Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Soupisy stavebn��ch prac��, dod��vek a slu��eb

Soupisy stavebnch prac, dodvek a slueb

Vyhlka . 169/2016 Sb., ze dne 12. kvtna 2016, o stanoven rozsahu dokumentace veejn zakzky na stavebn prce a soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr plat ji vce jak dva roky a pesto jsou soupisy stavebnch prac jako povinn soust zadvac dokumentace na veejn zakzky na stavebn prce neustle pinou dost dodavatel o vysvtlen zadvac dokumentace a s tm pak spojenm prodluovnm lhty pro podn nabdek a nkdy i ruenm zadvacho zen.

Vtina zpracovatel projektov dokumentace neustle pokld polokov soupis stavebnch prac za nechtn pvaek projektov dokumentace a jeho zpracovn nevnuje nleitou pozornost. Chyba je ale na obou stranch. Zklad spov ji v zadvacm zen na zpracovatele projektov dokumentace, kde v zadvacch podmnkch vtinou absentuj povinnosti dodavatele, spojen se soupisem stavebnch prac (poppad kontrolnm polokovm rozpotem) a zejmna chyb ve smlouvch uzavranch na zpracovn projektov dokumentace.

Struktura soupis stavebnch prac

Podle 12 odstavec 2 citovan vyhlky mus bt elektronick podoba soupisu prac pro danou veejnou zakzku jednotn. To znamen, e by soupis ml bt zpracovn v jednotnm prosted nejlpe formou jednoho softwarovho produktu. Pitom souasn praxe ukazuje, e zejmna specializovan emesla, resp. jejich soupisy, jsou mnohdy zpracovny ve specializovanch produktech, kter nejsou jednotn s ostatnmi soupisy. Krom toho, e takov stav vyvolv zvenou nronost dodavatel na zpracovn nabdky, jde spe o kosmetickou vadu, ale zcela jist je to v rozporu s citovanou vyhlkou. Nad tm se prozatm nikdo nepozastavuje a zadavatel mnohdy ani netu, co by mli po zpracovateli PD poadovat. Pitom by stailo, aby smlouva na vyhotoven projektov dokumentace obsahovala ujednn:
Dodavatel se zavazuje, e soupis stavebnch prac a dodvek, pedkldan jako soust projektov dokumentace, bude pro vechny stavebn objekty, inenrsk objekty a provozn soubory jednotn, tj. zpracovn v jednom SW produktu a jednotnm vstupem.

Vedlej a ostatn nklady

Ostatn a vedlej nklady popisuj takov nklady dodavatele, kter nejsou zahrnuty v polokch soupisu prac stavebnch objekt, ale se zhotovenm stavby souvis, nebo jsou definovny obchodnmi podmnkami konkrtn stavby. Podle 8 odstavec 3 plat, e vedlej a ostatn nklady mohou bt uvedeny v jednom spolenm soupisu prac. Uveden ostatnch a vedlejch nklad v jednom spolenm soupisu umouje pehledn oddlen poloek bvalch VRN od ostatnch poloek stavebnch prac a nen tak nutn stanovovat pravidla, jak se maj vedlej a ostatn nklady rozpustit do jednotlivch stavebnch objekt apod. Uveden tchto nklad v jednom samostatnm soupisu je pehlednj a vhodnj. Pesto se v rmci zadvacch zen neustle objevuj soupisy, kde kad objekt m vymezeny sv vedlej a ostatn nklady, ani by bylo zadvacmi podmnkami ureno, jak je maj dodavatel oceovat, dl soupisy pro specializovan emesla (zejmna elektroinstalace) maj definovny svm soupisem dal vedlej nklady a jejich vymezen pak psob zcela nepehledn.

Dal podmnkou tchto vedlejch a ostatnch nklad dle citovan vyhlky je, e podrobnost popisu poloky soupisu vedlejch a ostatnch nklad mus umonit stanoven ceny dan prce nebo innosti (viz 8 odstavec 2 vyhlky). Stvajc popisy poloek takovou podmnku zcela jist nespluj. Obsahuj bu jen stroh popis poloky (nap. archeologick przkum) nebo naopak opis z pouit cenov soustavy, kde je el poloky popsn rozshlm popisem, kter je obecn a k dan stavb a nepatin. Je pravda, e vedlej a ostatn nklady stavby i ze strany dodavatel nemaj velk vnosti, nebo je i oni pokldaj jen za nadbytenou soust jimi nabzen ceny, by tyto nklady na stavb jednoznan vznikaj a nkdy mohou tvoit podstatnou st ceny stavby. Pesto v polokovch rozpotech pedkldanch v nabdkch na veejnou zakzku jsou mnoh poloky ocenny hodnotou 1,- K nebo 500,- K, i kdy je zcela zejm, e za uveden stky nelze poadovanch innost doshnout.

Opt by postailo, kdyby smlouva na zpracovn PD mla v sti, vztahujc se k poadovanm soupis ustanoven:
Soust pedanch soupis stavebnch prac, dodvek a slueb mus bt i samostatn soupis ostatnch a vedlejch nklad ve formtu shodnm s ostatnmi soupisy. Poloky v tomto soupisu mus jednoznan vymezovat obsah vedlejch a ostatnch nklad.

Obchodn jmna vrobk nebo vrobc

Nkter cenov soustavy maj pro pouit konkrtnch stavebnch materil zpracovny rzn varianty poloek stavebnch prac, kde se konkrtn stavebn materil, resp. jeho jmno objevuje v popise poloky. Existuje sice monost nhrady obchodnho jmna technickm popisem konkrtnho materilu, ale to vtina zpracovatel ani nev nebo se touto alternativou nehodl zabvat. Tak se v zadvacch zench objevuj stle dokola poloky Potrub SPIRO, Izolace Sklobit, Zdivo POROTHERM apod.. Pitom zkaz pouvn obchodnch jmen vrobk i vrobc je dn 89 odstavec 5 ZZVZ, podle kterho plat, e nen-li to odvodnno pedmtem veejn zakzky, zadavatel nesm zvhodnit nebo znevhodnit urit dodavatele nebo vrobky tm, e technick podmnky stanov prostednictvm pmho nebo nepmho odkazu na urit dodavatele nebo vrobky. Nem smysl se zabvat oprvnnost nebo relnost popsanho ustanoven. Zkon jej stanov, a tedy plat. Mlokter zadavatel by prokzal, e prv jm uveden odkazy jsou potebn a napluj zkonnou definici podmnky, kdy je pout lze. Ochranou zadavatele by mohlo bt smluvn ustanoven, kterm by tuto odpovdnost penesl na zpracovatele soupisu.

Dodavatel ru za to, e pedan soupisy nebudou obsahovat pm ani nepm odkaz na konkrtn vrobce i vrobky. Pokud takov odkaz dodavatel v soupisu pouije, mus v popisu poloky pipustit i monost jinho, technicky srovnatelnho een a mus v soupisu pouit pmho i nepmho odkazu na vrobce nebo vrobek odvodnit. Takto lze postupovat jen v zkonem pedvdanch ppadech. Dodavatel na sebe pouitm odkazu bere odpovdnost za stav, pokud by v dsledk uveden odkazu na vrobce nebo vrobek vznikla objednateli koda, za kterou se povauje i ppadn krcen dotace.

Agregovan poloky

Urit cenov soustavy pouvaj pro stanoven cen stavebnch objekt v uritch fzch ppravy stavby tzv. agregovan poloky. Jedn se o poloky popisujc uritou konstrukci stavby (nap. betonovou zkladovou konstrukci), jej cena se standardn popisuje nkolika samostatnmi polokami stavebnch prac (bednn, vztu, beton). Jde o pomrn rychl a jednoduch zpsob stanoven ceny stavby, kter je ale poplatn asu, ve kterm se cena stanovuje a kter m uritou nepesnost danou obecnost agregovanch poloek (nap. mnostv vztue na m3 zkladov konstrukce). Jestlie vak vyhlka vyaduje, aby kad poloka soupisu stavebnch prac mla (viz 6 psmeno d) vyhlky) popis poloky jednoznan vymezujc druh a kvalitu prac, dodvky nebo sluby, s ppadnm odkazem na sti dokumentace pro zadn stavebnch prac a jin dokumenty a technick a cenov podmnky, pak je pouit agregovanch poloek dosti diskutabiln. Zejmna u dopravnch staveb se objevuj soupisy s agregovanmi polokami, kde v popisu poloky jsou popsny vechny mon alternativy jejich proveden, a je na dodavateli, aby si vybral ty, kter bude na stavb provdt a podle toho pslunou poloku ocenil. Protoe za jednoznan vymezen pedmtu veejn zakzky odpovd zadavatel, me bt pouit agregovanch poloek rizikem zadavatele. Bylo by vhodn, aby smlouva na zpracovn soupisu mla i ustanoven:
Dodavatel se zavazuje, e pro vypracovn soupisu stavebnch prac pouije agregovan poloky stavebnch prac jen vjimen. V takovm ppad je pak povinen doplnit popis agregovan poloky o podrobn vet vech prac, dodvek i slueb, ze kterch se popsan agregovan poloka skld a kter je nezbytn pro jej proveden na stavb pout.

Vkaz vmr

Podle 6 psmeno g) citovan vyhlky mus kad poloka stavebnch prac uveden v soupisu obsahovat vkaz vmr k uvedenmu mnostv, s vjimkou ppad, kdy nen vpoet pro stanoven mnostv poloky soupisu prac potebn (potebn asi nen tam, kde je mnostv 1 i u vpotu tone pro poloky pesunu hmot apod.). Pevn vtina soupis, kter jsou pedvny dodavatelm ke zpracovn nabdkov ceny, tuto povinnost nerespektuje. Povtinou jsou vpoty mnostv popsny u poloek dve oznaovanch jako HSV, u nkterch soupis i u vybranch oddl PSV, ale specializovan emesla (elektro, MaR, ZTI, T atd.) ji vkazy vmr nemvaj u poloek vbec. Je to dno pravdpodobn tm, e vtina zpracovatel soupis tyto vkazy vmr nepokld za vznamn ani za potebn a dodavatel je pro stanoven ceny nevyaduj, tedy ani nijak zadavatele v tomto smyslu nekontaktuj. Pesto jde o povinnost, kter plat stejn jako kad jin a zadavatel by ml dbt na jej splnn. Bylo by vhodn, aby smlouva na zpracovn soupisu mla i ustanoven:
Dodavatel je povinen ke kad poloce soupisu uvst v soupisu i vpoet pouit pi stanoven pedpokldanho mnostv poloky soupisu prac a odkaz na pslunou grafickou nebo textovou st dokumentace pro zadn stavebnch prac tak, aby umonil kontrolu celkov vmry, nebo odke na vpoet stanoven mnostv poloky soupisu prac v dokumentaci pro zadn stavebnch prac.

Zmna popis klasifikace poloek stavebnch prac

asto se stv, e zpracovatel soupisu pi jeho zpracovn pouv klasifikaci i popisy poloek stavebnch prac z urit cenov soustavy. Bohuel vvoj ve stavebnictv jde pomrn rychle kupedu a cenov soustavy tak neobsahuj nejnovj technologie i provdn, kter je pro zhotoven stavby potebn. Pokud zpracovatel vezme pro popis poadovanch stavebnch prac poloku z cenov soustavy a uzpsob ji konkrtnm potebm soupisu tak, e pepe (tedy zmn) popis poloky i zmn jej selnou klasifikaci, ani by na to dodavatele v soupisu upozornil, pak jde o velmi zvan zsah do soupisu, kter me vst a k nsledn negaci celho zadvacho zen. Nen toti jednoznan dno, kter oznaen poloky m pednost, zda klasifikace i popis a pokud se jedno od druhho li proti cenov soustav, nen jasn, kter z nich pouil dodavatel pro ocenn sv nabdky a takto upraven soupis je zkladem pro obsahov nesoumiteln nabdky. Takov zsah do popisu poloek stavebnch prac mus zadavatel ve sv smlouv na zpracovn soupisu zcela vylouit.
Dodavatel se zavazuje, e pro sestaven soupisu stavebnch prac pouije pednostn poloky z cenov soustavy XY. Pokud poloku stavebnch prac odpovdajc stavebn prci na stavb nenalezne, mus takovou poloku v soupisu oznait a vslovn upozornit na to, e se nejedn o poloku z cenov soustavy, ale o poloku vlastn a u takov poloky pak mus uvst pesn popis jejho obsahu.

Vzorce soupisu

Jednou z nejastjch pin problm v zadvacm zen je nesprvn definice vpotovch vzorc v soupisu. Pokud zpracovatel pouije pro vyhotoven celho soupisu nkter z existujcch softwarovch produkt, pak vstup pedvan dodavatel je prost jakkoliv matematick chyby. Jene za situace, kdy nkter z dlch soupis je zpracovn v jinm SW nebo pokud do hotovho soupisu nkdo zashne a dopln i vyad poloku mimo pouit SW, pak zcela jist dojde k nepesn prav vech souvisejcch vzorc i k n nedojde vbec. Pokud takovouto chybu neodhal dodavatel a neupozorn na ni v rmci dosti o vysvtlen zadvac dokumentace, pak po uplynut lhty pro podn nabdek ji nen jin monost, ne zadvac zen zruit.

Je teba si uvdomit, e zadavatel nen povinen pedvat dodavatelm nstroj na vpoet nabdkov ceny. Jeho povinnost je pedat dodavatelm elektronickou podobu soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb, kter mus umonit zpracovn nabdky doplnnm daj poadovanch zadvac dokumentac. Je vak pravda, e elektronizace soupisu byla do zkona vlenna prv pro zjednoduen prce dodavatel, tedy e pedn zavzorcovanho soupisu je jakmsi standardem v zadvacm zen. Jene odpovdnost za sprvnost a )plnost zadvac dokumentace le na zadavateli. Pokud se tedy zadavatel rozhodne a ped dodavatelm soupisy ji s peddefinovanmi vpotovmi vzorci, ru za jejich sprvnost a plnost. Takov riziko mus kad zadavatel peliv zvit. Ve smlouvch na zpracovn soupisu se me zadavatel chrnit napklad nsledujcm ustanovenm.

Jako vstup sv innosti ped dodavatel objednateli mimo jin i elektronickou podobu soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb, kter bude zpracovn v souladu s vyhlkou . 169/2016 Sb., ze dne 12. kvtna 2016, o stanoven rozsahu dokumentace veejn zakzky na stavebn prce a soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr. Pokud budou v pedanch soupisech stavebnch prac, dodvek i slueb pouity jakkoliv vpotov vzorce, ru dodavatel za jejich sprvnost a plnost, a to i v ppad, e takov soupis uprav i zmn na zklad dost o poskytnut vysvtlen k zadvacm podmnkm i na pokyn objednatele. V ppad nesplnn tto povinnosti je dodavatel povinen nahradit objednateli kodu, kter mu vznikla v dsledku takov chyby.

Zsady pro zpracovn nabdkov ceny

Ped-li zadavatel dodavatelm soupis stavebnch prac, dodvek a slueb ke zpracovn nabdkov ceny, ani by jim k tomu vymezil i souvisejc zadvac podmnky, pak me oekvat, e obdr bu celou adu dost o vysvtlen zadvac dokumentace, nebo obdr nakonec obsahov neporovnateln nabdky, co me vystit a ve zruen zadvacho zen. Zkladn podmnkou, kter by ale mla bt stanovena v zadvac dokumentaci je podmnka, e vechny poloky soupisu by ml dodavatel ocenit alespo ve vi ekonomicky nutnch nklad na proveden pslun poloky. By to vichni astnci procesu pedpokldaj jako nevyenou podmnku, bez takovho uveden v zadvac dokumentaci velmi obtn bude zadavatel vyluovat dodavatele, kter nkter poloky neocen, protoe dodavatele lehce proke, e jejich cenu m zapotenu nkde jinde a e podmnka, e by musel vechny poloky ocenit, nikde stanovena nebyla.

Vlastn soupis dle obsahuje rzn technologick poloky, kter dodavatel vbec nemus uplatovat, ale pokud nen stanoveno nic jinho, tak by je ocenit ml. Jde o poloky tkajc se zejmna manipulace s vytenou zeminou, stavebn sut, stavbou leen apod. U tchto poloek je i me bt na dodavateli, jak popsan stavebn prce provede (nap. vodorovn pemstn vybouranch hmot na uritou vzdlenost). Pokud zadavatel v zadvacch podmnkch nic bliho neuvede, pak me nastat situace, kdy se dodavatel bude domhat zven sjednan ceny z dvod, e vybouran hmoty dopravuje na vt vzdlenost, ne bylo ureno v soupisu stavebnch prac. Obdobn je tomu u nkterch specializovanch emesel, kde se v soupisu objevuj urit poloky bvalch doplkovch nklad, jako nap. podrun materil, zednick vpomoci apod. I tady by ml zadavatel urit v zadvacch podmnkch, jak k tmto nkladm maj i mohou dodavatel pistoupit. Nkdy se rovn objevuj u tchto poloek stavebnch prac i procenta, se ktermi zpracovatel kalkuloval pi sestaven kontrolnho rozpotu a je pak otzkou, zda jsou pro dodavatele zvazn, i nikoliv. To ve by ml zadavatel vymezit v rmci podmnek pro zpracovn nabdkov ceny.

Souinnost projektanta pi soupisu

Mimo ve uveden problmy se soupisem stavebnch prac se v prbhu zadvacho zen vyskytuje i komplikace spojen s odpovmi na dosti dodavatel o vysvtlen zadvac dokumentace. Projektov dokumentace vetn soupisu je hotova a pedna objednateli (zadavateli) a mlokdo je ochoten vnovat as na studium a konkretizaci odpovd na dotazy dodavatel. Dochz tak k prodlev v zkonnch lhtch na uveejnn odpovd a tm i k prodluovn lhty pro podn nabdek, co celou asovou pedstavu zadavatele o prbhu zadvacho zen nabourv. Jednak je podle naeho nzoru nezbytn zajisti si podporu v objektivnch lhtch ji pi uzavrn smlouvy na zpracovn projektov dokumentace.

Dodavatel je povinen po pedn a pevzet projektov dokumentace poskytnout objednateli souinnost pi odpovdch dodavatelm v rmci vysvtlen i zmn zadvac dokumentace, jej je projektov dokumentace a soupis stavebnch prac, dodvek a slueb soust. V rmci tto souinnost je dodavatel povinen zpracovat jasn a srozumiteln odpovdi na dosti tazatel o vysvtlen i zmnu zadvac dokumentace, tkajc se projektov dokumentace a soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb, a to ve lht do 2 pracovnch dn ode dne doruen znn konkrtnho dotazu nebo dotaz.

Pokud dodavatel v rmci svho stanoviska k poloenm dotazm i dostem dodavatel o vysvtlen zadvac dokumentace jakkoliv uprav soupis stavebnch prac, dodvek a slueb, nen vhodn, pokud takovou pravu pouze dodavatelm sdl. Vhodnj je pedat nov, upraven soupis. I tuto souinnost si mus zadavatele zajistit smlouvou na zpracovn PD a soupisu.

Je-li soust stanoviska dodavatele i proveden jakkoliv zmny v soupisu stavebnch prac, pak je v rmci souinnosti dodavatel sjednno i pedn nov, upraven verze soupisu, pro ni plat podmnky stanoven smlouvou.

Zvr

Veker ve popsan situace vychzej ze zkuenost spolenosti RTS, a.s., jako administrtora veejnch zakzek. Popsan vady se vyskytuj v naprost vtin soupis stavebnch prac a zcela jist se objevuj i problmy jin. Odborn rove zpracovatel soupis (rozpot) neustle kles a je siln podceovna. Pitom soupis je jednou z nejdleitjch st zadvac dokumentace veejnch zakzek na stavebn prce, ale souasn je jednou z nejpodceovanjch. Odbornost zadavatel nelze vyadovat nad rmec obvyklch monost. Pevzet projektov dokumentace a soupis od zpracovatele je vcemn formln zleitost a zadavatel si mus alespo dobe formulovanou smlouvou zajistit spoluprci zpracovatele na een nslednch ppadnch obt. Samozejm, e kad smluven povinnost by mla bt zajitna odpovdajc sankc, ale je teba postupovat vyven, aby takovou smlouvu vbec nkdo podepsal. Pesto nezbv, ne apelovat na zadavatele, aby soupis stavebnch prac, dodvek a slueb vnovali vt pozornost.


2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.