Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������zky a odpov������������di    Elektronizace

Pat uzaven smlouvy do povinn elektronick komunikace?

Dle 211 odst. 3 zkona . 134/2016 Sb. mus psemn komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probhat elektronicky. Je njak odborn nzor na to, jakm krokem povinn elektronick komunikace kon? Pat do tto povinn elektronick komunikace i podpis smlouvy nebo se smlouva me podepisovat fyzicky?


Podle ustanoven 211 odstavec 1 ZZVZ plat, e komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadvacm zen probh psemn. Podle 211 odstavec 3 ZZVZ pak dle plat, e psemn komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem mus probhat elektronicky. Dle pak podle 51 odstavec 1 ZZVZ je stanoveno, e zadvac zen je ukoneno uzavenm smlouvy (s uritmi vjimkami popsanmi v 51 odstavec 2 ZZVZ). Uzaven smlouvy je tedy soust zadvacho zen a dle naeho nzoru mus tedy probhat elektronicky. Je vak teba upozornit, e v nedvn dob existoval i jin prvn nzor, kter dovodil, e pslunou smlouvu na veejnou zakzku lze uzavt i v listinn podob, ale tento nzor nem podle naeho mnn oporu v zkon.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.