Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

������������������������������������������������������l������������������������������������������������������������nky    Objasn��n�� a dopln��n�� nab��dky

Objasnn a doplnn nabdky

Vylo dne 6. ledna 2023, autor: Ing. Petr Vrbka.

ad pro ochranu hospodsk soute zveejnil na svch strnkch obecn stanovisko k aplikaci 46 ZZVZ, doplnn nkolika rozhodnutmi k te problematice. Vybran pklady tam uveden vak pedstavuj nekomplikovan situace, se ktermi si kad, alespo trochu znal zadavatel porad. Pesto lze metodick stanovisko adu vnmat pozitivn jako nvod k sprvnmu postupu zadavatele. Cel stanovisko naleznete na strnkch adu.

1. dost o objasnn i doplnn nabdky podle 46 ZZVZ

Zkon dv v ustanoven 46 odstavec 1 ZZVZ kadmu zadavateli monost vydat si objasnn i doplnn nabdky o dal daje, doklady, modely i vzorky. Pro aplikaci takov dost nem zkon dn omezen. Pouze v ustanoven odstavce 2 je upesnn, e nabdka me bt doplnna o daje i doklady, kter nebudou hodnoceny podle kritri hodnocen. Pitom zkon objasnn i doplnn nabdky ve na dost zadavatele, kterou ponechv na vli zadavatele. Z nkolika rozhodnut adu i z judikatury pslunho soudu vyplv, e nelze-li daj i doklad v nabdce jednoznan, s naprostou jistotou posoudit jako vadn, tedy pokud z nabdky vyplv urit nejasnost, kter nedovoluje jednoznan vyslovit zvr, zda zadvac podmnka je i nen splnna, ml by zadavatel dost dle 46 uinit vdy. Smyslem zkona je co nejir sout mezi dodavateli a zadavatel by neml vyluovat astnka zadvacho zen jen pro njakou formln nepesnost nebo pochyben v jeho nabdce. ZZVZ rozliuje mezi objasnnm nabdky, tedy upesnnm i vysvtlenm v nabdce existujcho daje i dokladu a mezi doplnnm nabdky, tedy dodnm novho daje i dokladu, kdy v rmci doplnn nabdky ZZVZ vyluuje, aby doplnno bylo cokoliv, co se vztahuje ke kritriu hodnocen. dost o objasnn lze tedy uinit k jakmukoliv daji v nabdce, dost o doplnn pak jen k tm, kter se vztahuj k podmnkm asti v zadvacm zen a zejmna k podmnkm kvalifikace dodavatele, nikoliv k tm dajm i dokladm, kter maj bt podle pravidel hodnocen pedmtem hodnocen.

By je podn dosti formulovno jako fakultativn, tedy jako prvo zadavatele, nelze ne doporuit, aby zadavatel takovto prvo vyuval v maximln me, m-li bt jeho postup nsledn shledn jako objektivn a transparentn. K tomu se nsledn ve i zsada rovnho zachzen, kterou je zadavatel povinen v zadvacm zen respektovat. Podal-li zadavatel nkterho astnka zadvacho zen o objasnn i doplnn jeho nabdky, mus shodnm zpsobem pistupovat i k ostatnm astnkm zadvacho zen, u nich se vyskytla shodn i podobn nejasnost v nabdce. Obdobn je to i s opakovnm dosti o objasnn i doplnn nabdky. Pokud objasnn i doplnn nabdky na zklad dosti zadavatele nkterho astnka zen nen jednoznan a nejasnost nadle petrvv, me zadavatel uinit opakovanou dost o objasnn i doplnn nabdky, pokud tak uin, ml by dt stejnou monost i vem ostatnm astnkm zen, kter o objasnn i doplnn nabdky podal. ad zde ve svm stanovisku rozliuje zpsob a obsah reakce dodavatel na podanou dost a m za to, e dodavatel, kter na pvodn dost nereaguje, ji nemus bt nsledn vyzvn dal opakovanou dost, ale takov postup m charakter nerovnho zachzen, protoe nen znm dvod nereakce takovho dodavatele.

Zvr:

Je-li v nabdce obsaena urit nejasnost ml by zadavatel vdy postupovat dle 46 odstavec 1 ZZVZ a zaslat takovmu dodavateli dost o objasnn i doplnn nabdky. Pouze v ppad, kdy je z nabdky zcela patrn, e podmnka asti splnna dodavatelem nen, lze vylouit dodavatele i bez dosti dle 46 ZZVZ. Chyb-li v nabdce daj nebo doklad vztahujc se k podmnkm asti v zadvacm zen, je na zven zadavatele, zda takovho dodavatele vyzve k doplnn chybjcho dokladu i daje dle 46 ZZVZ nebo takov dodavatele rovnou vylou. Z hlediska jednn dnho hospode a principm 3E vak nelze veejnm zadavatelm ne doporuit odesln dosti dle 46 ZZVZ i v tomto ppad.

2. Objasnn i doplnn nabdky ve vztahu ke kvalifikaci dodavatele

Kvalifikace dodavatele prokazuje, e dodavatel je podle podmnek zadvacho zen odborn a profesn schopen splnit zadvanou veejnou zakzku. Nijak se nedotk pedmtu plnn veejn zakzky ani podmnek jejho plnn, tedy ani kritri hodnocen nabdek. V ppad nejasnost v kvalifikaci dodavatele by tedy zadavatel ml vyut prva danho mu zkonem a vyadovat objasnn i doplnn kvalifikace dodavatele. Otzkou pak zstv, v jakm rozsahu me dodavatel na zklad vzvy zadavatele svou kvalifikaci doplovat i mnit. e nejde o zmnu nabdky vslovn k 46 odstavec 2 vta posledn ZZVZ. Existuje i judikatura (nap. rozsudek . j. 31Af 73/2020-178 Krajskho soudu v Brn), podle kter je ppustn, aby dodavatel doplnil v rmci objasovn a doplovn kvalifikace i novho poddodavatele, novou referenn zakzku i zakzky nebo novho lena tmu, byl-li zadavatelem poadovn. V odvodnn rozsudku soudu se mimo jin pe:

Podstatn jin situace je u nehodnocench kritri typicky u podmnek asti v zadvacm zen, vetn podmnek kvalifikace [viz 28 odst. 1 psm. a) bod 1. ZZVZ a 37 ZZVZ]. Podmnky asti hodnotcm kritriem sloucm k porovnvn nabdek nejsou, nbr jsou (jen) minimlnm poadavkem, kter mus splnit vichni astnci zadvacho zen. Na zklad podmnek asti tak nedochz k souten mezi uchazei kup. v tom smyslu, e kdo (z tch co prok splnn podmnek asti) lpe spln podmnky asti, ten zsk zakzku. Bu uchaze spln podmnky asti (pak jeho nabdka me bt porovnvna s ostatnmi dle stanovench hodnotcch kritri) i nespln (pak neme zakzku zskat). Nabdky uchaze jsou porovnvny vhradn podle jejich ekonomick vhodnosti ( 114 odst. 1 a 2 ZZVZ) a zadavatel je (dle 122 odst. 1 ZZVZ) povinen vybrat k uzaven smlouvy astnka, jeho nabdka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnj podle vsledku hodnocen nabdek (za kumulativnho splnn podmnek asti na jeho stran). Z toho plyne, e pokud uchaze proke splnn podmnek asti a v dsledku vlastnho zsahu do sv nabdky (po vzv dle 46 odst. 1 ZZVZ), nem to vliv na hodnotc kritria nabdek, tj. ani jej to bez dalho nepedsune ped ostatn uchazee. Zna to jen, e uchaze zstv v zadvacm zen a jeho nabdka me bt porovnvna s nabdkami ostatnch uchaze podle kritri stanovench k hodnocen nabdek. Smyslem vzvy dle 46 odst. 1 ZZVZ je umonit zadavatelm zskat ekonomicky nejvhodnj nabdku, s m by nebylo pln v souladu automatick vylouen astnka, kter pedlo ekonomicky nejvhodnj nabdku, ale do uplynut lhty k podn nabdek se mu nezda (z toho kterho dvodu) prokzat splnn podmnek asti stanoven zadavatelem.

Je tedy vc dodavatele, jakm zpsobem bude reagovat na vzvu zadavatele k objasnn i doplnn nabdky a je povinnost zadavatele, k takovmu ppadnmu doplnn pi posouzen nabdek pihlet. Je to zcela logick. Zjmem zadavatele je zskat ekonomicky nejvhodnj nabdku prostednictvm maximln irokho okruhu dodavatel, je tedy zjmem zadavatele i z hlediska dnho hospode umonit ast v zadvacm zen co nejvymu potu kvalifikovanch dodavatel a init tedy takov kroky, kter tento okruh vznamn nez.

Zvr:

V otzce kvalifikace dodavatele je vhodn v maximln vyuvat prva zadavatele na objasnn a doplnn nabdky. Zadavatel bude obtn obhajovat, pro takovho prva nevyuil, zejmna pokud bude vyluovat dodavatele s ekonomicky nejvhodnj nabdkou.

3. Objasnn i doplnn nabdky ve vztahu ke kritrim hodnocen

Kritria hodnocen slou ke vzjemnmu porovnn nabdek. Umonit ktermukoliv dodavateli, aby do kritri hodnocen zashl po uplynut lhty pro podn nabdek by znamenalo nebo by mohlo znamenat, e takov dodavatel objasn doten kritrium hodnocen ji se znalost hodnot ostatnch dodavatel a spekulativn tak zashne do procesu hodnocen nabdek. Proto je takov postup zkonem zapovzen, kdy doplnn nabdky nelze doplnit o nic, co bude nsledn hodnoceno. ad ve svm metodickm pokynu vak sprvn uvd, e zkaz se vztahuje jen na doplnn nabdky nikoliv na jej objasnn. Obsahuje-li nabdka nap. rozdln daje v hodnocench parametrech, me takov rozpor dodavatel na zklad dosti zadavatele objasnit, ale mus odvodnit, jak k takovmu rozporu dolo a jako dkaz pedloit nebo odkzat na njakou objektivn skutenost, kter jednoznan proke, kter z rozdlnch daj je sprvn (nap. technick list vrobce). Pod je nutn mt na mysli vznam objasnn, tedy zjem zadavatele na zskn co nejvhodnj nabdky splujc podmnky zadvacho zen. Ovem hranice, kdy lze uinit dost o objasnn nabdky a kdy nikoliv (dost vzbuzuje v dodavateli legitimn oekvn, e jeho vysvtlen bude akceptovno) je velmi zk a vdy je teba posuzovat kad konkrtn ppad zcela individuln.

Zcela jin je situace u nabdkov ceny. Ve chvli, kdy nabdka dodavatele obsahuje na rznch mstech jinou, rozdlnou nabdkovou cenu, nen ji mon po uplynut lhty pro podn nabdek takovou vadu zhojit, protoe tm by dodavateli byla dna monost vybrat tu nabdkovou cenu, kter umon, aby jeho nabdka byla hodnocena nejlpe. U vad vztahujcch se k nabdkov cen nen zadavatel oprvnn vyadovat objasnn nabdky, ale i zde existuj vjimky z danho pravidla. Jde o zcela formln a banln chyby vznikl vtinou chybou lidskho faktoru (pehozen slic). Pokud se takov chyba tk jednotek korun, tedy byly zamnny slice na poslednch dvou mstech (msto 34 je 43) a bez ohledu na to, kter hodnota je pouita jde o nabdku nejvhodnj, pak je zcela logick, e takov objasnn, tedy upesnn, kter z uvedench stek je sprvn, nem vliv na vbr dodavatele a takov objasnn by zadavatel ml umonit. Takov postup je zcela souladn s rozhodovac prax, viz nap. rozsudek NSS sp. zn. 6 As 172/2018. By jde o postup, kter je open o pojmy ne zcela jednoznan, banln, formln, kdy kad me mt hranici banlnosti nastavenu jinak, jev se dan posouzen skuten jako postup dle zdravho rozumu, tedy sprvn. Jin situace nastane, kdy peklep je v du tisc i desetitisc a zejmna pokud jedna z rozdln uvedench cen je nejni a druh nikoliv. Takov stav je vcemn nezhojiteln, protoe naruuje frovost soute.

Zvr:

Objasovn hodnocench kritri je velmi sloit a je nutn k nmu pistupovat zcela individuln, zejmna s ohledem na posouzen toho, co me vsledek posouzen zadavateli pinst. V otzce nabdkov ceny je pak objasovn nabdky a na zcela banln chyby nemajc vliv na poad nabdek zcela zapovzeno s vjimkou ppad, kdy je tato situace zadavatelem pedvdna ji v rmci zadvacch podmnek a zadavatel v ppad rozporu v nabdkov cen dopedu ur tu, kter bude pro posouzen a hodnocen rozhodujc (nap. nabdkov cena uvedena v obchodnch podmnkch).

4. Objasnn i doplnn nabdky ve vztahu k polokovmu rozpotu

ZZVZ jednoznan definuje, e za objasnn (nabdky) se povauje i oprava polokovho rozpotu, pokud nen dotena celkov nabdkov cena nebo jin kritrium hodnocen nabdek. Rozsah a druh proveden opravy zkon nijak nespecifikuje. Jestlie tedy zadavatel pi posuzovn nabdky zjist, e polokov rozpoet obsahuje nap. neocenn poloky, nebo e nkter z poloek chyb, me podat takovmu dodavateli dost o objasnn nabdky a dodavatel je oprvnn pedloit zadavateli nov, opraven polokov rozpoet, pokud jeho celkov nabdkov cena zstane nezmnna. Je logick, e ocennm nkterch, dve neocennch poloek, mus dodavatel zashnout i do jinch jednotkovch cen a upravit je tak, aby celkov cena sedla. Takov opravy jsou ale ppustn.

Troku jin situace nastv, pokud v nabdce dodavatele nkter z polokovch rozpot chyb. Dodavatel mus chybjc doklad doplnit, ale doplnn nen, jak ji dve konstatoval ve svm stanovisku ad shodn s objasnnm. Pitom oprava polokovho rozpotu je pouze objasnnm nabdky. Chyb-li jeden polokov rozpoet z nkolika, pak jeho cena se d odvodit z dlch cen ostatnch polokovch rozpot a z celkov nabdkov ceny a doplnn takovho polokovho rozpotu do nabdky by mlo bt mon, by se dotk hodnocenho kritria nabdkov ceny, ale nic na nm nemn, jen ble specifikuje st nabdkov ceny. Obdobn zvr vyslovil i ad ve svm metodickm stanovisku.

Zvr:

Postupem podle 46 ZZVZ lze opravit rozpoet dodavatele, za pedpokladu, e celkov nabdkov cena zstane zachovna.

5. Celkov zvr

Ve ve uveden je pro vtinu zadavatel jasn a srozumiteln. V ppad poteby je mon se obrtit na zmnn metodick stanovisko OHS a hledat obdobn pklad, kter se zadavateli vyskytne a dit se dle rozhodovac praxe adu. Jene praxe pin celou adu komplikovanch situac, kter tak jasn a srozumiteln een nemaj. Napklad tehdy, je-li kritriem hodnocen kvalita tmu a hodnot se poet referennch zakzek jednotlivch osob, z nich st me bt souasn i kvalifikanm poadavkem. Pedlo-li dodavatel u takovch osob doklady o jejich referennch zakzkch a z nich nen nco jasn, me zadavatel objasovat? Vdy se to vztahuje ke kritriu hodnocen. Take skuten je nezbytn zcela individuln u kad zakzky posoudit, zda jako zadavatel mohu dost o objasnn uinit a dle posoudit, jak dsledky pro zadavatele bude mt doruen objasnn i doplnn a pot se dle zdravho rozumu rozhodnout, jak postupovat dl.

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.