Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Po��adavky na kvalifikaci vs. p��im����enost II.

Poadavky na kvalifikaci dodavatele versus zsada pimenosti II.

Po del dob vydal ad pro ochranu hospodsk soute pravomocn rozhodnut se sp. zn. OHS-S0119/2021/VZ, kter iroce popisuje nzor adu na pimenost poadavk zadavatele na kvalifikaci dodavatel. Jeho pln znn naleznete zde. e nejde o otzku jednoduchou svd i skutenost, e k pravomocnmu rozhodnut dospl ad pes prvostupov rozhodnut (to potvrdilo v celm rozsahu postup zadavatele), kter navrhovatel napadl rozkladem, pedseda adu po pezkoumn napadenho rozhodnut vc vrtil prvnmu stupni k novmu doeen a ad vydal nov rozhodnut, ve kterm zkonstatoval poruen zsady diskriminace a zadvac zen zruil. Pesto ad ve svm rozhodnut obhjil nkter kvalifikan poadavky zadavatele jako pimen, pestoe vzbuzuj uritou pochybnost.

1. Poadavky na kvalifikaci osob v tmu

Zadavatel v pedmtnm zadvacm zen poadoval, mimo jin, aby dodavatel pedloil v rmci prokzn splnn technick kvalifikace pro osobu hlavnho stavbyvedoucho mimo jin doklady, kter prok:

- min. 5 let praxe pi zen stavebnch prac obdobnho typu, piem jako stavbyvedouc musel psobit min. u dvou obdobnch zakzek jako je pedmt vbrovho zen, tj. rekonstrukce stavby obanskho vybaven dle definice uveden v ustanoven 6 vyhlky . 398/2009 Sb. (vyjma staveb, kter nemaj obdobnou povahu) nebo jin stavebn prce obdobnho charakteru (nap. administrativn budovy, budovy kulturn a spoleensk) ve finannm objemu min. 90 000 000,- K bez DPH za kadou zakzku. Z celkovho potu dvou referennch zakzek definovanch ve mus bt doloena minimln jedna referenn stavebn zakzka, jejm pedmtem plnn byla mimo jin realizace nadstavby budovy,

- autorizaci podle zkona . 360/1992 Sb. v oboru pozemn stavby jako autorizovan inenr a

- doklad o prokolen na realizaci zateplovn budov certifikovanm zateplovacm systmem ETICS (nap. certifikt, potvrzen od vrobce), kter hodl uchaze pout u realizace zakzky odpovdajcho zkladn technick specifikaci zakzky.

Nmitku navrhovatele vztahujc se k potu poadovanch staveb a jejich poadovanho finannho objemu ad zamtl jako nedvodnou s odvodnnm, e v tto sti nvrhu nebyly zjitny dvody pro uloen npravnho opaten. e tento zvr vzthl OHS i na poadavek na doklad o prokolen na realizaci zateplovn budov, je vak diskutabiln. Zadavatel m prvo poadovat, aby jeho stavbu dila osoba majc pslun oprvnn, kterm je dle jinch prvnch pedpis i osvden o autorizaci. Vzhledem k tomu, e k veden realizace stavby je oprvnn jak autorizovan inenr, tak autorizovan technik (viz 18 a 19 zkona . 360/1992 Sb.), ale autorizovan inenr m i jin oprvnn (v tomto ppad zejmna oprvnn provdt statick a dynamick vpoty staveb), lze uznat i oprvnnost poadavku zadavatele na osobu autorizovanho inenra (autorizovan technik tedy kvalifikaci nespluje).

Autorizac se dle pslunho zkona rozum oprvnn fyzickch osob k vkonu odbornch innost ve vstavb, piem mezi vybran innosti ve vstavb pat projektov innost ve vstavb a odborn veden provdn stavby nebo jej zmny. Jinmi slovy, kdo m autorizaci, je oprvnn vst realizaci stavby i stavebnch prac odpovdajc jeho autorizaci, ani by byla autorizac jakkoliv ble urena nebo omezena konstrukn i materilov charakteristika stavby. Je to velmi obdobn jako u ivnostenskho oprvnn k Provdn staveb. Tato multifunkn ivnost v dob zahrnuje mnoho ivnost vzanch a volnch, kter smuj k proveden stavby, ani by dodavatel musel mt tato dl oprvnn k podnikn k dispozici. Naopak ad ji v minulosti v tto vci opakovan rozhodoval a dospl k zvru, e poadavek zadavatele na pedloen tchto dlch oprvnn k podnikn je v rozporu se zkonem. U poadavku na autorizaci se ad vbec nezabval rozsahem oprvnn vst realizaci stavby (kad nebo vtina staveb pozemnho stavitelstv obsahuje celou adu rznch emeslnch prac, celou adu specializovanch emesel jako elektroinstalace, vzduchotechnika apod.) a pesto uznal jako oprvnn poadavek na pedloen dokladu o prokolen v realizaci zateplovn budov systmem ETICS. Pro nepoadoval zadavatel doklad o prokolen hlavnho stavbyvedoucho v jinch konstrukcch stavby? Jak existuj objektivn dvody pro to, aby zateplen bylo vylenno jako specifick a rozhodujc stavebn prce na stavb a zkoumaly se znalosti hlavnho stavbyvedoucho v tto innosti?

ad vak v rozhodnut v odvodnn k poadavku na ETICS uvd, e:

ad nejprve sdluje, e pedmtem veejn zakzky je mj. realizace zateplen objektu, tedy ve vztahu k pedmtu veejn zakzky se namtan poadavek na pedloen dokladu o prokolen hlavnho stavbyvedoucho a stavbyvedoucho jev pimenm. ad dle seznal, e zadavatel objektivn vysvtluje sv dvody pro pedloen dokladu o prokolen. ad nevid nic nepimenho na tom, e zadavatel poaduje, aby dc pracovnci byli seznmeni (prokoleni), jakm zpsobem se urit st pedmtu plnn m realizovat, o to vc pokud ji zadavatel povauje za innost dleitou, vznamnou i jinak specifickou (v etenm ppad dotan podpora). Dle adu toti nen podstatn, e danou innost dc pracovnci sami pmo nevykonvaj, ale je podstatn to, e dohl na jej realizaci, tud je logick, e maj mt odpovdajc povdom (nap. v rozsahu prokolen), jak zpsobem m bt dan innost realizovna. ad v tto souvislosti tak uvd, e hlavn stavbyvedouc a stavbyvedouc v rmci plnn pedmtu veejn zakzky mj. dohl na veker innosti realizovan v prbhu realizace dla, tedy i na provdn systmu zateplovn ETICS, proe se jev jako pimen, e zadavatel poaduje, aby vedle dnho proveden zateplovn byla provdna i dn a kvalitn odborn kontrola ze strany veden stavby, co dle adu m vliv na prbh plnn pedmtu veejn zakzky a vytv pedpoklad pro monost dnho dokonen dla dodavatelem. ad tak posoudil eten navrhovatelem namtan poadavek na doklad o prokolen jako pimen a nediskriminan s ohledem na rozsah a sloitost pedmtu veejn zakzky a objektivn dvody zadavatele. ad dle konstatuje, e argumentaci o dajn nepimenosti a diskriminaci etenho navrhovatelem namtanho poadavku navrhovatel stav toliko na tvrzen, e oba vedouc pracovnci zateplovac systm ETICS nerealizuj, co vak v kontextu shora uvedenho ad dovodil jako nepodstatn. Jeliko je argumentace navrhovatele v tto sti spe obecnjho charakteru a stavn toliko na jednom tvrzen, kdy navrhovatel svou nmitku nepodpoil dnmi dalmi relevantnmi skutenostmi, vypodal argumentaci navrhovatele ad ve stejn me obecnosti. ad pro plnost dodv, by navrhovatel v opanm smru neargumentuje, e z veejn dostupnch zdroj seznal, e zskn dokladu o prokolen se nejev nijak obtn i limitujc v dsledku jeho dostupnosti (viz bod 149. odvodnn tohoto rozhodnut).

Take k emu je autorizace, kdy doklad o kvalifikaci ke kad innosti, emeslu i stavebn prci me bt poadovn zvl᚝ (samozejm pokud se dan emeslo na zadvan stavb vyskytuje). V jednom ppad ivnostensk oprvnn je poadavek na dal dl doklady nezkonn a v jinm autorizace a doklady o prokolen pimen a nediskriminan.

2. Poadavek na konkrtn konstrukce stavby

Stalo se zcela bnou zvyklost, e v rmci poadavk na kvalifikaci vymezuj zadavatel rzn dl specifika zadvan stavby, jako soust poadavk na dodavatelem prokazovanou kvalifikaci. V tomto konkrtnm ppad jde zejmna o spojen:

dv obdobn zakzky jako je pedmt vbrovho zen, tj. rekonstrukce stavby obanskho vybaven dle definice uveden v ustanoven 6 vyhlky . 398/2009 Sb. (vyjma staveb, kter nemaj obdobnou povahu) nebo jin stavebn prce obdobnho charakteru (nap. administrativn budovy, budovy kulturn a spoleensk) ve finannm objemu min. 90 000 000,- K bez DPH za kadou zakzku. Z celkovho potu dvou referennch zakzek definovanch ve mus bt doloena minimln jedna referenn stavebn zakzka, jejm pedmtem plnn byla mimo jin realizace nadstavby budovy.

Take dv stavby za 90 milion korun a jedna z nich musela obsahovat i nadstavbu budovy. Lze pominout drobnou interpretan nepesnost, protoe sprvn oznaen je nstavba, ale je s podivem, e poadavek zahrnuje pouze nstavbu na stavb v celkov hodnot 90 000 000,- K, ani by vak jakkoliv ble specifikoval, co m nebo nem nstavba splovat. Nstavbou se v bn praxi rozum vechny sti stavby, kde v novm stavu dochz ke zven dan sti budovy oproti pvodnmu stavu. Jestlie zadavatel odvoduje svj poadavek na doloen nstavby tm, e:

nadstavba je specifickou innost pi provdn rekonstrukc, jeliko dochz k zsahm do statiky a zrove je poteba postupovat technicky a technologicky sprvn. Proto povauje svj poadavek zadavatel za souladn se zkonem a jeho zkladnmi zsadami. Nen mon vzat zkuenosti s nadstavbou u jakhokoliv jinho typu rekonstruovan budovy, jeliko je pedmtem veejn zakzky mj. nadstavba stavby obanskho vybaven, potebuje mt zadavatel oveny tyto zkuenosti a zrove jsou jin technologick postupy pi nadstavb napklad vrobn haly, () Je rozdl v technologickch postupech pi realizaci nadstavby u rekonstrukce ji stojc budovy a pi realizaci vce pater u novostavby. Pi nadstavb rekonstruovan budovy dochz k zsahm do statiky dan budovy, kdeto u novostavby se s vybudovnm dalch pater ji pot. Poadavky tak odpovdaj pedmtu plnn.

pak jakkoliv realizace nstavby stvajcho objektu, konstrukn podobn se zadvanou veejnou zakzkou, prokazuje zkuenosti dodavatele (zde hlavnho stavbyvedoucho) s realizac nstavby, tedy se zsahy do statiky budovy vetn napojen na stvajc konstrukce apod., nen tedy dn objektivn dvod vzat nstavbu na referenn zakzku, kter by mla v celkovm finannm objemu 90 000 000,- K. Je zajmav, e OHS tuto otzku nijak neeil a v rozhodnut pouze konstatoval:

Ohledn zadavatelova poadavku na pedloen referennch zakzek tkajcch se nstavby dospl ad s ohledem na vyjden znaleckho stavu a dle vyjden zadavatele k zvru, e namtan poadavek je pimen ve vztahu ke sloitosti a rozsahu pedmtu veejn zakzky a zadavatelem odvodnn. ad ze znaleckho posudku seznal, e nstavba realizovan v rmci pedmtu veejn zakzky zahrnuje bn stavebn-technologick postupy, a e se jedn o realizaci nstavby zahrnujc spoustu stavebnch detail. ad tedy m za to, e nstavba realizovan v rmci pedmtu veejn zakzky nen jeho nepodstatnou st a z tohoto dvodu neshledv nic nepimenho na tom, e si chce zadavatel ovit zkuenosti potencilnho dodavatele s realizac tto sti pedmtu veejn zakzky, tj. s realizac nstavby pi rekonstrukci budovy. Vzhledem k tomu, e ad seznal, e nstavba realizovan v rmci pedmtu veejn zakzky zahrnuje spoustu stavebnch detail, lze dle adu konstatovat, e se nejedn o nepodstatn konstrukn stavebn detail, jak tvrd navrhovatel, tud tuto argumentaci navrhovatele odmt jako lichou. ad dle podotk, e pimenost poadavku na realizaci nstavby zadavatel odvoduje tm, e jej realizace je soust pedmtu veejn zakzky, a dle dan poadavek mj. odvoduje zsahy do statiky rekonstruovan budovy, piem dan odvodnn ad povauje za relevantn, jeliko lze i z tohoto pohledu shledat jako pimen a zadavatelem odvodnn, e si zadavatel chce ovit zkuenosti potencilnch dodavatel s realizac tto sti pedmtu veejn zakzky.

Pitom dve ad nkolikrt konstatoval, e i zkuenosti s uritou konstrukc stavby i druhem stavby lze zskat i na jinch ne zadavatelem poadovanch referencch. Zkuenosti s nstavbou provdnou na men ne devadestimilionov stavb, kde nstavba byla rozhodujc konstrukc stavby, jsou zcela shodn i lep, ne zkuenosti na stavb za 90 000 000 K, kde nstavba me tvoit zcela minoritn st stavby. Ani tuto okolnost nevzal ad v potaz a zadavatelem stanovenou kvalifikaci posoudil jako pimenou k rozsahu a charakteru zadvan zakzky.

Zvr

Na obranu adu je nutn konstatovat, e nkter aspekty zmnn v lnku nebyly obsahem nmitek a nvrhu stovatele, take ad se celkovm znnm kvalifikace nezabval a eil jen to, co bylo namtno. Jene zadavatel svj postup koriguj podle rozhodovac praxe adu a ponechn obdobnch oblast bez jasnho odvodnn bez povimnut, jim dn pnos pro dal postup v jinch zadvacch zench nepinese. Kvalifikace je pod a neustle pedmtem spor mezi zadavateli a dodavateli a je teba j vnovat patinou pozornost a v ppad pochybnost vdy volit mrnj a mnohdy rozumnj cestu.


2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.