Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

���������l����������nky    Stavebn�� den��k

Elektronick stavebn denk

Na zklad zkona . 403/2020 Sb., kterm se mn zkon . 416/2009 Sb., o urychlen vstavby dopravn, vodn a energetick infrastruktury a infrastruktury elektronickch komunikac, ve znn pozdjch pedpis, a dal souvisejc zkony dolo s innost od 1. 1. 2021 k vloen novho odstavce 6 do 152 zkona . 183/2006 Sb., stavebn zkon, ve znn pozdjch pedpis, kter nov zn

U stavby, kter je pedmtem veejn zakzky v nadlimitnm reimu, je stavebnk povinen zajistit veden stavebnho denku v elektronick form.

By se tato prava stavebnho zkona netk pmo zkona o zadvn veejnch zakzek, m vliv na nezbytnou pravu obchodnch podmnek pro nadlimitn veejn zakzky na stavebn prce, jejich zadvac zen bylo zahjeno po 1. 1. 2021. Bez ohledu na nepesn pouit pojmy v doplnn stavebnho zkona, je nezbytn, aby zadavatel, kte zadvaj nadlimitn veejnou zakzku na stavebn prce, vlenili tuto svoji zkonnou povinnost do textu obchodnch podmnek (stavebnkem je ve vtin ppad pmo zadavatel) zadvan nadlimitn zakzky.

Bohuel dn zkonn norma prozatm nestanov, jak jsou zsady pro veden stavebnho denku v elektronick form, by vlastn elektronick stavebn denk ji existuje. Nen vak zejm, jak jsou zsady pstupu ke stavebnmu denku, jak je stavebn denk v elektronick form zabezpeen proti zneuit, ani jin provozn nleitosti. Pesto je na zadavateli, aby pi zadvn nadlimitn veejn zakzky takovouto povinnost splnil, tedy aby ji vlenil do obchodnch podmnek.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.