Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Evidence skute��n��ch majitel��

EVIDENCE (REGISTR) SKUTENCH MAJITEL

Od 1. 1. 2018 vstupuje do innosti zmna zkona . 134/2016 Sb., o zadvn veejnch zakzek, podle kter dochz ke zmn v souvislosti se zjiovnm daj o skutenm majiteli dodavatele. Tato zmna s sebou pin i zmny spojen s postupem zadavatele.

1. U veejnch zakzek, zadvanch v nadlimitnm i podlimitnm reimu (vetn zjednoduenho podlimitnho zen) ji zadavatel v zadvac dokumentaci veejn zakzky nemus vymezovat poadavek na identifikaci skutench majitel dodavatele. Zjistit skutenho majitele vybranho dodavatele vak zadavatel mus.

2. Skutenho majitele dodavatele zadavatel pednostn zjiuje z registru (evidence) daj o skutench majitelch.

3. Dlkov pstup k dajm o skutenm majiteli umon zadavateli Ministerstvo spravedlnosti, a to postupem stanovenm ve vyhlce . 323/2013 Sb., ve znn vyhlky . 459/2017 Sb. Je tedy teba, aby zadavatel nejprve podal Ministerstvo spravedlnosti o monost nahlet do zmnn evidence a po obdren souhlasu (identifiktoru) do systmu nahlel.

4. Zjitn informace o skutench majitelch dodavatele mus zadavatel uchovat v archivn dokumentaci o prbhu zadvacho zen, a to bu vytitnm daj z evidence a jejich zaloenm do archivn dokumentace, nebo zjitn daje zaznamen v ktermkoliv dokumentu (nap. v rmci posouzen nabdky vybranho dodavatele). Nen nutn, aby zadavatel zaznamenval zjitn daje v samostatnm dokumentu.

5. Nelze-li ve popsanm postupem daje o skutench majitelch dodavatele zjistit (je jedno z jakho dvodu daje o skutench majitelch zjistit nelze), pak zadavatel mus vybranho dodavatele podat (stejn jako doposud) o pedloen identifikanch daj skutench majitel a o pedloen doklad, z nich vyplv vztah skutenho majitele k dodavateli

6. in-li zadavatel vzvu vi dodavateli, postupuje podle 46 odst. 1 ZZVZ, mus tedy dodavateli poskytnout pimenou lhtu pro poskytnut poadovanch informac a doklad. Zadavatel je tak oprvnn stanovenou lhtu prodlouit i prominout jej zmekn, ppadn vzvu libovoln opakovat.

Dodavatel je povinen na vzvu zadavatele ve stanoven lht reagovat pedloenm pslunch informac a doklad, kter zadavatel rovn vlo do archivn dokumentace o veejn zakzce. Nepedloen poadovanch doklad i pedloen nepravdivch i neplnch informac je dvodem pro vylouen vybranho dodavatele. Zadavatel je povinen posoudit pedloen informace a doklady, tedy zda skuten dokldaj vztah skutench majitel k vybranmu dodavateli. Zadavatel vak nen povinen si tuto informaci dle ovovat nebo si sm opatovat dal informace i doklady (vdy si vak zadavatel me ovovat vrohodnost poskytnutch daj viz 39 odstavec 5 ZZVZ). Zadavatel rovn posoud, zda nedolo ke stetu zjm podle 44 odstavec 2 a 3 ZZVZ. Pokud ano, pak mus vybranho dodavatele ze zadvacho zen vylouit. Zadavatel mus reagovat na zjitn stet zjm, i pokud ho zjist jinm zpsobem, nebo z jinch zdroj ne z informac a doklad o skutench majitelch dodavatele. Zjitn stet zjm, vetn uveden osob, kterch se tk je zadavatel povinen uvst v psemn zprv zadavatele podle 217 odstavec 1 psmeno l) ZZVZ.

Ve uveden postup se vztahuje na vechny veejn zakzky, u nich je skuten majitel dodavatele zjiovn po 1. 1. 2018, tedy i na veejn zakzky, jejich zadvac zen bylo zahjeno v pedchozm obdob.

Upozornn:

a) Informace o skutench majitelch dodavatele a doklady, z nich vyplv vztah skutenho majitele k dodavateli, mus zadavatel poadovat po kadm dodavateli, kter je prvnickou osobou, tedy i po zahraninm dodavateli.

b) V ppad spolen nabdky vce dodavatel mus zadavatel zjiovat daje o skutench majitelch u vech tchto astnk spolen nabdky.


2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.