Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Otázky a odpovÄ›di    OstatnĂ­ (nezaĹ™azenĂ©)

Špatné vzorce v rozpočtu

Jak postupovat, pokud byla zjištěna chyba v součtu položkových rozpočtů již v ukončeném zadávacím řízení, kde byla již uzavřená smlouva. Uchazeč byl v rámci řízení jediný, kdo podal nabídku. Tato chyba nebyla v rámci posuzování nabídek odhalena, až následně, v průběhu plnění zakázky. Uchazeč měl uvést cenu vyšší, bohužel některé položky nebyly započteny do celkového součtu vzhledem k chybně nastavenému vzorci v položkovém souboru.Popsaný stav je zapříčiněn nesprávným postupem zadavatele. Pokud zadavatel poskytl dodavatelům soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci byly uvedeny vzorce pro výpočet celkové ceny jednotlivých položek a současně i součtové vzorce pro stanovení nabídkové ceny za jednotlivé stavební díly či etapy, pak dodavatel v dobré víře ve správnost a úplnost zadávací dokumentace pouze ocenil požadované položky a součty pokládal za správné a úplné. Nebyla-li tato „vada“ nabídky zjištěna při posouzení ani hodnocení nabídky a byla uzavřena smlouva (předpokládám, že podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), je nezbytné v zájmu poctivého obchodního styku vše uvést na pravou a správnou míru. Byl-li dodavatel jediným uchazečem o veřejnou zakázku, nedošlo k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, což je v dané situaci příznivá zpráva. Protože, jak vyplývá z dotazu, je veřejná zakázka již realizována, má zadavatel dvě možnosti. Za prvé odstoupit od uzavřené smlouvy, což ale bude vyžadovat souhlas druhé strany nebo alespoň to vyvolá riziko vleklého soudního sporu o případný ušlý zisk, nebo za druhé, zadavatel uzavře dodatek ke smlouvě, kterým chyby v ocenění způsobené nesprávně nastavenými vzorci v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb napraví. Těch „pochybení“ zadavatele se v tomto konkrétním případě sešla celá řada, ale z hlediska logiky věci je napravení nesprávného stavu jediným smysluplným řešením.© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.