Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Pr����vn���� p�����edpisy    Prov��d��c�� pr��vn�� p��edpisy k z��konu ��. 137/2006

Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 137/2006 Sb.

 •  » nařízení vlády 77/ 2008 Sb., o stanovení finančních limitů v aktuálním znění
 •  
 •  » 232/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 •  » 231/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
 •  » 230/2012 Sb.,vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 •  » 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profil zadavatele
 •  » 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek
 •  » 9/2011 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
 •  » 392/2010 Sb., náležitosti žádosti o stanovisko MF v oblasti veřejných zakázek
 •  » 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 474/2009 Sb., změna nař. vlády o finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 77/2008 Sb. nařízení vlády o stanovení
  finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou
  – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně
  o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu


 •  » 130/2007 Sb., o pověření provozovatele subsystému informačního systému
 •  » 328/2006 Sb., vyhláška, kterou se
  stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro
  účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 326/2006 Sb., vyhláška o podrobnostech
  atestačního řízení pro elektronické nástroje,náležitostech žádosti o atest a
  o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro
  elektronické nástroje)
 •  » 274/2006 Sb., vyhláška, kterou se
  stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
   

Již zrušené prováděcí právní předpisy k zákonu o veřejných zakázkách

 •  » 304/2006 Sb., nařízení vlády o přepočtu
  finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
  českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou -
  Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně
  o veřejných zakázkách
 •  » 329/2006 Sb., vyhláška, kterou se
  stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a
  elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek
 •  » 330/2006 Sb., vyhláška o uveřejňování
  vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
 •  » 16/2010 Sb., změna uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.