Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Vysv��tlen�� zad��vac�� dokumentace

Vysvtlen zadvac dokumentace

Podle ustanoven 98 ZZVZ me zadavatel vysvtlit zadvac dokumentaci, pokud vysvtlen zadvac dokumentace s ppadnmi souvisejcmi dokumenty uveejn na profilu zadavatele, a to bu z vlastnho podntu, nebo na zklad dosti nkterho z dodavatel. Vysvtlen zadvac dokumentace je v souasn dob standardn proces, kdy dodavatel poaduj u vtiny zadvanch veejnch zakzek vysvtlen, doplnn i upesnn zadvacch podmnek. Zejmna u veejnch zakzek na stavebn prce jsou dotazy i dosti dodavatel smovny k soupism stavebnch prac, dodvek i slueb a asto prv na zklad poloench dotaz dochz ke zpesnn pedanch podklad. Pi tomto vysvtlovn i upesovn zadvac dokumentace mohou nastat urit situace, jejich een nen zcela jasn a jednoznan.

Lhta pro podn dosti i pro uveejnn vysvtlen zadvac dokumentace

Zkonn vymezen lht, ve kterch jsou dodavatel oprvnn podvat dost o vysvtlen ZD, resp. kdy je jejich dost podna vas je v zkon dosti sloit popsno, ale d se z nj dovodit, e u nadlimitnch veejnch zakzek mus bt dost o vysvtlen doruena zadavateli nejpozdji 8 pracovnch dn ped uplynutm lhty pro podn nabdek a v ppad podlimitnch veejnch zakzek nejmn 7 pracovnch dn ped uplynutm lhty pro podn nabdek, aby byla doruena vas. Na takovou dost mus zadavatel reagovat poskytnutm poadovanho vysvtlen zadvac dokumentace a mus jej uveejnit na profilu zadavatele nejpozdji do 3 pracovnch dn ode dne obdren takov dosti.


Pokud nen dost o vysvtlen doruena vas, nemus zadavatel na takovou dost vysvtlen zadvac dokumentace poskytovat. Zadavatel by vak ml zvit, nakolik je pozdn poadovan vysvtlen podstatn a pokud na n pece jen hodl reagovat, nemus dodret ve popsanou lhtu pro uveejnn vysvtlen. To je sice pkn, ale jakkoliv poskytnut vysvtlen (nejde-li o pouh objasnn stvajcch zadvacch podmnek) me i m mt vliv na zpracovn nabdek, a by to nen ze zkona povinnost zadavatele, vdy by ml zadavatel zvit, zda poskytnut vysvtlen nem by jen teoretick dopad na zpracovn nabdky a podle toho ppadn prodlouit lhtu pro podn nabdek, i kdy dost nebyla doruena vas.

Nkter dosti o vysvtlen zadvac dokumentace (zejmna dotazy k projektov dokumentaci i soupism stavebnch prac) jsou obsahov rozshl a nen v monostech ani znalostech zadavatele, aby zpracoval odpovdi k dotazm ve stanoven tdenn lht. Potebuje uritou souinnost zpracovatele projektov dokumentace a jeho odborn stanovisko k technickm dotazm dodavatel, co me trvat i nkolik dn. V takovm ppad je vhodn, pokud zadavatel, obdr-li takto rozshl dotazy, poskytne vysvtlen ZD v obecn rovin a upozorn dodavatele na monou prodlevu s tm, e je souasn upozorn na zkonnou povinnost zadavatele tj., e prodlou lhtu pro podn nabdek nejmn o tolik pracovnch dn, o kolik peshla doba od doruen dosti o vysvtlen zadvac dokumentace do uveejnn vysvtlen 3 pracovn dny (viz 98 odstavec 4 ZZVZ).

Prodlouen lhty pro podn nabdek v souvislosti se zmnou i doplnnm zadvac dokumentace

Zadavateli v souvislosti se zmnou zadvac dokumentace (vysvtlen zadvac dokumentace zhusta pin i zmnu i doplnn zadvac dokumentace) vznik zkonn povinnost dle 99 odstavec 2 ZZVZ v tom smyslu, e pokud to povaha doplnn nebo zmny zadvac dokumentace vyaduje, zadavatel mus souasn pimen prodlouit lhtu pro podn nabdek. V ppad takov zmny nebo doplnn zadvac dokumentace, kter me rozit okruh monch astnk zadvacho zen, prodlou zadavatel lhtu tak, aby od odesln zmny nebo doplnn zadvac dokumentace inila nejmn celou svoji pvodn dlku.


Tato povinnost je zadavateli vtinou vnmna dosti negativn, protoe vtina zadavatel zahajuje zadvac zen na posledn chvli a pedpokld bezproblmov prbh zadvacho zen a nkoliker prodlouen lhty pro podn nabdek hat asovou pedstavu zadavatele. Pesto nezbv, ne aby zadavatel v zjmu sv prvn jistoty vdy s jakoukoliv zmnou i doplnnm zadvac dokumentace pimen prodlouil lhtu pro podn nabdek. Nesplnn tto zkonn povinnosti zadavatele me mt fatln dsledky pi nslednch kontrolch. Pitom i zmna potu mrnch jednotek v soupisu stavebnch prac u jedn poloky je zmnou zadvac dokumentace, stehn jako doplnn i vyputn poloky ze soupisu apod. Je tedy na zadavateli, aby zvil asovou nronost na zapracovn poskytnut zmny i nov informace do nabdek dodavatel a lhtu pro podn nabdek pimen prodlouil. O pimenm prodlouen se d sice diskutovat, ale prodlouen lhty pro podn nabdek o jeden den, jak se asto dje, zcela jist pimen nen, protoe nelze vylouit, e nkter dodavatel m nabdku zpracovnu a bude muset po proveden avizovan zmny ve (zejmna cenovou st) zpracovat optovn a pipravit k podn, co mu zabere vce jak jeden den. Zadavatel by ml bt schopen odvodnit prodlouen lhty pro podn nabdek prv z hlediska jeho pimenosti v nvaznosti na proveden zmny.

Je celkem logick, e zmny zadvac dokumentace v sti tkajc se kvalifikace dodavatel (a ji zpsnn i rozvolnn poadavk na kvalifikaci dodavatele) jsou zmnami, kter ovlivuj okruh monch astnk zadvacho zen, a v takovm ppad je nutn prodluovat lhtu pro podn nabdek o celou jej pvodn dlku (tedy nikoliv o zkonn minimum dlky tto lhty, ale tak sek, aby ode dne uveejnn popsan zmny inila stejn poet dn, jako na potku zadvacho zen).


Zpsob uveejovn vysvtlen i zmn zadvac dokumentace


Zadavatel uveejuje vysvtlen i zmny zadvac dokumentace na profilu zadavatele. Takov postup je ji zait a nein vcemn dn problm. Zadavatel ope poloen dotaz nebo dost k zadvac dokumentaci bez identifikace tazatele a k nmu pipoj svoji odpov nebo vysvtlen. Nic zadavateli nebrn, aby dotazy od vce dodavatel spojil do jednoho vysvtlen, pokud tm nepromek lhtu na poskytnut vysvtlen (viz ve). Situace se vak mrn komplikuje, pokud zmna zadvac dokumentace vyvol i zmnu lhty pro podn nabdek. Ve zjednoduenm podlimitnm zen jsou vechny tyto informace uveejnny pouze na profilu zadavatele, take v tomto druhu zadvacho zen ke komplikacm nedochz. U podlimitnch veejnch zakzek zadvanch v nkterm druhu zadvacho zen platnch pro nadlimitn veejn zakzky a u nadlimitnch zadvacch zen je v souvislosti s prodlouenm lhty pro podn nabdek potebn vzt do vahy i to, e tato zadvac zen jsou zahjena uveejnnm pslunch formul ve Vstnku veejnch zakzek a ppadn i v ednm vstnku Evropsk unie. Podle 212 odstavce 7 a 8 ZZVZ pak plat, e jde-li o nadlimitn veejn zakzky, nesm bt formul uveejnn ve Vstnku veejnch zakzek nebo na profilu zadavatele ped uveejnnm v ednm vstnku Evropsk unie a ve Vstnku veejnch zakzek nesm bt uveejnny jakkoliv daje odlin od daj, kter jsou obsaeny ve formulch odeslanch k uveejnn v ednm vstnku Evropsk unie, nebo uveejnnch na profilu zadavatele. Protoe zmna lhty pro podn nabdek je zmnou, kter vyvolv nutnost uveejnit opravn formul (CZ04 nebo F14), vznik otzka, zda by nejprve nemla bt uveejnna zmna lhty pro podn nabdek ve Vstnku veejnch zakzek a v den jejho uveejnn teprve na profilu zadavatele, aby nedolo k rozporu mezi daji na profilu zadavatele ve Vstnku veejnch zakzek, by tento rozpor by byl toliko doasn. Obdobn to pak plat i pro uveejovn opravnho formule v ednm vstnku Evropsk unie. Pokud by ve uveden vaha byla sprvn, pak by provozn podmnky Vstnku Veejnch zakzek (nvazn i podmnky TED) vznamn komplikovaly dodren lhty pro uveejnn vysvtlen zadvac dokumentace, pokud by byla souasn prodluovna lhta pro podn nabdek. Proto je nezbytn dsledn rozliovat mezi vysvtlenm zadvac dokumentace, kdy zadavatel pouze vysvtluje existujc zadvac podmnku a nic nemn a nedopluje a tedy ani nemn lhtu pro podn nabdek a mezi zmnou zadvac dokumentace, kter je prodlouenm lhty provzena.

Zmna zadvac dokumentace


Pro zmnu zadvac dokumentace ( 99 ZZVZ) nem zkon dn lhty, protoe v souvislosti se zmnou zadvac dokumentace plat jednak povinnost uveejnit ji shodnm zpsobem, jako byla uveejnna podmnka, kter je mnna a jednak povinnost zadavatele souasn prodlouit lhtu pro podn nabdek, pokud to povaha zmny vyaduje. Jestlie tedy dodavatel pod o vysvtlen zadvac dokumentace a poadavek dodavatele vyvol zmnu zadvacch podmnek (nap. zmnu v soupisu stavebnch prac, dodvek i slueb), pak na dost o vysvtlen zadavatel reagovat mus, ale posta, pokud v zkonn lht sdl dodavatelm, e pedpokld zmnu zadvacch podmnek, kterou dodaten uveejn a souasn prodlou lhtu pro podn nabdek. Pot ji zadavatel me, m-li odpovdi na dotazy pipraven ve spoluprci se zpracovatelem projektov dokumentace nejprve objednat zmnu lhty pro podn nabdek v oznmen o zahjen zadvacho zen ve Vstnku veejnch zakzek a ve chvli, kdy je opravn formul uveejnn, uveejnit shodnou zmnu na profilu zadavatele vetn dotazu dodavatele a odpovdi (upesnn) zadavatele. Takovm postupem bude zajitno i splnn podmnky dle 212 odstavec 8 ZZVZ. Je vak nezbytn, aby zadavatel peliv zvaoval svj postup, zejmna ke konci lhty pro podn nabdek, protoe prodlouit lhtu pro podn nabdek lze jen do doby, ne uplyne. Lze si pedstavit i variantu, kdy zadavatel nejprve uveejn odpovdi na dosti dodavatel na profilu zadavatele a souasn objedn i uveejnn opravnho formule ve Vstnku veejnch zakzek, v nm oprav (prodlou) lhtu pro podn nabdek a nsledn na profilu uveejn zmnu zadvacch podmnek, tedy zmnu lhty pro podn nabdek souladn s uveejnnm formulem. Uveejnit zmnu ZD na profilu zadavatele i se zmnou lhty pro podn nabdek a souasn objednat uveejnn zmnovho formule znamen, e v jedn, by krtk dob budou uveejnny odlin informace na profilu zadavatele a ve Vstnku veejnch zakzek, co ZZVZ v ustanoven 212 odstavec 8 zapovd.

Evidence dost o vysvtlen zadvac dokumentace

Protoe dal ze zkonnch povinnost zadavatele je zabezpeen transparentnosti zadvacho zen, ml by vdy v archivn dokumentaci o prbhu zadvacho zen evidovat vechny doruen dosti o vysvtlen zadvac dokumentace a k nim nleejc odpovdi zadavatele. Nyn, po 18. 10. 2018, kdy je psemn komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem vedena vhradn elektronicky, je takov evidence sloitj, protoe dodavatel mohou dosti o vysvtlen zadvac dokumentace zaslat zadavateli prostednictvm elektronick poty, prostednictvm datovch schrnek i prostednictvm elektronickho nstroje. Vechny tyto potencionln zdroje by ml zadavatel sledovat, aby podan dosti mohl vas identifikovat a zajistit na n odpovdajc odpovdi.

Zvr

Vysvtlen a zejmna zmny zadvac dokumentace cel zadvac proces komplikuj a je vc zadavatele, aby riziko dotaz dodavatel minimalizoval pelivou ppravou zadvac dokumentace. U vtiny veejnch zakzek na stavebn prce je kontrola zpracovan projektov dokumentace a soupis nad monosti a znalosti zadavatele a je nutn si jej dn vyhotoven smluvn zabezpeit, vetn povinnost zpracovatele poskytovat souinnost pi een dotaz dodavatel a vetn odpovdajcch sankc za ppadn neplnn. Dleitm prvkem je i vasn zahjen zadvacho zen, aby ml zadavatel i urit asov prostor pro ppadnou zmnu lhty pro podn nabdek.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.