z řádných členů komise. Je však důležité, aby zadavatel současně se jmenováním komise (hodlá-li ji ustanovit) stanovil i zásady jejího jednání a vymezil úkony, ke kterým příslušnou komisi opravňuje, aby bylo vždy zřejmé, že komise dělá jménem zadavatele to, co jí zadavatel uložil.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.