Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Po��adavky na kvalifikaci vs. p��im����enost I.

Poadavky na kvalifikaci dodavatele versus zsada pimenosti I.


Po del dob vydal ad pro ochranu hospodsk soute pravomocn rozhodnut se sp. zn. OHS-S0119/2021/VZ, kter iroce popisuje nzor adu na pimenost poadavk zadavatele na kvalifikaci dodavatel. Jeho pln znn naleznete zde. e nejde o otzku jednoduchou, svd i skutenost, e k pravomocnmu rozhodnut dospl ad pes prvostupov rozhodnut (to potvrdilo v celm rozsahu postup zadavatele), kter navrhovatel napadl rozkladem, pedseda adu po pezkoumn napadenho rozhodnut vc vrtil prvnmu stupni k novmu doeen a ad vydal nov rozhodnut, ve kterm zkonstatoval poruen zsady diskriminace a zadvac zen zruil. V tomto rozhodnut je nkolik zajmavch oblast, kter stoj za bli pezkoumn.

1. Poet poadovanch referennch staveb

Zadavatel v pedmtnm zadvacm zen poadoval, mimo jin, aby dodavatel pedloil v rmci doklad o jeho kvalifikaci:

seznam vznamnch stavebnch prac poskytnutch za poslednch 5 let ped zahjenm zadvacho zen, ze kterho m vyplvat, e dodavatel realizoval: Minimln pt realizac stavebnch prac obdobnho charakteru jako je pedmt plnn zakzky, tj. rekonstrukce stavby obanskho vybaven dle definice uveden v ustanoven 6 vyhlky . 398/2009 Sb. (vyjma staveb, kter nemaj obdobnou povahu) nebo jin stavebn prce obdobnho charakteru (nap. administrativn budovy, budovy kulturn a spoleensk) ve finannm objemu min. 90.000.000,- K bez DPH za kadou zakzku (jedn se o celkovou hodnotu referenn zakzky).

V minulch prvnch pravch byl poet i objem poadovanch referennch staveb rznmi ustanovenmi omezen, ale ZZVZ m jedinou regulaci, a to v ustanoven 6 odstavec 1, podle kterho je povinnost zadavatele dodrovat zsady transparentnosti a pimenosti. Je tedy na zadavateli, aby u kadho zadvacho zen zvil, jak reference a jak poet bude poadovat. U bnch staveb i stavebnch prac jako je vstavba bytovch dom, vstavba i rekonstrukce objekt obansk vybavenosti, vstavba i rekonstrukce komunikac, inenrsk st apod, jejich realizace na celm zem republiky probh opakovan a v pomrn velkm potu, lze poadovat poet referennch staveb vy. Naopak u staveb, jejich realizace nen tak ast (sportovn stadiony, pravny vody apod.) mus zadavatel poadovat poet referenc s ohledem na etnost a velikost v minulosti realizovanch staveb. Ve zkoumanm ppad OHS nkolikrt v rozhodnut opakuje argumentaci zadavatele, e jde o jednu zakzku za rok (5 staveb za poslednch 5 let) a e to povauje za pimen a odpovdajc potebnm zkuenostem dodavatele, ani by OHS k tomu popsal jasn a jednoznan stanovisko, ale protoe v zvru v souvislosti s jinmi zjitnmi dospl k zvru, e zkon poruen nebyl, jev se poet poadovanch referenc dodavatele za poslednch pt let u bnch staveb jako odpovdajc zsad pimenosti. Vtina zadavatel dospla v prbhu doby k limitnmu slu t poadovanch referenc, ale nen na kodu vdt, e i poadavek na pt referennch staveb lze povaovat za pimen (nepjde-li o njak specifick typ stavby i stavbu znanho finannho objemu s dlouhou dobou vstavby).

2. Finann objem poadovanch referennch staveb

Pedpokldanou hodnotu zadvan veejn zakzky uril zadavatel v zadvacch podmnkch ve vi 110 220 901,28 K bez DPH. V rmci poadavk na kvalifikaci pak poadoval referenn stavby ve finannm objemu 90 000 000,- K bez DPH, za kadou z nich. V zadvacch zench je zcela obvykl, e zadavatel poaduj referenn stavby nejve v hodnot 75 % pedpokldan hodnoty veejn zakzky, u vych poadavk na finann objem referennch staveb se toti mohou dokat napaden za nepimenost poadavku. V tomto ppad je poadovan finann objem referennch staveb ve vi 81,65 % pedpokldan hodnoty zadvan veejn zakzky a ad se k tomu vyjdil sice v jin souvislosti, ale pesto jasn a srozumiteln:

ad seznal, e zadavatel v etenm namtanm poadavku stanovil ni finann hodnotu, ne je pedpokldan hodnota veejn zakzky, z eho lze usuzovat, e potenciln dodavatel mohou prokzat zkuenosti hlavnho stavbyvedoucho na obdobn finann nronch referennch zakzkch, resp. i referennmi zakzkami, kter nejsou v takovm finannm rozsahu jako pedmt veejn zakzky, tud tento poadavek v rmci etenho kritria technick kvalifikace se adu jev jako pimen a nediskriminan.

a dle


Dle adu kritria technick kvalifikace specifikovan v l. 1.3. psm. a) bod 1) kvalifikan dokumentace tkajc se asovho obdob, min. potu stavebnch prac a min. finannho objemu stavebnch prac odpovdaj sloitosti a rozsahu pedmtu veejn zakzky. Zadavatelem stanoven asov obdob (5 let ped zahjenm zadvacho zen) ad povauje za pimen, tedy odpovdajc sloitosti a rozsahu pedmtu veejn zakzky, ve vztahu k znn 79 odst. 2 psm. a) zkona a v kontextu zvr uinnch adem v bodech 163. a 167. odvodnn tohoto rozhodnut tkajcch se bnosti/exkluzivity pedmtu veejn zakzky, resp. e okruhu potencilnch dodavatel. Dle adu nelze spatovat nepimenost i diskriminaci v poadavku, v nm zadavatel reln poaduje po potencilnm dodavateli, aby pedloil realizaci 1 referenn zakzky za rok. ad tak seznal, e zadavatel v etenm kritriu technick kvalifikace stanovil pro jm poadovan referenn zakzky ni finann hodnotu, ne je pedpokldan hodnota veejn zakzky, z eho lze usuzovat, e potenciln dodavatel mohou prokzat sv zkuenosti na obdobn finann nronch referennch zakzkch, resp. tak na referennch zakzkch, kter nejsou v takovm finannm rozsahu jako pedmt veejn zakzky, tud i tento poadavek v rmci etenho kritria technick kvalifikace se adu jev jako pimen, tedy odpovdajc sloitosti a rozsahu pedmtu veejn zakzky, a nediskriminan.

Bez ohledu na skutenost, e objem 90 000 000,- K se bn nerealizuje jeden rok a bez ohledu na to, e v posuzovanm ppad byla doba vstavby stanovena na 500 kalendnch dn, nevzal ad v vahu pedpokldan ron objem poadovan realizace a ve pomil k celkov pedpokldan hodnot zadvan zakzky. Take z cel tto kauzy lze dovodit, e poadovat referenn zakzky v 80 % pedpokldan hodnoty zadvan veejn zakzky je pimen a nediskriminan. m ne si ale zadavatel tuto srovnvac hranici vymez, tm jistji doke svj postup obhjit.

V tto vci je rovn vhodn zmnit i rozhodnut Krajskho soudu v Brn se sp. zn. 29 Af 150/2018-163 (odkaz zde), kde se soud vyjdil k pimenosti technick kvalifikace takto:

alobce nastavil poadavky na technickou kvalifikaci uchaze v zadvacm zen tak, aby mli uchazei zkuenosti s poskytovnm veejn zakzky s obdobnm pedmtem a s obdobnm rozsahem jako je pedmtn veejn zakzka alobce nejmn u dvou odbratel tchto slueb souasn, ani by vak dostaten srozumiteln uril, pro poadavek na poskytovn tchto slueb u nejmn dvou odbratel souasn povauje za nezbytn poadavek pro spnou realizaci veejn zakzky. Skutenost toti je, e nastavenm poadavk na technickou kvalifikaci tak, aby byl schopen uchaze poskytovat sluby, kter jsou obdobn slubm, je jsou pedmtem veejn zakzky, alobce reln nastavil poadavky na schopnost plnit pedmt veejn zakzky uchazei v hodnot nikoliv 17 000 000 K, nbr 34 000 000 K, co zhruba odpovd hodnot veejn zakzky alobce, a je tak v rozporu se zsadou pimenosti nastaven poadavk na technickou zpsobilost, co dle krajskho soudu me psobit tak, jakoby se alobce snail tuto zsadu nastavenm poadavk na technickou kvalifikaci tmto zpsobem obejt.

V soudem posuzovan zakzce byla pedpokldan hodnota veejn zakzky stanovena na 37 mil. K bez DPH / rok. Pokud poadavek na 34. mil. K bez DPH, co odpovd 91,89 % pedpokldan hodnoty, je dle soudu bez pochyb diskriminan, meme si vytvoit hrubou pedstavu, kde se piblin pohybuje hranice pimenosti. U kad zakzky je ovem vdy nutn zohlednit jej konkrtn podmnky, a i toto rozhodnut je pouze vodtkem, v jakch mezch by se ml zadavatel pi stanoven tto sti technick kvalifikace pohybovat. Da se vak dovodit, e poadavek na reference by za dnch okolnost neml pekroit hranici 90 % pedpokldan hodnoty veejn zakzky. Jistj vak je, pokud kvalifikan poadavek zadavatele nepeshne 80 % zadvan veejn zakzky.

3. Vymezen poadovanch referennch staveb

Jednm z hlavnch problm je vymezen referennch staveb, kter zadavatel uzn jako prokazujc kvalifikaci dodavatele. V posuzovanm ppad vymezil zadavatel svj poadavek na referenn stavby takto:

Minimln pt realizac stavebnch prac obdobnho charakteru jako je pedmt plnn zakzky, tj. rekonstrukce stavby obanskho vybaven dle definice uveden v ustanoven 6 vyhlky . 398/2009 Sb. (vyjma staveb, kter nemaj obdobnou povahu) nebo jin stavebn prce obdobnho charakteru (nap. administrativn budovy, budovy kulturn a spoleensk).

ad sprvn zkoumal, jak stavby spadaj do kategorie staveb obanskho vybaven, a zjistil z veejn dostupnch zdroj, e pozemn stavby lze dlit:

1. Stavby obytn

  rodinn domy

  bytov domy

  domy pro kolektivn bydlen apod.

2.Stavby obansk (veejn)

  stavby pro kolstv a kulturu

  stavby pro zdravotnictv

  stavby pro sluby

  stavby pro obchod a administrativu

  stavby pro tlesnou vchovu apod.

3. Stavby prmyslov

  budovy pro vrobu

  budovy pro skladovn

4. Stavby zemdlsk

  budovy pro ustjen dobytka

  budovy pro skladovn produkt atd.

Pitom zkon 398/2009 Sb., na kter se odvolv zadavatel, m definici staveb obanskho vybaven jinou, ale obdobnou:

  a) stavba pro veejnou sprvu, soudy, sttn zastupitelstv, policii, obvinn a odsouzen,

  b) stavba pro sdlovac prostedky,

  c) stavba pro obchod a sluby,

  d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

  e) stavba pro sport,

  f) koly, pedkoln a kolsk zazen,

  g) stavba pro kulturu a duchovn osvtu,

  h) stavba pro zdravotnictv a sociln sluby,

  i) budova pro veejnou dopravu,

  j) stavba ubytovacho zazen pro cestovn ruch s celoronm i seznnm provozem pro vce ne 20 osob.

Lze tedy souhlasit se zadavatelem, e jm vymezen charakter referennch staveb je dostaten urit, a navc obsahuje i dovtek nebo jin stavebn prce obdobnho charakteru, o jeho obsahu lze sice polemizovat, ale jasn znamen, e pjde o stavby i stavebn prce jinho charakteru ne obansk vybavenosti. ad ale dospl na zklad odpovd znaleckho posudku k zvru, e o potebnch zkuenostech dodavatele svd spe materilov charakteristika konstrukc budovan stavby ne jej charakter. ad si nechal vypracovat znaleck posudek, kter mimo jin odpovdal i na otzku, zda poptvan plnn Rekonstrukce sokolovny s nstavbou je bnou stavebn prac i m znaky urit exkluzivity. Znaleck posudek celkem logicky dospl k zvru, e poptvan stavba je bnou stavebn prac a veker stavebn prce, kter ji tvo, je schopen zrealizovat bn stavebn dodavatel. A zde byl kmen razu, protoe ad nsledn dospl k tomu, e omezen na stavby obanskho vybaven je nedvodn a diskriminan, protoe obdobn stavba pro prmysl, zemdlstv i ubytovn m obdobn charakteristiky a mla bt v rmci prokzn kvalifikace piputna. Zadavatel ml, alespo tak to z rozhodnut vyplynulo, poadovat stavbu pozemnho stavitelstv s uritou materilovou charakteristikou odpovdajc pedmtu zadvan zakzky (omezen na pozemn stavby zadavatel pouil v jin sti kvalifikace).

ad tedy nalezl uritou diskriminaci vtom, e zadavatel omezil ty dodavatele, kte provdli jinou ne obanskou stavbu, ale takov omezen je vcemn pouze teoretick nebo zadavatel ve svch poadavcch pipustil, aby dodavatel prokzal svoje reference i stavbami jinho charakteru, u nich sice uvedl neurit vet jako pklad, ale to ad pli v vahu nevzal. Je tedy vhodnj, aby se zadavatel v rmci poadavk na kvalifikaci snail vyhnout konkrtnm typm staveb a omezen stanovil pouze v rozsahu staveb pozemnho stavitelstv.

4. Zvr


Jestlie vezmeme v vahu odvodnn v nkterch rozhodnut OHS a nkterch soudnch rozhodnutch, kter se v k otzce kvalifikace a kvalifikanch kritri a budeme souhlasit se zvrem, e elem poadavk na prokzn kvalifikace je objektivnm, pimenm, transparentnm a nediskriminanm zpsobem zajistit, aby zadavatel vybral dodavatele veejn zakzky pouze z okruhu dodavatel, je poskytuj zruky o sv schopnosti veejnou zakzku dn, vas a v odpovdajc kvalit realizovat. Poadavky na veker kritria kvalifikace a minimln rove pro jejich plnn tedy zadavatel stanov na zklad svch poteb s ohledem na pedmt poptvanho plnn, a to tak, aby se soute o veejnou zakzku zastnili pouze ti dodavatel, kte jsou schopni po strnce technick a materiln tuto zakzku po jejm pidlen t plnit. Veker tato kritria mus vychzet z objektivn zdvodnitelnch poteb zadavatele, a i pi existenci konkrtn poteby, na zklad kter zadavatel specifikuje uritou minimln rove kvalifikace, mus dodret zkladn zsady zadvacho zen uveden v 6 zkona, kter zabrauj prv tomu, aby nedochzelo k omezovn hospodsk soute stanovenm nepimen psnch kritri prokzn zpsobilosti dodavatele, je vraznm zpsobem ovlivn okruh dodavatel, mezi jejich nabdkami bude v zvren fzi zadvacho zen zadavatel vybrat. Jednm z dsledk zadvacho zen je omezen okruhu potencilnch dodavatel, kter se dje mj. prostednictvm nastaven kritri kvalifikace nap. pedloen seznamu vznamnch slueb, prokzn lidskch zdroj a odbornch schopnost a zkuenost nezbytnch pro plnn veejn zakzky v odpovdajc kvalit. ad opakovan pipomn, e zadavatel nese odpovdnost za to, e veker kritria kvalifikace a minimln rove pro jejich plnn uveden v zadvac dokumentaci jsou ve vztahu k pedmtu veejn zakzky objektivn a pimen, piem m nronji (tj. pro dodavatele vce omezujcm zpsobem) jsou zadvac podmnky vyspecifikovny, tm preciznji mus bt zadavatel schopen je odvodnit. ad shora uveden uzavr, e je teba, aby poadavky na prokzn splnn kvalifikace byly odvodnny pedmtem veejn zakzky, resp. byly stanoveny pimen k pedmtu veejn zakzky, byl je schopen objektivn a patin odvodnit zadavatel a reflektovaly tak situaci na danm trhu, a to tak, aby na tomto trhu byla zachovna sout잓, pak vymezen kvalifikace je dleitou soust kad zadvac dokumentace a je nutn jejmu vymezen vnovat patinou pozornost. Jasn a srozumiteln vymezen kvalifikanch poadavk, zejmna v oblasti technick kvalifikace uleh i jejich nsledn posouzen.2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.