Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

PrávnĂ­ pĹ™edpisy    ProvádÄ›cĂ­ právnĂ­ pĹ™edpisy

Prováděcí právní předpisy

 nařízení vlády č. 172/2016 Sb,o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ke stažení ve formátu .pdf Aktuální znění účinné od 1.1. 2022.

 vyhláška č. 168/2016 Sb, o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ke stažení ve formátu .pdf

 vyhláška č. 169/2016 Sb,o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ke stažení ve formátu .pdf

 vyhláška č. 170/2016 Sb,o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, ke stažení ve formátu .pdf


 nařízení vlády č. 173/2016 Sb,o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, ke stažení ve formátu .pdf

 vyhláška č. 248/2016 Sb,o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ke stažení ve formátu .pdf

 vyhláška č. 260/2016 Sb,o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, ke stažení ve formátu .pdf

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.