Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Ot������������zky a odpov������������di    Ostatn�� (neza��azen��)

patn vzorce v rozpotu

Jak postupovat, pokud byla zjitna chyba v soutu polokovch rozpot ji v ukonenm zadvacm zen, kde byla ji uzaven smlouva. Uchaze byl v rmci zen jedin, kdo podal nabdku. Tato chyba nebyla v rmci posuzovn nabdek odhalena, a nsledn, v prbhu plnn zakzky. Uchaze ml uvst cenu vy, bohuel nkter poloky nebyly zapoteny do celkovho soutu vzhledem k chybn nastavenmu vzorci v polokovm souboru.Popsan stav je zapinn nesprvnm postupem zadavatele. Pokud zadavatel poskytl dodavatelm soupis stavebnch prac, dodvek a slueb, v jeho rmci byly uvedeny vzorce pro vpoet celkov ceny jednotlivch poloek a souasn i soutov vzorce pro stanoven nabdkov ceny za jednotliv stavebn dly i etapy, pak dodavatel v dobr ve ve sprvnost a plnost zadvac dokumentace pouze ocenil poadovan poloky a souty pokldal za sprvn a pln. Nebyla-li tato vada nabdky zjitna pi posouzen ani hodnocen nabdky a byla uzavena smlouva (pedpokldm, e podle zkona . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkch), je nezbytn v zjmu poctivho obchodnho styku ve uvst na pravou a sprvnou mru. Byl-li dodavatel jedinm uchazeem o veejnou zakzku, nedolo k ovlivnn vbru nejvhodnj nabdky, co je v dan situaci pzniv zprva. Protoe, jak vyplv z dotazu, je veejn zakzka ji realizovna, m zadavatel dv monosti. Za prv odstoupit od uzaven smlouvy, co ale bude vyadovat souhlas druh strany nebo alespo to vyvol riziko vleklho soudnho sporu o ppadn ul zisk, nebo za druh, zadavatel uzave dodatek ke smlouv, kterm chyby v ocenn zpsoben nesprvn nastavenmi vzorci v soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb naprav. Tch pochyben zadavatele se v tomto konkrtnm ppad sela cel ada, ale z hlediska logiky vci je napraven nesprvnho stavu jedinm smysluplnm eenm.2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.