Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

ÄŚlánky    StavebnĂ­ denĂ­k

Elektronický stavební deník

Na základě zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony došlo s účinností od 1. 1. 2021 k vložení nového odstavce 6 do § 152 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který nově zní

„U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě.“

Byť se tato úprava stavebního zákona netýká přímo zákona o zadávání veřejných zakázek, má vliv na nezbytnou úpravu obchodních podmínek pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejich zadávací řízení bylo zahájeno po 1. 1. 2021. Bez ohledu na nepřesně použité pojmy v doplnění stavebního zákona, je nezbytné, aby zadavatelé, kteří zadávají nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, včlenili tuto svoji zákonnou povinnost do textu obchodních podmínek (stavebníkem je ve většině případů přímo zadavatel) zadávané nadlimitní zakázky.

Bohužel žádná zákonná norma prozatím nestanoví, jaké jsou zásady pro vedení stavebního deníku v elektronické formě, byť vlastní elektronický stavební deník již existuje. Není však zřejmé, jaké jsou zásady přístupu ke stavebnímu deníku, jak je stavební deník v elektronické formě zabezpečen proti zneužití, ani jiné provozní náležitosti. Přesto je na zadavateli, aby při zadávání nadlimitní veřejné zakázky takovouto povinnost splnil, tedy aby ji včlenil do obchodních podmínek.

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.